Укра­ї­на на по­ча­тку ли­сто­па­да про­дов­жує за­ка­чу­ва­ти газ у схо­ви­ща

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на на по­ча­тку ли­сто­па­да про­дов­жи­ла за­ка­чу­ва­н­ня га­зу в під­зем­ні схо­ви­ща (ПСГ), не­зва­жа­ю­чи на опа­лю­валь­ний се­зон, що по­чав­ся в ба­га­тьох мі­стах, про що свід­чать да­ні АТ «Укр­транс­газ». Так, ста­ном на 3 ли­сто­па­да за­па­си га­зу на­лі­чу­ють 17 млрд 179,22 млн куб. м, що на 2,1% (на 354,91 млн куб. м) біль­ше, ніж на ана­ло­гі­чну да­ту 2017 ро­ку. В ці­ло­му з по­ча­тку се­зо­ну за­ка­чу­ва­н­ня га­зу — з 8 кві­тня до 3 ли­сто­па­да 2018 ро­ку — йо­го за­па­си в ПСГ зро­сли в 2,3 ра­зу, або на 9 млрд 744,06 млн куб. м. За роз­ра­хун­ка­ми агент­ства «Ін­тер­факс-Укра­ї­на», за­па­си у схо­ви­щах 1—3 ли­сто­па­да по­пов­ни­ли­ся на 39,88 млн куб. м (13,29 млн куб. м/до­бу), в жов­тні — на 904,86 млн куб. м (29,19 млн куб. м/до­бу), у ве­ре­сні — на 1 млрд 594,99 млн куб. м (53,17 млн куб. м/до­бу), сер­пні — на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/до­бу), ли­пні — на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/до­бу), черв­ні — на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/до­бу), трав­ні — на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/до­бу), 9—30 кві­тня — на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/до­бу). Як по­ві­дом­ля­ло­ся, Ка­бі­нет мі­ні­стрів Укра­ї­ни очі­кує, що за­па­си га­зу в ПСГ до 1 ли­сто­па­да 2018 ро­ку на­лі­чу­ва­ти­муть 17 млрд куб. м. «Укр­транс­газ», 100% яко­го на­ле­жать НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни», екс­плу­а­тує си­сте­му ма­гі­страль­них га­зо­про­во­дів і 12 під­зем­них схо­вищ га­зу кра­ї­ни за­галь­ною єм­ні­стю 31 млрд куб. м.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.