Ки­їв та Ан­ка­ра під­пи­шуть уго­ду про ЗВТ до кін­ця ро­ку

«Нам обов’яз­ко­во по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти вла­сні ін­те­ре­си, тоб­то не мо­же­мо по­го­ди­ти­ся на не­си­ме­три­чне від­кри­т­тя рин­ків», — екс-по­сол Укра­ї­ни в Ту­реч­чи­ні

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро Порошенко здій­снив візит до Ту­реч­чи­ни, який став пер­шим, від­ко­ли Си­нод Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту у Стам­бу­лі ухва­лив рі­ше­н­ня на­да­ти ав­то­ке­фа­лію Укра­їн­ській цер­кві. Тож не див­но, що пер­ша зу­стріч гла­ви дер­жа­ви в Ту­реч­чи­ні від­бу­ла­ся са­ме зі Все­лен­ським Па­трі­ар­хом Вар­фо­ло­мі­єм, з яким во­ни під­пи­са­ли Уго­ду «Про спів­ро­бі­тни­цтво та вза­є­мо­дію між Укра­ї­ною та Все­лен­ським Кон­стан­ти­но­поль­ським Па­трі­ар­ха­том » . « Це Уго­да про спів­пра­цю у ство­рен­ні не­за­ле­жної пра­во­слав­ної Цер­кви в Укра­ї­ні, Все­лен­ський Па­трі­арх на­дає То­мос, ви­зна­ю­чи не­за­ле­жність укра­їн­ської Цер­кви, і вру­чає йо­го обра­но­му на Со­бо­рі Пред­сто­я­те­лю», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні на сай­ті Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та. За сло­ва­ми Па­трі­ар­ха Вар­фо­ло­мія, цей До­го­вір до­по­мо­же при­ско­ри­ти на­да­н­ня ав­то­ке­фа­лії укра­їн­ській пра­во­слав­ній цер­кві. Тим ча­сом укра­їн­ський пре­зи­дент від­зна­чив, що 3 ли­сто­па­да — істо­ри­чний день для укра­їн­ської ав­то­ке­фаль­ної пра­во­слав­ної Цер­кви.

Під час цьо­го ві­зи­ту до Ту­реч­чи­ни та­кож від­бу­ло­ся Сьо­ме за­сі­да­н­ня Укра­їн­сько­ту­ре­цької стра­те­гі­чної ра­ди ви­со­ко­го рів­ня під го­ло­ву­ва­н­ням пре­зи­ден­тів Укра­ї­ни та Ту­реч­чи­ни Пе­тра По­ро­шен­ка і Ре­дже­па Та­ї­па Ер­до­га­на. Лі­де­ри ве­ли пе­ре­мо­ви­ни про­тя­гом двох го­дин віч- на- віч і ще дві го­ди­ни в фор­ма­ті ор­га­ні­за­ції, « ма­ли ду­же те­плі, дру­жні пе­ре­го­во­ри » , про що по­ві­до­мив Пе­тро Порошенко, та­кож во­ни до­ся­гли низ­ки до­мов­ле­но­стей.

По-пер­ше, во­ни да­ли до­ру­че­н­ня при­швид­ши­ти за­вер­ше­н­ня пе­ре­го­во­рів що­до уго­ди про зо­ну віль­ної тор­гів­лі. За сло­ва­ми Ер­до­га­на, та­кий до­ку­мент має бу­ти під­пи­са­ний до кін­ця ро­ку, і йо­го ме­тою є до­ся­гне­н­ня тор­го­вель­но­го обо­ро­ну в 10 млрд до­ла­рів. Крім то­го, у при­су­тно­сті пре­зи­ден­тів бу­ли під­пи­са­ні « Ме­мо­ран­дум між ДК « Укр­обо­рон­пром » та Дер­жав­ним агент­ством з пи­тань обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки що­до вза­єм­них бан­ків­ських га­ран­тій», «Уго­ду про спів­ро­бі­тни­цтво у сфе­рі роз­ви­тку між Уря­дом Укра­ї­ни та Уря­дом Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки».

По-дру­ге, лі­де­ри до­мо­ви­ли­ся про­дов­жу­ва­ти ко­ор­ди­на­цію дій що­до звіль­не­н­ня укра­їн­ських по­літв’язнів, які не­за­кон­но утри­му­ю­ться в Кри­му та на те­ри­то­рії Ро­сії. Зокре­ма, наш пре­зи­дент по­дя­ку­вав за до­по­мо­гу у звіль­нен­ні Ахте­ма Чий­го­за та Іль­мі Уме­ро­ва.

По-тре­тє, укра­їн­ський пре­зи­дент за­явив, що бу­де вдя­чний Ту­реч­чи­ні, якщо во­на ві­зьме участь у від­нов­лен­ні ми­ру на Дон­ба­сі та роз­мі­стить свою ми­ро­твор­чу мі­сію у скла­ді сил ООН. При цьо­му він по­дя­ку­вав за « твер­ду, чі­тку і по­слі­дов­ну позицію що­до не­ви­зна­н­ня не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му з бо­ку РФ і за­су­дже­н­ня агре­сії на схо­ді на­шої дер­жа­ви, яку здій­сню­ють Зброй­ні си­ли РФ».

Під час ві­зи­ту до Ту­реч­чи­ни укра­їн­ський пре­зи­дент по­бу­вав на ви­ро­бни­цтві без­пі­ло­тних авіа­цій­них ком­пле­ксів ком­па­нії Baykar Makina, від­ві­дав Стам­буль­ський уні­вер­си­тет, де від­крив ви­став­ку ар­хів­них до­ку­мен­тів до 100- річ­чя «вза­єм­ної ди­пло­ма­ти­чної при­су­тно­сті». Та­кож гла­ва дер­жа­ви уро­чи­сто від­крив кон­суль­ство Укра­ї­ни в Ан­та­лії.

● «РІ­ШЕ­Н­НЯ ПРО АВ­ТО­КЕ­ФА­ЛІЮ НЕ­МО­ЖЛИ­ВО НЕДООЦІНИТИ І ПЕРЕОЦІНИТИ»

« День » звер­нув­ся до екс­пер­та з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти зна­че­н­ня цьо­го ві­зи­ту Пре­зи­ден­та.

Сер­гій КОРСУНСЬКИЙ, На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний по­сол Укра­ї­ни в Ту­реч­чи­ні (2008—2016 рр.):

— Візит до Ту­реч­чи­ни зав­жди є ва­жли­вим, адже це не пе­ре­сі­чна кра­ї­на, а ре­гіо­наль­ний лі­дер, ва­жли­вий тор­го­вель­ний і по­лі­ти­чний пар­тнер.

Від­бу­ла­ся сьо­ма зу­стріч Стра­те­гі­чної ра­ди ви­со­ко­го рів­ня. Во­на від­бу­ва­є­ться з 2011 ро­ку, і я був по­слом, за яко­го кра­ї­ни ви­зна­чи­ли, що на­ші відносини є стра­те­гі­чни­ми, і по­ча­ли про­во­ди­ти та­кі за­сі­да­н­ня. Ду­же ко­ри­сно, ко­ли є мо­жли­вість для зу­стрі­чі не ли­ше пре­зи­ден­тів, як під час зви­чай­них ві­зи­тів, а при­су­тні роз­ши­ре­ні де­ле­га­ції і є мо­жли­вість для ба­га­тьох мі­ні­стрів одно­ча­сно в ком- пле­ксі про­ве­сти пе­ре­го­во­ри й ухва­ли­ти рі­ше­н­ня.

Га­даю, цей візит був до­сить на­си­че­ним. Під­пи­са­ні уго­ди да­ють мо­жли­вість для нас акти­ві­зу­ва­ти ду­же ва­жли­ву ро­бо­ту в га­лу­зі обо­рон­но-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу. Та­кож до­бре, що про­дов­же­ний діа­лог з Па­трі­ар­ха­том, це вкрай ва­жли­во для Укра­ї­ни.

— Як оці­ни­те ва­жли­вість під­пи­са­н­ня до­го­во­ру « Про спів­ро­бі­тни­цтво та вза­є­мо­дію між Укра­ї­ною та Все­лен­ським Кон­стан­ти­но­поль­ським Па­трі­ар­ха­том»?

— Я не зов­сім ро­зу­мію пре­дме­та ці­єї уго­ди. Але за­га­лом рі­ше­н­ня про ав­то­ке­фа­лію не­мо­жли­во недооцінити і переоцінити. Це ви­клю­чно ва­жли­во для Укра­ї­ни. І той факт, що цей діа­лог три­ває й до­бі­гає до ло­гі­чно­го кін­ця, ко­ли ав­то­ке­фа­лія ста­не ре­аль­ні­стю, це над­зви­чай­но ва­жли­во. То­му му­шу тіль­ки від­да­ти на­ле­жне зу­си­л­лям, які в цьо­му на­прям­ку до­кла­да­ю­ться, і це фан­та­сти­чно, що во­ни да­ють по­зи­тив­не рі­ше­н­ня.

— Пре­зи­ден­ти до­мо­ви­ли­ся до кін­ця ро­ку за­вер­ши­ти пе­ре­го­во­ри що­до зо­ни віль­ної тор­гів­лі. Як оці­ни­те пер­спе­кти­ву ці­єї уго­ди?

— Уго­да про віль­ну тор­гів­лю — це ду­же скла­дна те­ма, яка ба­га­то ро­ків не ру­ха­є­ться з мі­сця. Про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що ту­ре­цька сто­ро­на не йде на зни­же­н­ня ми­та на на­шу сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію. Це є про­бле­мою вже про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків, і во­на ні­як не ви­рі­шу­є­ться. Я, на жаль, не в кур­сі остан­ньо­го ра­ун­ду, що від­був­ся на­пе­ре­до­дні ві­зи- ту, ме­ні не ві­до­мо, якої до­мов­ле­но­сті бу­ло до­ся­гну­то. Але я знаю, що це бу­ла ду­же прин­ци­по­ва по­зи­ція ту­ре­цької сто­ро­ни, яка по­бо­ю­є­ться, що укра­їн­ська аграр­на про­ду­кція ви­ті­снить із вну­трі­шньо­го рин­ку Ту­реч­чи­ни вла­сних сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків, що ма­ти­ме не­га­тив­ний со­ці­аль­ний та еко­но­мі­чний ефект. Адже Укра­ї­на — сер­йо­зна аграр­на кра­ї­на, і мо­жуть ви­ни­кну­ти сер­йо­зні про­бле­ми, якщо ми бу­де­мо кон­ку­ру­ва­ти на вну­трі­шньо­му рин­ку Ту­реч­чи­ни на­шою аграр­ною про­ду­кці­єю.

Під­пи­са­н­ня уго­ди про зо­ну віль­ної тор­гів­лі між Укра­ї­ною та Ту­реч­чи­ною ра­но чи пі­зно має від­бу­ти­ся. На яких за­са­дах — ме­ні ска­за­ти важ­ко. Я знаю, що пи­та­н­ня, пов’яза­не з аграр­ною ча­сти­ною уго­ди, бу­ло на по­ряд­ку ден­но­му з 2014 ро­ку і не бу­ло ви­рі­ше­но при­найм­ні до 2016 ро­ку. Під час ві­зи­ту між пре­зи­ден­та­ми зав­жди від­бу­ва­є­ться від­вер­тий діа­лог, то­му, можливо, бу­ло зна­йде­но ком­про­міс. І про це, я спо­ді­ва­юсь, ми ду­же швид­ко ді­зна­є­мо­ся. Хо­ті­ло­ся бтіль­ки ві­ри­ти, що це бу­де зро­бле­но на тих за­са­дах, на яких ми зав­жди сто­я­ли: що нам обов’яз­ко­во по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти вла­сні ін­те­ре­си, тоб­то не мо­же­мо по­го­ди­ти­ся на не­си­ме­три­чне від­кри­т­тя рин­ків: якщо це вже віль­на тор­гів­ля, то ми від­кри­ва­є­мо ри­нок для про­ми­сло­вої про­ду­кції з Ту­реч­чи­ни, а во­ни — для на­шої аграр­ної. Осо­бли­во — в умо­вах вій­ни, ко­ли в нас аграр­на про­ду­кція ста­ла одні­єю з основ­них ста­тей екс­пор­ту, ми про­сто зо­бов’ яза­ні за­хи­ща­ти цей аспект.

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА ПАЛІНЧАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.