ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1657 — на ко­за­цькій ра­ді у Кор­су­ні за при­су­тно­сті по­слів Шве­ції, Ре­чі По­спо­ли­тої, Ту­реч­чи­ни, Крим­сько­го хан­ства, Мол­до­ви бу­ло за­твер­дже­но обра­н­ня Іва­на Ви­гов­сько­го геть­ма­ном Вій­ська За­по­розь­ко­го.

1811 — на­ро­див­ся Мар­кі­ян Ша­шке­вич, ви­зна­чний за­хі­дно­укра­їн­ський по­ет, пись- мен­ник, осві­тній та гро­мад­ський ді­яч, очіль­ник зна­ме­ни­тої «Ру­ської Трій­ці». По­мер 1843 р.

1855 — на­ро­див­ся Дми­тро Явор­ни­цький, ви­да­тний укра­їн­ський істо­рик («Істо­рія за­по­розь­ких ко­за­ків»), ар­хе­о­лог, етно­граф, фоль­кло­рист, ле­кси­ко­граф («Слов­ник укра­їн­ської мо­ви»), пи­сьмен­ник. По­мер 1940 р.

1860 — Ав­ра­ам Лін­кольн обра­ний 16-м Пре­зи­ден­том Спо­лу­че­них Шта­тів. Ця подія спри­чи­ни­ла низ­ку за­са­дни­чих змін в істо­рії дер­жа­ви, зокре­ма, Гро­ма­дян­ську війну і ска­су­ва­н­ня раб­ства.

1943 — вій­ська 1-го Укра­їн­сько­го фрон­ту під ко­ман­ду­ва­н­ням ге­не­ра­ла Миколи Ва­ту­ті­на штур­мом взя­ли сто­ли­цю Укра­ї­ни — Ки­їв. За офі­цій­ною (цілком можливо, за­ни­же­ною) ра­дян­ською ста­ти­сти­кою у би­тві за Ки­їв за­ги­ну­ло 417 ти­сяч чер­во­но­ар­мій­ців.

1811 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.