Скром­ний юві­лей

У Дні­прі бу­ди­нок-му­зей Явор­ни­цько­го від­зна­чив 30-річ­чя без «роз­пі­зна­валь­них зна­ків» — укра­де­ну 2017-го ме­мо­рі­аль­ну до­шку до­сі не від­но­ви­ли

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про

Бу­ди­нок- му­зей ака­де­мі­ка Дми­тра Явор­ни­цько­го від­зна­чає скром­ний юві­лей. Три де­ся­ти­лі­т­тя то­му цей кра­си­вий і ста­ро­вин­ний осо­бняк бі­ля пар­ку ім. Шев­чен­ка, в яко­му жив і пра­цю­вав не­втом­ний до­слі­дник істо­рії за­по­різь­ко­го ко­за­цтва, від­чи­нив свої две­рі для від­ві­ду­ва­чів. За цей час у бу­дин­ку-му­зеї від­бу­ло­ся без­ліч про­сві­тни­цьких за­хо­дів: ле­кцій, ви­ста­вок, лі­те­ра­тур­них і на­у­ко­вих чи­тань, кон­цер­тів ві­до­мих му­зи­кан­тів.

Однак юві­лей за­тьма­ре­ний тим, що на фа­са­ді бу­дів­лі му­зею до пам’ятної да­ти так і не від­но­ви­ли ху­до­жній ба­ре­льєф, який бу­ло вкра­де­но в ніч на 30 сер­пня 2017 ро­ку. Му­зей­ні пра­ців­ни­ки звер­та­ли­ся до екс­пер­тів із про­ха­н­ням по­ра­ху­ва­ти, скіль­ки ко­шту­ва­ти­ме від­нов­ле­н­ня ме­мо­рі­аль­ної до­шки — в брон­зі або в гра­ні­ті. Їм на­зва­ли ці­ну — близько 10 ти­сяч до­ла­рів, вра­хо­ву­ю­чи вар­тість ма­те­рі­а­лу і ху­до­жню ро­бо­ту. Ша­ну­валь­ни­ки Д.Явор­ни­цько­го бу­ли не про­ти «ски­ну­ти­ся» на ба­ре­льєф, але ба­га­то хто вва­жає, що бу­де пра­виль­но, якщо в цьо­му до­по­мо­же обла­сна вла­да, чи­їм ко­му­наль­ним об’єктом і є бу­ди­нок-му­зей. «Бу­ди­нок-му­зей Д.Явор­ни­цько­го — пам’ятка на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня, і ба­ре­льєф є йо­го ча­сти­ною, він вне­се­ний у па­спорт, — ка­же за­ві­ду­ва­чка бу­дин­ку-му­зею Яна ТИМОШЕНКО. — Про що го­во­ри­ти, якщо ни­ні на му­зеї не­має на­віть до­шки, де на­пи­са­но, що це за му­зей і час йо­го ро­бо­ти. Її теж зла­ма­ли ван­да­ли. До­шка бу­ла кра­си­ва, зро­бле­на «під брон­зу», що і вве­ло їх в ома­ну. Сам бу­ди­нок-му­зей дав­но без ре­став­ра­ції. Аб­со­лю­тно не­ві­до­мо, ко­ли ця про­бле­ма ви­рі­ши­ться». По­лі­ція кри­мі­наль­ної спра­ви за фа­ктом роз­кра­да­н­ня не при­пи­няє, але й успі­хів у роз­слі­ду­ван­ні по­ки що не­має, го­во­рить за­ві­ду­ва­чка. Мі­стом про­ко­ти­ла­ся хви­ля кра­ді­жок ме­мо­рі­аль­них до­щок і бю­стів, вста­нов­ле­них на честь ви­да­тних лю­дей, — усі во­ни без­слі­дно зни­кли і, най­ві­ро­гі­дні­ше, бу­ли роз­би­ті і зда­ні на ме­та­ло­брухт.

І все-та­ки, не­зва­жа­ю­чи на не­лег­кі умо­ви ро­бо­ти, бу­ди­нок-му­зей, який є фі­лі­єю Дні­пров­сько­го на­ціо­наль­но­го істо­ри­чно­го му­зею ім. Явор­ни­цько­го, про­дов­жує свою по­дви­жни­цьку ді­яль­ність. 30- річ­чя бу­дин­ку- му­зею « ко­за­цько­го ба­тька » спів­ро­бі­тни­ки са­ди­би від­зна­чи­ли свя­тку­ва­н­ням, на яке за­про­си­ли дру­зів, — уче­них, кра­є­знав­ців, куль­тур­них і гро­мад­ських ді­я­чів, му­зи­кан­тів. На свя­тку­ван­ні ви­сту­пи­ли гру­пи « Вер­теп » , фоль­клор­но-обря­до­вий те­атр «Ро­до­слав», бан­ду­рист М. Ша­па, сту­дент­ська гру­па «Па­рос­тки».

Спів­ро­бі­тни­ки му­зею пла­ну­ють за­пи­са­ти цикл ін­терв’ ю на те­му: «Яке зна­че­н­ня для нас має са­ди­ба Явор­ни­цько­го? » Є й ще одна ці­ка­ва за­дум­ка — від­тво­ри­ти фі­гу­ру го­спо­да­ря бу­дин­ку Дми­тра Іва­но­ви­ча Явор­ни­цько­го на ґан­ку са­ди­би, де він по­лю­бляв від­по­чи­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.