Яблу­чний ці­но­пад

Den (Ukrainian) - - Економіка - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, «День» Він­нич­чи­на

Чо­му са­дів­ни­кам на Він­нич­чи­ні не ви­гі­дний ве­ли­кий уро­жай: об’єктив­ні­та суб’єктив­ні­чин­ни­ки

На Він­нич­чи­ні в га­лу­зі са­дів­ни­цтва пра­цю­ють по­над 80 під­при­ємств рі­зних форм вла­сно­сті. Під пло­до­я­гі­дни­ми на­са­дже­н­ня­ми на­лі­чу­є­ться 27,6 ти­ся­чі га, а сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми під­при­єм­ства­ми — 15 ти­сяч га. 80% площ за­йма­ють зер­ня­тко­ві, по­ло­ви­на з них — це яблу­чні са­ди, які обро­бля­ю­ться за ін­тен­сив­ною те­хно­ло­гі­єю. Цьо­го ро­ку з них очі­ку­ють зі­бра­ти втри­чі біль­ший уро­жай, аніж то­рік, але від­пу­скна ці­на на яблу­ко вже в чотири ра­зи ниж­ча за ми­ну­ло­рі­чну. Са­дів­ни­ки б’ють на спо­лох: де­шев­ше за­ли­ши­ти пло­ди в сад­ках, аніж зі­бра­ти, ви­вез­ти і ре­а­лі­зу­ва­ти.

«Цьо­го ро­ку ва­ло­вий збір про­ду­кції в сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах очі­ку­є­ться на рів­ні по­над 180—190 ти­сяч тонн, що біль­ше, ніж то­рік, на 50 ти­сяч тонн. Упро­довж ми­ну­лих ро­ків та­кий уро­жай — це бу­ли гар­ні гро­ші. Але цьо­го ро­ку все змі­ни­ло­ся, — ви­знає ди­ре­ктор ВО «Він­ни­ця­са­двин­пром» Ана­то­лій СЕМЕНЮК. — То­рік ми на цю по­ру про­да­ва­ли яблу­ка із са­ду по 10—12 грн за кг, а за­раз ре­а­лі­зо­ву­є­мо по 2,5—3 грн! Але й за ці­єю ці­ною не зав­жди вда­є­ться про­да­ти, бо не­має по­пи­ту. Яблу­ка бе­руть тіль­ки су­пер­мар­ке­ти, але на умо­вах до­став­ки і по­вер­не­н­ня гро­шей че­рез кіль­ка мі­ся­ців. Це при то­му, що со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва яблук ся­гає 3,5—4 грн за кі­ло­грам. Го­лов­ні за­тра­ти — це об­при­ску­ва­н­ня, му­си­мо 12—15 ра­зів на се­зон обро­бля­ти сад­ки від хво­роб, щоб яблу­ка вро­ди­ли і ма­ли то­вар­ний ви­гляд».

Ана­то­лій Семенюк про­гно­зує, що най­біль­ше втра­тять від не­рен­та­бель­ної ці­ни на яблу­ка вла­сни­ки мо­ло­дих сад­ків. По­то­чно­го ро­ку в обла­сті по­са­ди­ли по­над 700 га са­дів ягі­дних та ін­ших куль­тур. Ви­ро­ще­но по­над 900 тис. штук пло­до­вих са­джан­ців, по­над 5 млн роз­са­ди та 90 тис. шт. ку­що­вих ягі­дни­ків, що дасть змо­гу на­сту­пно­го ро­ку збіль­ши­ти по­сад­ки са­дів та ягі­дни­ків. Тоб­то площі під сад­ки збіль­шу­ю­ться. Осо­бли­во ін­тен­сив­но за­йма­ю­ться са­дів­ни­цтвом на Він­нич­чи­ні в Бар­сько­му, Туль­чин­сько­му та Шар­го­род­сько­му ра­йо­нах обла­сті. Але збу­ва­ти ви­ро­ще­ний уро­жай стає де­да­лі скла­дні­ше.

ПЕРЕРОБКА ЯК ВАРІАНТ

На сьо­го­дні орі­єн­тов­но 30% він­ни­цьких яблук ідуть на пе­ре­роб­ку, тоб­то май­же треть уро­жаю — це те­хно­ло­гі­чне яблу­ко, іна­кше ка­жу­чи, ви­ро­бни­чий брак. То­рік на се­ре­ди­ну жов­тня мі­сце­ві пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства (їх в обла­сті пра­цює сім рі­зної по­ту­жно­сті) при­йма­ли не­стан­дарт по 5,5 грн, а на по­ча­тку ли­сто­па­да ці­на ся­га­ла во­сьми гри­вень. Цьо­го ро­ку при­ймаль­ні та пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства бе­руть їх по 1 грн за кг. Але ча­сти­на за­во­дів уже при­пи­ни­ла при­йма­ти че­рез пе­ре­на­си­че­н­ня.

«З ці­на­ми на яблу­ка за­раз су­ту­жно. Уже за­раз між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції про­гно­зу­ють, що ці­на мо­же ся­гну­ти ну­ля зав­дя­ки пе­ре­ви­ро­бни­цтву, — по­го­джу­є­ться ке­рів­ник про­е­кту «АПК-ін­форм: ово­чі і фру­кти» Оле­ксандр ХОРЕВ. — В Укра­ї­ні остан­ні шість ро­ків ви­ро­бля­є­ться в се­ре­дньо­му 1,1 млн тонн яблук. Цьо­го ро­ку ма­є­мо до­да­тко­ві 65 ти­сяч тонн яблук. Тоб­то по­над 3,2 ти­ся­чі хур яблук тре­ба ку­дись по­ді­ти. Ми вва­жа­є­мо, що за умо­ви пе­ре­ви­ро­бни­цтва не тіль­ки вну­трі­шньо­го, а й у за­ру­бі­жних кра­ї­нах-ви­ро­бни­ках, втри­ма­ти ці­ни на укра­їн­ські яблу­ка, якщо во­ни бу­дуть гар­ної яко­сті, мо­жна бу­де ли­ше в то­му ра­зі, якщо ці «ху­ри» за­ли­ша­ться в са­ду. Зга­дай­те, то­рік ці­ни на яблу­ка зро­ста­ли ближ­че до кві­тня. Це спри­чи­ни­ло зро­ста­н­ня ін­те­ре­су до ви­ро­щу­ва­н­ня яблук. Від­так го­спо­дар­ства на­ве­сні актив­но ці­ка­ви­ли­ся са­джан­ця­ми і про­гра­мою ком­пен­са­ції за са­джан­ці, ве­зли по­сад­ко­вий ма­те­рі­ал із Єв­ро­пи. Але вже у трав­ні ці­на стрім­ко пі­шла до­ни­зу, обва­лив­шись до 5 грн за кг...

Переробка про­ду­кції — це один із ви­хо­дів, ку­ди мо­жна бу­ло б збу­ти ви­ро­ще­ний уро­жай, — про­дов­жує екс­перт. — До то­го ж, це ще до­да­на вар­тість, яка за­ли­ша­є­ться на мі­сцях, зов­сім ін­ші ка­на­ли ре­а­лі­за­ції і зов­сім ін­ший ри­нок. І якщо ви­ро­бник має мо­жли­вість ви­йти на ри­нок не про­сто зі сві­жим яблу­ком, а й з про­ду­кта- ми переробки, — це вже зов­сім ін­ша си­ту­а­ція. То­му ми вва­жа­є­мо, що кіль­кість ком­па­ній, які ма­ти­муть вла­сну пе­ре­роб­ку, не­хай і не­ве­ли­ку, тіль­ки зро­ста­ти­ме».

ЕКС­ПОРТ ЦІ­НИ НЕ ВТРИМАЄ

Що ж до пи­та­н­ня, чи змо­же до­по­мог­ти екс­порт втри­ма­ти ці­ну на яблу­ка, то екс­пер­ти роз­во­дять ру­ка­ми. Якщо ми­ну­ло­го ро­ку Укра­ї­на ре­а­лі­зу­ва­ла за кор­до­ном орі­єн­тов­но 40 тис. тонн, то цьо­го ро­ку вда­сться мі­ні­мум 25 тис. тонн. Го­лов­ни­ми ім­пор­те­ра­ми укра­їн­ських яблук у на­ту­раль­но­му ви­ра­жен­ні за­ли­ша­ю­ться Бі­ло­русь та Мол­до­ва, про­ри­ва­ти­ся да­лі на за­хід не вда­є­ться че­рез по­ля­ків — силь­них грав­ців на яблу­чно­му рин­ку. А цьо­го ро­ку вро­жай яблук у Поль­щі зріс з 2,6 млн тонн уже до 4,2 млн тонн, а до кін­ця се­зо­ну мо­же ся­гну­ти і 5 млн тонн. А во­ни, як ві­до­мо, екс­порт­но орі­єн­то­ва­ні й ма­ють на­ла­го­дже­ні ка­на­ли збу­ту. Укра­ї­ні про­рва­ти­ся на за­хі­дне єв­ро­пей­ське по­ле гри бу­де про­бле­ма­ти­чно.

«До­не­дав­на Він­нич­чи­на май­же по­ло­ви­ну сво­єї яблу­чної про­ду­кції ре­а­лі­зо­ву­ва­ла на ро­сій­ський ри­нок, Ка­зах­стан, а та­кож Крим. На­ра­зі ці рин­ки за­кри­ті, і то­му нам спіль­но не­об­хі­дно шу­ка­ти но­ві шля­хи для збу­ту як в Єв­ро­пі, так і на аме­ри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті, — про­дов­жує роз­по­від­а­ти ди­ре­ктор кор­по­ра­ції «Він­ни­ця­са­двин­пром» Ана­то­лій Семенюк. — Ра­зом з тим сві­то­ві тор­го­вель­ні ор­га­ні­за­ції по­вин­ні на­да­ти кво­ти для ре­а­лі­за­ції пло­дів, щоб ми мо­гли про­да­ва­ти свою про­ду­кцію за кор­до­ном і кон­ку­ру­ва­ти на рів­них. У по­то­чно­му се­зо­ні, а та­кож 2016—2017 ро­ках ми вже ма­є­мо до­свід ре­а­лі­за­ції яблук в Ін­дії, Ін­до­не­зії, Лі­ва­ні та Ізра­ї­лі. Але це ви­ма­гає ду­же ба­га­то тру­до­вих за­трат та ор­га­ні­за­цій­них ре­сур­сів. По­трі­бен сер­ти­фі­кат GlobalG.A.P. Щоб йо­го отри­ма­ти, по­трі­бна ду­же сер­йо­зна під­го­тов­ка і що­най­мен­ше 300—400 ти­сяч гри­вень. Це до сна- ги не ко­жно­му го­спо­дар­ству, тим па­че — ма­лень­ко­му».

СКООПЕРУВАТИСЯ, ЩОБ КОН­КУ­РУ­ВА­ТИ

До­ки укра­їн­ський ви­ро­бник не зро­зу­міє, що кон­ку­ру­ва­ти на рів­них з ви­ро­бни­ком із Поль­щі чи Ні­дер­лан­дів він змо­же, ли­ше ство­рив­ши ко­о­пе­ра­цію з су­сі­дом-фер­ме­ром, до­ти він від­чу­ва­ти­ме і ма­ти­ме про­бле­ми з мар­ке­тин­гом, ло­гі­сти­кою та ро­зу­мі­н­ням со­бі­вар­то­сті, пе­ре­ко­нує ди­ре­ктор На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції до­рад­чих служб Укра­ї­ни Юрій БАКУН. На йо­го дум­ку, ли­ше ко­опе­ра­ти­ви мо­жуть спри­я­ти ре­а­лі­за­ції про­ду­кції та її пе­ре­роб­ці на мі­сцях.

«В Укра­ї­ні ко­опе­ра­тив­ний рух зо­се­ре­дже­ний на мо­ло­чно­то­вар­но­му та пло­до­во-ягі­дно­му на­прям­ках, але у них не­ве­ли­кі об­ся­ги. Хоч на­справ­ді ко­о­пе­ра­ція має ши­ро­кі мо­жли­во­сті, адже це об’єд­на­н­ня, яке дає мо­жли­вість дрі­бним фер­ме­рам на­ро­щу­ва­ти по­ту­жно­сті, — від­зна­чає Юрій Бакун. — По­ки що ми про­йшли ду­же не­зна­чний шлях. Бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но ба­га­то про­е­ктів зі ство­ре­н­ня ко­опе­ра­ти­вів, зокре­ма об­слу­го­ву­ю­чих в АПК, за мі­жна­ро­дної до­по­мо­ги, але, як пра­ви­ло, во­ни не­три­ва­лі і са­мо­стій­но фун­кціо­ну­ва­ти ко­опе­ра­ти­ви не мо­жуть. То­му ко­опе­ра­ти­ви по­тре­бу­ють під­трим­ки на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. Про­гра­ма під­трим­ки фер­мер­ства і ко­о­пе­ра­ції вже діє. Цьо­го ро­ку во­на по­ча­ла працювати, але не ду­же вда­ло. Ми ма­є­мо ро­зу­мі­н­ня з бо­ку цен­траль­ної вла­ди і зав­дя­ки уря­ду. Влі­тку 2018 ро­ку бу­ло ухва­ле­но за­ко­но­про­ект № 6490, яким пе­ред­ба­че­но низ­ку пільг для фер­ме­рів. Вста­нов­лю­є­ться піль­га на спла­ту ЄСВ на де­сять ро­ків, ча­сти­на — від 90% до 10% від­шко­до­ву­є­ться дер­жа­вою, пе­ред­ба­че­ні та­кож ко­шти на пря­му під­трим­ку фер­ме­рів в об­ся­гах 500 тис. грн до п’яти ро­ків, і з ча­сом ми спо­ді­ва­є­мось на які­сний роз­ви­ток ко­о­пе­ра­ції в Укра­ї­ні».

ЗАКЛАСТИ НА ЗБЕРІГАННЯ І ПО­ВЕР­НУ­ТИ ЗА­ТРА­ТИ

Для Він­нич­чи­ни, як і ін­ших ви­ро­бни­ків яблук, по­трі­бна спіль­на стра­те­гія, яка пе­ред­ба­ча­ти­ме не ли­ше ви­ро­бни­цтво, а й пе­ре­роб­ку, збут і зберігання фру­ктів. Кіль­ка днів то­му пер­ший за­сту­пник мі­ніс- тра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Ма­ксим МАРТИНЮК на сво­їй сто­рін­ці у Facebook по­ві­до­мив, що Мі­на­гро­по­лі­ти­ки спря­мує ча­сти­ну ко­штів із про­гра­ми держ­під­трим­ки що­до ком­пен­са­ції вар­то­сті са­джан­ців на ком­пен­са­цію за­трат з бу­дів­ни­цтва схо­вищ для яблук та ін­ших фру­ктів. Та­ким чи­ном уряд на­ма­га­є­ться під­три­ма­ти ви­ро­бни­ків фру­ктів.

«По­при те, що екс­порт ка­те­го­рії «яблу­ка, гру­ші та ай­ва» (з аб­со­лю­тним пре­ва­лю­ва­н­ням пер­ших), за да­ни­ми ДФС, зріс за дев’ять мі­ся­ців на кар­ко­лом­ні 304% (із 2,5 млн дол. за дев’ять мі­ся­ців 2017 ро­ку по­рів­ня­но з 9,9 млн дол. за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2018 ро­ку), цьо­го не до­сить для то­го, щоб роз­ван­та­жи­ти вну­трі­шній ри­нок. Ре­зуль­тат пе­ред­ба­чу­ва­ний для кра­ї­ни з рин­ко­вою еко­но­мі­кою: ці­ни пі­шли вниз, і фер­ме­ри скар­жа­ться, що ча­сти­ну вро­жаю еко­но­мі­чно не­до­ціль­но на­віть зби­ра­ти з де­рев, — пи­ше Ма­ксим Мартинюк. — Мі­на­гро­по­лі­ти­ки го­тує змі­ни до на­ка­зу, яким пе­ре­роз­по­ді­лить ча­сти­ну ко­штів, що на­да­ні цьо­го ро­ку в держ­бю­дже­ті на про­гра­му роз­ви­тку ви­но­гра­дар­ства, са­дів­ни­цтва і хме­ляр­ства... У нас є мо­жли­вість спря­му­ва­ти ре­сурс у 70—100 млн грн на під­трим­ку ви­ро­бни­ків фру­ктів. Йо­го бу­де на­да­но на ком­пен­са­цію вар­то­сті ви­трат із бу­дів­ни­цтва хо­ло­диль­ни­ків з ре­гу­льо­ва­ним га­зо­вим се­ре­до­ви­щем для зберігання фру­ктів вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, яке вве­де­но в екс­плу­а­та­цію по­то­чно­го ро­ку, а та­кож ка­мер швид­ко­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня та при­дба­н­ня лі­ній то­вар­ної оброб­ки пло­дів».

Він до­дав, що від­со­ток ком­пен­са­ції за­ле­жить від об­ся­гу по­да­них за­явок, але він то­чно бу­де біль­ший, ніж 50%. За­яв­ки при­йма­ти­му­ться до 1 гру­дня по­то­чно­го ро­ку, ко­шти на­ді­йдуть ви­ро­бни­кам до кін­ця бю­дже­тно­го ро­ку за прин­ци­пом про­пор­цій­но­го роз­по­ді­лу (фор­мат «first come, first served» не за­сто­со­ву­ва­ти­ме­ться). Та­кож на­га­дав, що ще від по­ча­тку ро­ку дер­жа­ва спів­фі­нан­сує про­е­кти, які ре­а­лі­зу­ють сіль­сько­го­спо­дар­ські об­слу­го­ву­ю­чі ко­опе­ра­ти­ви, зокре­ма у сфе­рі са­дів­ни­цтва та ягі­дни­цтва, ком­пен­су­ю­чи до 70% ви­трат на при­дба­н­ня обла­дна­н­ня зі зберігання та переробки агро­про­ду­кції. І агра­рії, які об’єд­на­ли­ся, див­ля­ться на кон’юн­кту­ру рин­ку яблук зна­чно спо­кій­ні­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.