Віль­на во­да та енер­го­не­за­ле­жність

Уря­до­ві пла­ни з роз­ви­тку ГЕС ви­кли­ка­ють чи­ма­ло за­пи­тань в еко­ло­гів. Як по­ро­зу­мі­ти­ся?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На ма пах Іва но- Фран ків - сь кої, За кар па­тсь кої, Тер­но­піль­ської, Львів­ської обла­стей і не тіль­ки існує по кіль­ка га­ря­чих то­чок, де бі­знес і вла­да хо­чуть бу­ду­ва­ти гі­дро­еле­ктро­стан­ції, а гро­ма­да — ка­те­го­ри­чно про­ти. Най­скан­даль­ні­ший при­клад — бу - дів­ни­цтво ка­ска­ду із ше­сти гі­дро­еле­ктро­стан­цій на Дні­стрі. Як за­зна­ча­ють еко­ло­ги, це бу­дів­ни­цтво зни­щить 200 кі­ло­ме­трів одні­єї з най­кра­си­ві­ших єв ро­пей­ських рі­чок, по­ста­вить під ри­зик існу­ва­н­ня 14 на­се­ле­них пун­ктів і ко­шту­ва­ти­ме дер­жа­ві 20 мільярдів гри­вень. З ін­шо­го бо­ку, Укра­ї­на хо­че роз­ви­ва­ти аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії; зокре­ма, два ро­ки то­му уряд за­твер­див «Про­гра­му роз­ви­тку гі­дро­енер­ге­ти­ки на пе­рі­од до 2026 ро­ку», де якраз пе­ред­ба­че­но бу­дів­ни­цтво ГЕС на Дні­стрі.

Як знай ти ком п ро міс між ре алі я ми та па пе ра ми? Не що - дав но еко ло ги і гро мадсь кі ак - ти­ві­сти спро­бу­ва­ли зна­йти від­по відь у два різ них спо со би. Все світ ній фонд при ро ди ( WWF) в Укра ї ні ор га ні зу вав II Фо рум Укра їнсь кої гід ро - енер ге тич ної плат фор ми, за - про сив ши на ньо го ак ти віс тів, екс­пер­тів і чи­нов­ни­ків. А жи­те­лі Тер но піль сь кої та Іва но­Фран­ків­ської обла­стей про­ве­ли під бу­дів­лею Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів мі­тинг про­ти бу­дів­ни­цтва ГЕС. Та кож во ни пе ре да ли уря дов - цям ти ся чі під пи сів міс це во го на се лен ня з ви мо гою пе ре гля - ну ти « Про гра му роз вит ку гід - ро енер ге ти ки на пе рі од до 2026 ро ку » й від мо ви ти ся від бу дів ниц т ва но вих гід ро елек т - ро­стан­цій на Дні­стрі.

«РІЧКИ ТРЕ­БА

ВИВІЛЬНЯТИ,

А НЕ КЕРУВАТИ НИ­МИ»

Ви­мо­ги акти­ві­стів під­три

мав на­ро­дний де­пу­тат Остап

ЄДНАК, який зго­ло­сив­ся озву­чи­ти їх на за­сі­дан­ні уря­ду. На йо­го дум­ку, най­лі­пше бу­ло б, як­би «Про­гра­ма роз­ви­тку гі­дро­енер­ге­ти­ки на пе­рі­од до 2026 ро­ку» про­йшла че­рез про­це­ду­ру стра те гіч ної еко ло гіч ної оцін - ки. Адже уряд ухва­лю­вав цю про­гра­му ще 2016-го, без ура­ху­вань імо вір них на слід ків для до вкіл ля, то ді як стра те гіч на еко­ло­гі­чна оцін­ка за­пра­цю­ва­ла ли­ше 12 жов­тня цьо­го ро­ку.

«Два ро­ки то­му й рік то­му Тер но піль сь ка та Іва но- Фран - ківсь ка об лас ні ра ди і ра ди ниж чо го рів ня ухва лю ва ли рі -

ше­н­ня про­ти бу­дів­ни­цтва ГЕС на Дніс т рі й пе ре да ва ли йо го уря ду, — роз по вів Пе­тро ТЄСТОВ, еко­лог, пред­став­ник мі­жна­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гія-Пра­во-Лю­ди -

на» . — Але уряд не про­я­вив жо­дної по­ва­ги до дум­ки лю­дей. Ка­бмін пе­ре­адре­су­вав цей лист Мі­ні­стер­ству енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті, де клерк на пи сав під ко пір ку та ку са му від­по­відь обл­ра­дам, що й отри­ма­ли ми як гро­мад­ська ор­га­ні­за ція. Крім бу дів ниц т ва ГЕС, існує ще од на не без печ на тен - ден ція, пов’ яза на з бу дів ниц т - вом шлю­зів. Це фа­кти­чно гре­бля, що пе­ре­го­ро­джує рі­чку. Та­ка си­ту­а­ція за­раз на Пол­тав­щи­ні. При чо му це по год жує Дер - жав­не агент­ство во­дних ре­сур­сів. В усьо­му сві­ті річки на­ма­га­ю­ться ви­віль­ни­ти від гре­бель, а на ше агент ст во мис лить за ста - рі­ли­ми під­хо­да­ми, що рі­чка­ми по­трі­бно керувати. Ще один фа­ктор — на бу­дів­ни­цтві зав­жди мо­жна не­по­га­но за­ро­би­ти».

ПЕР­ША СПРОБА

ДІА­ЛО­ГУ

По­зи­ція Пе­тра Тє­сто­ва, ко­трий та­кож за­йма­є­ться ор­га­ні­за­ці­єю ту­ри­сти­чних по­хо­дів, зокре­ма спла­вів Дніст ром, ка­те­го­ри­чна: рі­ки ма­ють бу­ти віль­ни­ми, а ГЕС мож на бу ду ва ти на ста­рих гре­блях, які не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на сто від­со­тків. Та­ку са­му по­зи­цію за­ймає й «Еко­ло гія- Пра во- Лю ди на » . На то - мість ор­га­ні­за­то­ри гі­дро­енер­ге­тич но го фо ру му, фа хів ці Все - сві­тньо­го фон­ду при­ро­ди в Укра­ї­ні, го­то­ві шу­ка­ти ком­про­мі­си і до по ма га ти Мі ніс тер ст ву еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів бу ду ва ти ма лі й ве ли кі гід ро - еле­ктро­стан­ції, але з ро­зум­ним під­хо­дом та мі­ні­маль­ним впли­вом на при­ро­ду.

« У по ряд ку ден но му на шо - го фо ру му по ру шу ва ло ся три бло ки пи тань: ма ла гід ро енер - ге ти ка та ак ту аль на си ту а ція з еко­ло­гі­чни­ми стан­дар­та­ми для МГЕС, пе ре гляд « Про гра ми роз вит ку гід ро енер ге ти ки на пе рі од до 2026 ро ку » і де мон - таж гід ро тех ніч них спо руд за - для від род жен ня при род но го ста ну рі чок, — пе ре ра хо вує Світ ла на МАТУС, екс пер т ка WWF в Ук ра ї ні з пи тань при - ро до о хо рон ної по лі ти ки та ма -

лих ГЕС. — Проб лем ба га то. Так, один із стан дар тів для мі­ні- ГЕС бу ло вста нов ле но 2017 ро ку, але ні де не має йо го текс­ту, ні дру­ко­ва­но­го, ні елект рон ної вер сії. У ре єс т рі оцін - ки впли­ву на дов­кі­л­ля мі­сти­ться 27 про ек тів ма лих ГЕС, сім із них — на За кар пат ті. Про те чи ма ло про ек тів є ко пі пей с том один од но го » .

« За­га­лом цей фо­рум став пла­тфор­мою для ди­ску­сії між енер­ге­ти­ка­ми та во­дни­ка­ми, до цьо­го во­ни між со­бою не спіл­ку­ва­ли­ся, — до­дає Сві­тла­на Матус. — Та­кож ми ви­рі­ши­ли ро­би­ти для Мі­н­еко­ло­гії ба­зу да­них екс­пер­тів, які зна­ю­ться на те­мі гі­дро­енер­ге­ти­ки. За­о­дно бу­де­мо фор­му­ва­ти чор­ний спи­сок тих, хто при­че­тний до ко­пі­пей­сту. До ре­чі, на­у­ков­ці не зна­ють тих, хто го­ту­вав та­кі про­е­кти. Ще хо­че­мо роз­ро­би­ти для Мі­н­еко­ло­гії кри­те­рії для те­ри­то­рій, де вза­га­лі не мо­жна бу­ду­ва­ти ГЕС».

НЕ ПРИВАТНИЙ ІН­ТЕ­РЕС

Одра­зу на­про­шу­є­ться пи­та­н­ня, чо­му всім цим не за­йма­є­ться ви­клю­чно Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів, адже охо­ро на до вкіл ля на рів ні дер жа - ви — йо­го обов’язок. Гро­мад­ські ор га ні за ції мо жуть прос то під - ста ви ти пле че. Як по яс ни ла Світ ла на Ма тус, на ра зі у мі ніс - тер ст ві пра цю ють три фа хів ці, які зай ма ють ся те мою оцін ки впли­ву на дов­кі­л­ля. А про­е­ктів у ре­є­стрі — со­тні, зокре­ма й що­до по­яви ГЕС. Ча­сто са­ме ОВД мо­же ста ти за хис ним щи том для гро - ма­ди та при­ро­ди.

« Ми за про шу ва ли на фо рум ПрАТ « Укр­гід ро е нер го » ( усі ак - ції ком па нії на ле жать Мі ніс тер - ст ву енер ге ти ки, під при єм ст во го тує про ек т ну до ку мен та цію для кас ка ду ГЕС на Дніс т рі. —

Авт.), але ніх то не прий шов. Во­ни вва­жа­ють, що гі­дро­енер­ге­тич на про гра ма до 2026 ро ку та енер ге тич на стра те гія до 2030 ро ку хо ро ші. Якщо їх змі - ню­ва­ти, то про­гра­ма має про­хо­ди­ти ОВД, а це ви­явить ку­пу не­зруч них мо мен тів для « Укр­гід - ро­енер­го», — за­зна­чає Сві­тла­на Матус. — Ще один па­ра­докс по­ля­гає в то­му, що уряд дає «зе­ле­ний та­риф» ли­ше ГЕС, зве­де­ним на рі­чках. За­раз є дві стан­ції, по­бу­до­ва­ні на про­ми­сло­вих сто­ках, але На­ціо­наль­на ко­мі­сія ре­гу­лю­ван ня енер ге ти ки не дає їм « зе - ле ний та риф » . Та будь- які рі - ше­н­ня по­трі­бно спря­мо­ву­ва­ти не тіль­ки на при­ва­тні ін­те­ре­си, а й на роз­ви­ток дер­жа­ви».

« Зе ле ний та риф » тре ба не про­сто пе­ре­гля­ну­ти, а змен­ши­ти, вва жає Пет ро Тєс тов. В Укра ї ні він один із най ви щих у Єв­ро пі. Від­по­від­но, роз­ро­бни­ки про­е­ктів мі ні- ГЕС ке ру ють ся пе ре ду сім ба жан ням за ро би ти. Крім то го, до­сі Укра­ї­на не має вла­сної стра­те­гії та пла­ну роз­ви­тку ма­лої гі­дро­енер­ге­ти­ки, нор­ма­тив­них еко­ло­гі­чних ви­мог до бу­дів­ни­цтва та екс плу а та ції ма лих ГЕС. І до сі під аль­тер­на­тив­ною енер­ге­ти­кою ма­є­ться на ува­зі бу­дів­ни­цтво чо­гось мас ш таб но го, без ви ко ри - ста­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій. Дня­ми еко­лог Та­рас МИКІТ

ЧАК на сво їй сто рін ці у « Фей с - бу­ці» опу­блі­ку­вав ві­део, як мо­же пра цю ва ти мік ро- ГЕС на річ ці. Йдеть ся про не ве ли ку тур бі ну, ма­ло­по­мі­тну у во­ді. «Оце на­зи­ва­є­ться аль­тер­на­тив­ною гі­дро­енер­ге­ти­кою! — про­ко­мен­ту­вав ві­део Та­рас Ми­кі­тчак. — Во­на (мі­кро­ГЕС. — Авт.) іс нує для за без пе - чен ня від да ле них на се ле них пун к тів влас ною елек т ри кою, а не для за без пе чен ня за ра ху нок вод них ре сур сів міс це вих меш - кан ців екс пор ту елек т ри ки з міль йон ни ми при бут ка ми у чи - юсь ки­ше­ню! На жаль, в Укра­ї­ні та­кі справ­жні мі­кро-ГЕС і близько не рек ла му ють ся і не про да - ють ся. Якщо ж якийсь на се ле - ний пункт ві­зьме і ста­не енер­ге­ти­чно не­за­ле­жним, то як то­ді ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти йо­го ме­шкан­ців у сво­їх ці­лях?»

ФО­ТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.