ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1936 р.

1708 — Ге­тьман Іван Ма­зе­па з ча­сти­ною сво­го вій­ська з’єд­нав­ся з вій­ська­ми швед­сько­го ко­ро­ля Кар­ла ХІІ бі­ля се­ла Гір­ки. 1917 — біль­шо­ви­ки, здій­снив­ши пе­ре­во­рот, пе­ре­бра­ли вла­ду в Пе­тро­гра­ді. Ця по­дія, зна­чу­ща для істо­рії ХХ сто­лі­т­тя, в ра­дян­ську до­бу йме­ну­ва­ла­ся «Ве-

ли­ка Жов­тне­ва со­ці­а­лі­сти­чна ре­во­лю­ція». 1919 — в Ізя­сла­ві (ни­ні — Хмель­нич­чи­на) УНР і Річ По­спо­ли­та під­пи­са­ли про­то­кол про вста­нов­ле­н­ня де­мар­ка­цій­ної лі­нії між укра­їн­ськи­ми й поль­ськи­ми вій­ська­ми. 1936 — на­ро­див­ся Ми­ко­ла Він­гра­нов­ський, ви­зна­чний укра­їн­ський пи­сьмен­ник-ші­ст­де­ся­тник, по­ет («Атом­ні пре­лю­ди», «На срі­бнім бе­ре­зі»), про­за­їк (ро­ман «Се­ве­рин На­ли­вай­ко»), ре­жи­сер, актор, сце­на­рист. По­мер 2004 р. 1944 — Фран­клі­на Ру­звель­та впер­ше в істо­рії США пе­ре­о­бра­но пре­зи­ден­том на че­твер­тий тер­мін. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.