Укра­ї­на – про­ти­сто­їть...

Чи ви­не­суть Єв­ро­па та світ на­ле­жні уро­ки «гі­бри­дно­го де­ся­ти­лі­т­тя»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Укра­ї­на має ве­ли­кий до­свід ве­де­н­ня гі­бри­дної вій­ни і мо­же ним по­ді­ли­ти­ся зі сво­ї­ми пар­тне­ра­ми. Та­ки­ми сло­ва­ми роз­по­чав учо­ра Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко свій ви­ступ на дво­ден­ній між­на­ро­дній кон­фе­рен­ції на те­му «Уро­ки гі­бри­дно­го де­ся­ти­лі­т­тя: що тре­ба зна­ти для успі­шно­го ру­ху впе­ред», яка роз­по­ча­лась учо­ра у Ди­пло­ма­ти­чній ака­де­мії.

Сло­во­спо­лу­че­н­ня гі­бри­дне де­ся­ти­лі­т­тя він по­яснив та­ким чи­ном. За йо­го сло­ва­ми, гі­бри­дна вій­на роз­по­ча­ла­ся 2008 ро­ку ро­сій­ською агре­сі­єю про­ти Гру­зії. «То­ді ми не зна­ли як на­зва­ти те, що від­бу­ло­ся в Гру­зії, і як­би в той час ре­а­кція За­хо­ду бу­ла рі­шу­чою, то не від- бу­лось агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, не­ле­галь­ної ане­ксії Кри­му», — за­зна­чив Пре­зи­дент.

«Ми до­бре ви­вчи­ли по­вад­ки ро­сій­сько­го ве­дме­дя, який на­ма­га­є­ться нав’яза­ти свій по­ря­док ден­ний сві­ту че­рез аген­тів впли­ву, со­ці­аль­ні ме­ре­жі, щоб впли­ва­ти на со­ці­аль­ну сфе­ру, ство­рю­ю­чи кон­флі­кти у се­ре­ди­ні кра­ї­ни зав­дя­ки ін­фор­ма­цій­ним, по­лі­ти­чним та ре­лі­гій­ним ін­стру­мен­там, що на­зи­ва­є­ться гі­бри­дна війн», під­су­му­вав По­ро­шен­ко.

А без силь­ної Укра­ї­ни, яка пе­ре­тво­ри­лась на схі­дний фланг НАТО не мо­же бу­ти віль­ної Єв­ро­пи, вва­жає гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви. Він та­кож на­го­ло­сив, що Ро­сія від­шлі­фо­вує свої те­хно­ло­гії на оку­по­ва­но­му Дон­ба­сі, а та­кож на­си­чу­ю­чи озбро­є­н­ням і ра­ке­та­ми не­за­кон­но оку­по­ва­ний Крим, і все це ви­хо­дить да­ле­ко за ме­жі Укра­ї­ни, ін­ши­ми сло­ва­ми спря­мо­ва­но не ли­ше про­ти на­шої дер­жа­ви,а й на за­без­пе­че­н­ня впли­ву да­ле­ко за ме­жа­ми Укра­ї­ни.

Одним із ком­по­нен­тів гі­бри­дної вій­ни, яку ве­де Ро­сія, кі­бе­ра­та­ка­ми про­ти енер­ге­ти­чних, бан­ків­ських і ви­бор­чих си­стем, зі­ткну­лась остан­нім ча­сом не ли­ше Укра­ї­на, а ба­га­то кра­ї­ни Єв­ро­пи й США. І всі ці кра­ї­ни, за­зна­чив Пре­зи­дент, ви­зна­ли, що ці кі­бе­ра­та­ки ма­ють ро­сій­ське по­хо­дже­н­ня.

Ро­сія, до­дав Пре­зи­дент, ви­ко­ри­сто­вує будь-які ін­стру­мен­ти для до­ся­гне­н­ня сво­їх ці­лей. І остан­ні при­кла­ди, по­ши­ре­н­ня ан­ти­а­ме­ри­ка­ні­зму в се­ре­ди­ні США, ан­ти­єв­ро­пе­ї­зму в се­ре­ди­ні Єв­ро­пи, спро­ба отру­є­н­ня хі­мі­чною збро­єю Скри­па­лів, ви­тон­че­ні­ше втру­ча­н­ня у се­ре­дньо­стро­ко­ві ви­бо­ри у США — де­мон­стру­ють, вва­жає По­ро­шен­ко, що Ро­сія не зби­ра­є­ться від­мо­ви­ти­ся від сво­їх ігор і має на ме­ті пі­ді­рва­ти не ли­ше устої Укра­ї­ни, а й усьо­го сві­ту.

На дум­ку Пре­зи­ден­та, Ро­сія втру­ча­ти­ме­ться в пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в ЄС, які від­бу­ду­ться на­сту­пно­го ро­ку. «На­ві­що йти від­кри­то в про­ти­сто­я­н­ня з ЄС, якщо мо­жна ви­хо­ло­сти­ти ідею Єв­ро­пей­сько­го со­ю­зу, якщо мо­жна за­во­ю­ва­ти ду­хов­но і мен­таль­но», за­зна­чив він.

За йо­го сло­ва­ми, Ро­сія на­вчи­ла­ся во­ю­ва­ти про­ти чу­жих ідей, не ма­ю­чи чо­го за­про­по­ну­ва­ти сві­ту, зокре­ма во­на во­ює про­ти пра­гнень Укра­ї­ни слі­ду­ва­ти шля­хом єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції, ін­ши­ми сло­ва­ми, слі­ду­ва­ти сво­є­му ви­бо­ру.

При цьо­му Пре­зи­дент на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті від­нов­ле­н­ня укра­їн­ської ар­мії, яка змо­гла про­ти­сто­я­ти ро­сійсь- кій агре­сії та зав­дя­ки осна­щен­ню пе­ре­до­ви­ми озбро­є­н­ня уві­йшла в де­ся­тку най­кра­щих ар­мій у Єв­ро­пі.

Окрім то­го, По­ро­шен­ко вва­жає ва­жли­вим для Укра­ї­ни ски­не­н­ня « еко­но­мі­чно­го за­шмор­гу » Ро­сії, з якою до 2014 ро­ку екс­порт ста­но­вив 30—40%, не ка­жу­чи про по­став­ки ро­сій­сько­го га­зу.

Він та­кож за­ува­жив, що на­бу­т­тя чин­но­сті Все­о­хо­плю­ю­чої та по­гли­бле­ної ЗВТ із ЄС і Ка­на­дою на­да­ло мо­жли­вість Укра­ї­ні пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти тор­гів­лю і за­без­пе­чи­ти зро­ста­н­ня, під­ня­ти­ся у ін­де­ксі Ве­де­н­ня Бі­зне­су на 71 мі­сце з 112. За йо­го сло­ва­ми, це є чу­до­вим си­гна­лом для за­хі­дних ін­ве­сто­рів ві­ри­ти в Укра­ї­ну та ін­ве­сту­ва­ти в неї.

«Ін­ве­сту­ю­чи в Укра­ї­ну, За­хід ін­ве­стує не ли­ше в без­пе­ку Укра­ї­ни, а й у вла­сну без­пе­ку», — за­ува­жив гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви.

Він та­кож звер­нув ува­гу на те, що на­пе­ре­до­дні пре­зи­дент­ських ви­бо­рів в Укра­ї­ні ро­сій­ська вла­да на­ма­га­ти­ме­ться ро­зі­гра­ти остан­ню кар­ту, щоб пі­ді­рва­ти дер­жав­ні ін­сти­ту­ції в Укра­ї­ни з ме­тою за­без­пе­чи­ти ре­ванш ан­ти­укра­їн­ських сил, які го­то­ві при­зна­ти ане­ксію Кри­му і при­ста­ти на ро­сій­ський план що­до Дон­ба­су, а та­кож від­мо­ви­ти­ся від єв­ро­а­тлан­ти­чно­го кур­су кра­ї­ни, на пре­зи­дент­ських та пар­ла­мент­ських ви­бо­рах. «Ми го­то­ві і не допу­сти­мо цьо­го», за­пев­нив Пре­зи­дент.

По­ро­шен­ко у сво­є­му ви­сту­пі за­кли­кав За­хід не бо­я­ти­ся роз­ви­тку укра­їн­ських обо­рон­них ком­па­ній, а ство­ри­ти спіль­ну пла­тфор­му про­ти­дії ро­сій­ській де­з­ін­фор­ма­ції та гі­бри­дній вій­ні.

Во­дно­час він за­зна­чив, що дер­жа­ва не мо­же бу­ти успі­шною, якщо по­кла­да­ти­ме­ться на зов­ні­шніх пар­тне­рів, то­му по­трі­бно ви­ко­на­ти до­ма­шнє зав­да­н­ня. Однак упро­довж ви­сту­пу По­ро­шен­ко не­о­дно­ра­зо­во зга­ду­вав про ва­жли­вість єд­но­сті й со­лі­дар­но­сті з бо­ку ЄС, США, які за­су­ди­ли не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му Ро­сі­єю та ро­сій­ську агре­сію, яка три­ває на Дон­ба­сі.

Пре­зи­дент та­кож зга­дав про сто­річ­чя з під­пи­са­н­ня Вер­саль­сько­го до­го­во­ру, який зі­грав то­ді на ко­ристь Ро­сії, яка за ра­ху­нок Укра­ї­ни ста­ла силь­ні­шою і на­слід­ки цьо­го ми всі чі­тко по­ба­чи­ли.

То­му ва­жли­вою є й зов­ні­шня під­трим­ка, й обо­ро­но­зда­тність са­мої дер­жа­ви, за яку ні­хто не бу­де бо­ро­ни­ти, якщо во­на не­має від­по­від­ної обо­рон­ної уго­ди чи не вхо­дить до скла­ду обо­рон­но­го бло­ку.

Кон­фе­рен­ція три­ва­ти­ме два дні і ціл­ком мо­жли­во, що в ре­зуль­та­ті обго­во­рень вда­сться, як про це від­зна­чи­ла ві­це- прем’ єр з пи­тань Єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Іван­на Клим­пуш— Цин­ца­дзе, ви­ро­би­ти ре­ко­мен­да­ції, як спіль­но ді­я­ти про­ти гі­бри­дних за­гроз із бо­ку Ро­сії.

ЧО­МУ ДО­СІ НЕ СТВОРЕНО В УКРА­Ї­НІ ОРГАН ПРО­ТИ­ДІЇ ГІБРИДНІЙВІЙ НІ

Під час па­не­лі «Ро­сій­ська гі­бри­дна вій­на: кон­це­пція та ре­аль­ність» уча­сни­ки ба­га­то го­во­ри­ли про ро­сій­ський ін­стру­мен­та­рій ве­де­н­ня гі­бри­дної вій­ни. Зокре­ма, за­сту­пник се­кре­та­ря Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни Укра­ї­ни Оле­ксандр Ли­тви­нен­ко на­го­ло­сив, що тут по­трі­бно звер­ну­ти­ся до те­о­рії Карл фон Кла­у­зе­ві­ца, який го­во­рив, що вій­на є про­дов­же­н­ня по­лі­ти­ки вій­сько­ви­ми ме­то­да­ми, і якраз гі­бри­дна вій­на є ці­єю но­вою фор­мою.

До то­го ж стра­те­гі­чний ра­дник ви­со­ко­го рів­ня Кон­суль­та­тив­ної ра­ди з пи­тань обо­рон­ної ре­фор­ми Джіл Син­клер у сво­є­му ви­сту­пі за­зна­чи­ла, що не по­трі­бно ба­га­то го­во­ри­ти про де­та­лі гі­бри­дної вій­ни, а по­вер­ну­тись до основ, зокре­ма ро­бо­ти Кар­ла Фон Кла­у­зе­ві­ці «При­ро­да вій­ни», де він на­го­ло­сив: «Вій­на — це зброй­не зі­ткне­н­ня між дво­ма не­за­ле­жни­ми по­лі­ти­чни­ми оди­ни­ця­ми з ви­ко­ри­ста­н­ням ор­га­ні­зо­ва­ної вій­сько­вої си­ли з ме­тою про­ве­де­н­ня дер­жав­ної по­лі­ти­ки». Тре­ба, про­дов­жи­ла во­на, по­ясни­ти су­спіль­ству, що та­ке гі­бри­дна вій­на і ді­я­ти на по­двій­но­му тре­ку, во­ло­ді­ти те­хно­ло­гі­я­ми про­ти­дії і бу­ти стій­ки­ми про­ти неї. Під час дис­ку­сій во­на на­го­ло­си­ла, що Укра­ї­на не єди­на, її під­три­мує НАТО як одно­го з чле­нів єв­ро­пей­ської ро­ди­ни.

Під час дис­ку­сій ке­рів­ник гру­пи з пи­тань без­пе­ки в Трьох­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі від Укра­ї­ни Єв­ген Мар­чук звер­нув ува­гу на те, що в Ро­сії вся ді­яль­ність будь-то у вій­сько­вій чи ін­фор­ма­цій­ній сфе­рах ко­ор­ди­ну­є­ться. «Там хтось ви­зна­чає ці­лі, — за­зна­чив він, — ста­вить зав­да­н­ня в усіх сфе­рах. А хто в нас, в Укра­ї­ні, ко­ор­ди­нує про­ти­дію ро­сій­ської агре­сії. Чи не по­ста­ло пи­та­н­ня ство­ре­н­ня та­ко­го ор­га­ну в дер­жав­ній стру­кту­рі. І чи не за­пі­зни­ли­ся ми зі ство­ре­н­ням спіль­но з НАТО пла­тфор­ми ко­ор­ди­на­ції про­ти­дії кі­бер­за­гро­зам і гі­бри­дним ата­кам ши­ро­ко­го ді­а­па­зо­ну?»

Від­по­віді на це ду­же акту­аль­не пи­та­н­ня не про­лу­на­ло. Ра­дник Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, пер­ший ві­це-пре­зи­дент На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Гор­бу­лін ли­ше за­зна­чив, що та­кий орган ор­га­ні­чно мо­же бу­ти роз­мі­ще­но в Апа­ра­ті РНБО.

То по­стає пи­та­н­ня, чо­му цьо­го не бу­ло пі­сля по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії 2014 ро­ку, мо­жли­во, то­ді і про­ти­дія ро­сій­ській агре­сії, зокре­ма її ком­по­нен­ті — гі­бри­дній вій­ні, бу­ла б ефе­ктив­ні­шою.

ФО­ТО МИХАЙЛА МАРКІВА

ФО­ТО МИХАЙЛА МАРКІВА

7 ли­сто­па­да 2018 ро­ку. Під час між­на­ро­дної кон­фе­рен­ції в Ди­пло­ма­ти­чній ака­де­мії при МЗС Укра­ї­ни «Уро­ки гі­бри­дно­го де­ся­ти­лі­т­тя: що тре­ба зна­ти для успі­шно­го ру­ху впе­ред»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.