Джон ГЕРБСТ,

По­сол США в Укра­ї­ні (2003—2006 рр.):

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.ukrinform.ua)

“Те, що де­хто на­зи­ває кри­зою в Укра­ї­ні, на­справ­ді є кри­зою, ви­кли­ка­ною агре­сі­єю Крем­ля. Мо­сков­ська вій­на в Укра­ї­ні не ли­ше має кри­ти­чне зна­че­н­ня для Ки­є­ва, але та­кож є ду­же ва­жли­вою для За­хо­ду, оскіль­ки са­ме Укра­ї­на за­хи­щає нас від агре­сії Крем­ля. Мо­сква не при­хо­вує свою де­ста­бі­лі­зу­ю­чу ме­ту... Якщо Мо­сква про­грає на Дон­ба­сі, то її при­го­дни­цький апе­тит у Бал­ти­ці й де­ін­де зни­кне. Та­ким чи­ном, збіль­ше­н­ня на­шої до­по­мо­ги Укра­ї­ні є ро­зум­ним спосо­бом за­хи­сту со­ю­зни­ків по НАТО й по­во­єн­ної без­пе­ко­вої стру­кту­ри, що за­без­пе­чу­ва­ла про­цві­та­н­ня й без­пе­ку про­тя­гом остан­ніх 25 ро­ків ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.