«Ма­дам Бат­тер­фляй» роз­по­чи­нає...

Із 13 по 18 ли­сто­па­да у Льво­ві від­бу­де­ться XVII Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь опер­но­го ми­сте­цтва ім. Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПО­ЛІ­ЩУК, «День»

На сце­ні Львів­ської опе­ри свої ре­зо­нан­сні по­ста­нов­ки пред­став­лять на­ціо­наль­ні те­а­три на­шої кра­ї­ни та Поль­щі, ви­сту­па­ти­муть ви­да­тні со­лі­сти з Ав­стрії, Бол­га­рії, Іспа­нії та Япо­нії. Від­кри­ють фо­рум ха­зяї фе­сти­ва­лю — львів­ські ми­тці, які ви­ко­на­ють зна­ко­вий твір Джа­ко­мо Пуч­чі­ні « Ма­дам Бат­тер­фляй » ( ди­ри­гент — Ва­силь Ва­си­лен­ко). На­га­да­є­мо, що пер­ший по­каз опе­ри в Те­а­трі Ла Ска­ла про­ва­лив­ся й те, що ця му­зи­чна пер­ли­на все ж ста­ла сві­то­вою кла­си­кою, іта­лій­ський ком­по­зи­тор зав­дя­чу­вав на­шій зна­ме­ни­тій спів­ві­тчи­зни­ці — опер­ній спів­а­чці Со­ло­мії Кру­шель­ни­цькій. 29 трав­ня 1904 ро­ку на сце­ні те­а­тру «Гран­де» в Бре­шії від­бу­ла­ся трі­ум­фаль­на прем’єра онов­ле­ної опе­ри Дж. Пуч­чі­ні «Ма­дам Бат­тер­фляй». Пар­тію гей­ші Чіо Чіо Сан ви­ко­на­ла Кру­шель­ни­цька. Пу­блі­ка сім ра­зів ви­кли­ка­ла акто­рів і ком­по­зи­то­ра на сце­ну! А пі­сля ви­ста­ви, зво­ру­ше­ний і вдя­чний, Пуч­чі­ні на­ді­слав Кру­шель­ни­цькій свій порт­рет із на­пи­сом: «Най­пре­кра­сні­шій і най­ча­рів­ні­шій Бат­тер­фляй»...

16 ли­сто­па­да про­дов­жить фе­сти­валь­ну еста­фе­ту ко­ле­ктив На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни — пред­ста­вить одну з на­ймас­шта­бні­ших сво­їх по­ста­но­вок — «Дон Кар­лос» Дж. Вер­ді (на фо­то). Ви­ста­ву по­ста­ви­ла твор­ча ко­ман­да: ди­ри­гент — Ми­ко­ла Дя­дю­ра, ре­жи­сер — Ана­то­лій Со­лов’янен­ко, ху­до­жник — Ма­рія Ле­вит­ська, хор­мей­стер — Бо­г­дан Пліш. Головні пар­тії ви­ко­на­ють со­лі­сти: Сер­гій Па­щук, Ві­кто­рія Чен­ська, Сер­гій Ма­ге­ра, Ан­же­лі­на Шва­чка та ін­ші).

За­кри­ва­ти­ме фе­сти­валь Opera rustica Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча, яка на­пи­са­на на­шим кла­си­ком су­ча­сно­сті для со­пра­но, ба­ри­то­ну і ка­мер­но­го ор­ке­стру у ви­ко­нан­ні ан­сам­блю «Ки­їв­ська ка­ме­ра та», ди­ри­гент — Ва­ле­рій Ма­тю­хін (Дзер­каль­на за­ла о 15.00), а у ве­чо­рі гля­да­чів за­про­сять на про­гра­му «Га­ла Опе­ра» за уча­сті зі­рок із рі­зних кра­їн.

ФО­ТО З АРХІВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.