Штраф і су­до­вий збір...

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

На Во­ли­ні по­ча­ли су­ди­ти ба­тьків зі Сто­би­хів­ки, які не пу­ска­ють ді­тей до шко­ли

Ка­мінь-Ка­шир­ський ра­йон­ний суд при­зна­чив штраф у су­мі 850 гри­вень жи­те­лю се­ла Сто­би­хів­ка Сер­гію Су­ха­цько­му, яко­го зви­ну­ва­чу­ва­ли за на­чеб­то ухи­ля­н­ня від ви­ко­на­н­ня ба­тьків­ських обов’яз­ків. Та­кож чо­ло­вік має спла­ти­ти і 300 гри­вень су­до­во­го збо­ру. Він — ба­тько ше­сти ді­тей, у чи­слі ін­ших сто­би­хів­чан вже два мі­ся­ці не пу­скає ді­тей на на­вча­н­ня у шко­лу. Си­ту­а­ція зі Сто­би­хів­ською шко­лою вже ві­до­ма да­ле­ко за ме­жа­ми Во­ли­ні. На­га­да­є­мо, по­над де­ся­ти ро­ків ба­тьки до­ма­га­ю­ться спо­ру­дже­н­ня но­во­го при­мі­ще­н­ня, бо ста­ре ава­рій­не і на­віть йо­го не­до­ста­тньо. У се­лі — по­над 200 ді­тей до­шкіль­но­го ві­ку, і їх про­сто не­ма ку­ди по­са­ди­ти у шко­лі. Го­ло­ва Во­лин­ської ОДА Оле­ксандр Сав­чен­ко, ко­трий впер­ше по­бу­вав у Сто­би­хів­ці у кві­тні цьо­го ро­ку, ви­слов­лю­вав дум­ку, що і сам би не пу­скав ді­тей у та­ку шко­лу. Але йо­му до­ве­ло­ся, як ка­жуть, роз­хльо­бу­ва­ти не зро­бле­не по­пе­ре­дни­ка­ми.

Сві­тла­на Си­до­рук, по­мі­чник на­ро­дно­го де­пу­та­та Іри­ни Кон­стан­ке­вич, ка­же, що за спри­я­н­ня де­пу­та­та ще у ве­ре­сні 2017 ро­ку бу­ло спря­мо­ва­но 100 ти­сяч гри­вень на ви­го­тов­ле­н­ня до­ку­мен­та­ції на но­ву сто­би­хів­ську шко­лу. Її зро­би­ли, але у бе­ре­зні 2018 ро­ку ви­яви­ло­ся, що... до­ку­мен­та­ція — це про­сто гар­на кар­тин­ка, бо не прив’яза­на до зем­лі, тре­ба ви­го­тов­ля­ти но­ву, офор­мив­ши до­ку­мен­таль­но най­пер­ше зе­мель­ну ді­лян­ку. На по­ча­тку черв­ня на­ді­йшло 500 ти­сяч, які на­ро­дний де­пу­тат «до­бу­ла» у сто­ли­ці на спо­ру­дже­н­ня но­вої шко­ли. Во­ни ма­ли бу­ти спря­мо­ва­ні са­ме на бу­дів­ни­цтво шко­ли, але ра­йон­на вла­да ви­ко­ри­ста­ла їх зно­ву на ви­го­тов­ле­н­ня до­ку­мен­та­ції, на­віть не узго­див­ши це з де­пу­та­том. Са­му до­ку­мен­та­цію бу­ло за­мов­ле­но ли­ше у ли­пні, а за екс­пер­ти­зу до­ку­мен­та­ції бу­ло за­пла­че­но аж у кін­ці ве­ре­сня. Тоб­то чи­нов­ни­ки за­тя­гну­ли час, бу­ли ви­тра­че­ні ко­шти на до­ку­мен­та­цію, яку фа­кти­чно ви­ки­ну­ли у смі­тник, і ні­ко­го за це не ка­ра­ли і не су­ди­ли.

А ка­ра­ють, як ба­чи­мо, ба­тьків, які не хо­чуть по­си­ла­ти сво­їх ді­тей на на­вча­н­ня ту­ди, де, як вва­жа­ють, їм за­гро­жує не­без­пе­ка. Ар­гу­мен­ти, що в ін­ших се­лах ді­ти на­вча­ю­ться у ще гір­ших умо­вах, їх не пе­ре­ко­нує, своє, як ка­жуть, ви­дні­ше і біль­ше бо­лить. При­чо­му Сер­гій Су­ха­цький є го­ло­вою гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Сто­би­хів­ський про­лі­сок», яку ба­тьки ство­ри­ли, ко­ли ще по­пе­ре­дній го­ло­ва ОДА Во­ло­ди­мир Гун­чик за­кли­кав їх до­лу­чи­ти­ся до спо­ру­дже­н­ня шко­ли. Ба­тьки зі­бра­ли 600 ти­сяч гри­вень! Мо­гли б і біль­ше, аби бу­ли по­ру­хи від мі­сце­вої вла­ди. Дня­ми до­ве­де­ні до від­чаю сто­би­хів­ці ви­йшли на між­на­ро­дну тра­су Ки­їв — Вар­ша­ва, аби та­ким чи­ном при­вер­ну­ти ува­гу до сво­єї про­бле­ми. Їх обу­рю­ва­ло вже те, що до­ку­мен­та­ція го­то­ва, екс­пер­ти­за її здій­сне­на, а все не ого­ло­шу­є­ться тен­дер. За рік во­ни більш ніж 50 ра­зів звер­та­ли­ся у рі­зні чи­нов­ни­цькі ка­бі­не­ти. Іри­на Кон­стан­ке­вич пи­са­ла ли­сти до мі­ні­стра осві­ти, отри­ма­ла... ко­пію по­ясне­н­ня, яке да­вав ке­рів­ник від­ді­лу осві­ти Ка­мінь-Ка­шир­сько­го ра­йо­ну. Тоб­то в Ки­є­ві, схо­же, ні­хто не пе­ре­ві­ряє дії чи­нов­ни­ків на мі­сцях.

І ось — су­ди. Пі­сля Сер­гія Су­ха­цько­го ма­ють при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті ще кіль­кох ба­тьків, які так са­мо не пу­ска­ють ді­тей у шко­лу. Ба­тьків зви­ну­ва­чу­ють, що во­ни «взя­ли в за­ру­чни­ки вла­сних ді­тей і не тур­бу­ю­ться про їхнє ви­хо­ва­н­ня».Тоб­то ви­ма­га­ти, аби ді­ти на­вча­ли­ся в нор­маль­них умо­вах, це вже не­ви­ко­на­н­ня ба­тьків­ських обов’яз­ків...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.