«Пар­ла­мент про­по­нує ко­ру­пцій­но ри­зи­ко­вий ва­рі­ант ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня»

Спів­за­снов­ник ГО «Ав­то­Єв­ро­Си­ла» Оле­ксандр Чер­няв­ський — про зу­стріч у про­філь­но­му ко­мі­те­ті

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Під час вчо раш ньої ак ції про тес ту лі де рів ГО «Ав­то­Єв­ро­Си­ла» по­про - си ли прий ти в ко мі тет з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі ти ки на зу стріч, об го во ри ти ви­мо­ги мі тин гу валь ни ків. « Дню » вда ло ся за пи са ти екс - клю зив не бліц- ін терв’ ю з учас - ни ком ці­єї зу стріч, од ним із спів зас нов ни ків ГО « Ав­то­Єв­ро Си ла » Олек сан д ром ЧЕР НЯВ - СЬКИМ. На жаль, зі слів на­шо­го спів роз мов ни ка, втіш но го для ко рис ту ва чів 2 міль йо нів 700 ти­сяч ав­то на іно­зем­ній ре­є­стра­ції, які сьо­го­дні їздять те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни, ду­же ма­ло.

— Як про­йшла зу­стріч в ко­мі те ті з пи тань по дат ко вої та ми­тної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни?

— Нам не да ли мож ли вос ті ані вчо­ра, ані сьо­го­дні ви­сло­ви - ти­ся. У ці­ло­му ми оці­ню­є­мо вза­є­мо­дію з ко­мі­те­том як та­ку, яка не від­бу­ва­лась. На­ших ви­мог не по чу то, і, во че видь, ко мі тет не має на мі ру го ло су ва ти на ші прав­ки. — Вам по­гро­жу­ва­ли? — По­гроз, як та­ких не бу­ло. Але ми ро зу мі є мо, що го ло су - ва­н­ня за­ко­но­про­е­кту без на­ших пра­вок — це за­гро­за для ко­ри­сту­ва­чів ав­то на єв­ро­ре­є­стра­ції і тих, хто че кав на мож ли вість при дба ти до ступ не ав то пі сля по­зи­тив­но­го ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту. — Вам щось обі­ця­ли? — Нам по обі ця ли, що зроб - лять на мі­сяць чи на кіль­ка мі­ся ців піль гу на роз мит нен ня у 50%. Але за цих умов, по-пер­ше схе ма зниж ки не про зо ра і міс - тить ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки, по-дру­ге — за цей час не­мо­жли­во роз­мит ни ти на віть 20% з вже вве - зе них ав то, а по- тре тє — це все рів­но біль­ше, ніж ми то­го ви­ма­га­ли. При то­му, що на­ша ви­мо­га вже бу ла ком п ро міс ною, як зу - стріч на по ступ ка на го тов ність де пу та тів го ло су ва ти. Але го - лов не на віть не це! Го лов не те, що ми не сто­ї­мо ли­ше за свої ін - те­ре­си та ін­те­ре си сво­їх чле­нів. Ми хо че мо, щоб вжи ва ні ав то - мо бі лі бу ли до ступ ні кож но му укра­їн­цю і не тим­ча­со­во, а зав­жди!

— Чи бу ли спро би тис ку на вас шля хом « по лі тич них про - по­зи­цій», ска­жі­мо, що ви як ор­га ні за ція під три ма є те кот ро - гось з кан­ди­да­тів в Пре­зи­ден­ти, як що де пу та ти про го ло су ють ва ші змі ни?

— Ні, та­ко­го ти­ску не бу­ло. Якщо ви ма є те на ува зі пря мі роз­мо­ви з пар­ла­мен­та­ря­ми. Але бу­ли «лю­ди», які пред­став­ля­ли­ся від рі­зних сил. Во­ни на­тя­ка­ли, що у ви пад ку під трим ки їх кан­ди­да­та на по­са­ду пре­зи­ден­та во­ни мо­жуть ор­га­ні­зу­ва­ти по­зи­тив­не го­ло­су­ва­н­ня в Ра­ді.

— Про що зреш тою до мо - ви­ли­ся?

— Ми спіл­ку­ва­ли­ся з рі­зни­ми де пу та та ми і во ни ска за ли, що на сьо год ніш ніх ко мі те тах во­ни по­втор­но під­ні­муть пи­та­н­ня під­трим­ки на­ших пра­вок до за­ко­но­про­е­ктів.

— Який ал­го­ритм ва­ших дій в че­твер 8 ли­сто­па­да, ко­ли Ра­да го­ло­су­ва­ти­ме ва­ші пи­та­н­ня?

— Ми го­то­ві до то­го, що акція бу­де без­стро­ко­вою. Але спо­ді­ва­є­мо­ся, що де­пу­та­ти ще ма­ють кри­хти со­ві­сті і про­го­ло­су­ють наш за­ко­но­про­ект ра­зом з на­ши­ми прав­ка­ми. Якщо ж цьо­го не від­бу­де­ться, то ми ма­є­мо на­мір змі­ни­ти стра­те­гію сво­їх дій і пе­ре­йти до по­лі­ти­чних ви­мог. Ми зро­би­мо все щоб всі ті, хто не го­ло­су­вав за на­ші прав­ки, не по­тра­пи­ли в на­сту­пний пар­ла­мент!

— На яких умо­вах, і чи вза­га лі ко мі тет по го див ся йти на - зу­стріч «єв­ро­бля­хе­рам» і прийня ти той ме ха нізм ле га лі за ції ав­ті­вок на іно­зем­ній ре­є­стра­ції, який про­по­ну­є­те ви?

— По-пер­ше, ми не ви­ма­га­є­мо ле­га­лі­за­ції! Ми ви­ма­га­є­мо лі­бе­ра­лі­за­цію ми­тно­го за­ко­но­дав­ства для всіх. По-дру­ге, як я вже ка­зав, з на­ми жо­дної ко­му­ні­ка­ції комітет не вів.

— По­я­сніть, будь ла­ска, на­шим чи­та­чам, у чо­му основ­на при­чи­на «кон­флі­кту» вла­сни­ків ав­то на іно­зем­ній ре­є­стра­ції та вла­ди? У «вар­то­сті» ал­го­ри­тму ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня? Ви ви­ма­гає те до ступ ної по ці ні схе ми? А чи­нов­ни­ки «бо­я­ться» втра­ти­ти над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту? Чи все ж та­ки, на ва­шу дум­ку, про­бле­ма в чо­мусь ін­шо­му? В чо­му?

— Клю­чо­вий кон­флікт в то­му, що ав­то­ло­бі­сти цьку­ють нас, зокре­ма Свя­таш та Ва­са­дзе, мов­ляв, що ми не хо­че­мо пла­ти­ти ми­та. Во­ни ло­бі­ю­ють змі­ну за­ко­но­дав­ства, яка б уне­мо­жли­ви­ла ко­ри­сту­ва­н­ня укра­їн­ця­ми ав­то­мо­бі­ля­ми на іно­зем­ній ре­є­стра­ції.

Але, по-пер­ше, ми не від­мов­ля­є­мо­ся від спла­ти ми­та. Біль­ше то­го, го­то­ві агі­ту­ва­ти за на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті і роз­ми­тне­н­ня ав­то укра­їн­ця­ми. Але ми ви­ма­га­є­мо до­сту­пних ста­вок, щоб во­ни бу­ли по­силь­ни­ми для на­ших гро­ма­дян! Але оскіль­ки, на­ші де­пу­та­ти пра­цю­ють на ло­бі­стів, а не на зви­чай­них лю­дей, в нас по­чав­ся пу­блі­чний кон­флікт з вла­дою.

— Як ви зби­ра­є­тесь ді­я­ти, якщо Ра­да про­і­гно­рує ва­ші ви­мо­ги? У сво­є­му прес-ре­лі­зі ви на­тя­кну­ли на без­стро­ко­ві акції не­по­ко­ри по кра­ї­ні. Це єди­ний ін­стру­мент ти­ску на вла­ду у ва­шо­му ар­се­на­лі?

— Це ли ше один з ін стру - мен­тів. Хо­чу акцен­ту­ва­ти на то­му, що в ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го ін­стру­мен­ту ми спро­бу­є­мо мі­ні­мі­зу­ва­ти не­зру­чно­сті пе­ре­сі­чним лю­дям.

Але го­лов­не, чим ми бу­де­мо зай ма ти ся па ра лель но, — це ство рен ням пер шої по лі тич ної гро ма дянсь кої плат фор ми на зра­зок ко­мі­те­ту по­лі­ти­чних дій, який діє в США, і що має на­да­ти мож ли вість ввес ти в но вий склад пар­ла­мен­ту ін­ших лю­дей. Ми зро­би­мо все, щоб ті не­гі­дни­ки, які си дять сьо год ні в Ра ді, ту­ди зно­ву не по­тра­пи­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.