ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1623 — впер­ше опу­блі­ко­ва­не ( за 7 ро­ків пі­сля смер­ті) пов­не зі­бра­н­ня тво­рів Шек­спі­ра, яке бу­ло під­го­тов­ле­не йо­го дру­зя­ми Джо­ном Хе­мін­гом і Ген­рі Кон­де­лом. І до­сі роз­гля­да­є­ться шек­спі­ро­знав­ця­ми як «ба­зо­ве» та «від­прав­не». 1793 — згі­дно з рі­ше­н­ням ре­во­лю­цій­но­го уря­ду Фран­ції Лувр від­крив­ся для пу­блі­ки. 1867 — опе­рою Оле­ксія Вер­стов­сько­го «Асколь­до­ва мо­ги­ла » роз­по­чав свій пер­ший се­зон по­стій­ний опер­ний т еатр у Ки­є­ві. 1883 — на­ро­див­ся Остап Лу­цький, ви­зна­чний за­хі­дно­укра­їн­ський гро­мад­сько-по­лі­ти­чний ді­яч, пу­блі­цист, по­ет, ко­опе­ра­тор, лі­те­ра­тур­ний кри­тик ( псев­до­нім: « Не­ми­рич » ) . У 1918— 1919 рр. ад’ютант Віль­гель­ма Габс­бур­га («Ва­си­ля Ви­ши­ва­но­го » ) . За­а­ре­што­ва­ний НКВД у жов­тні 1939 р. За­ги­нув у біль­шо­ви­цько­му кон­цта­бо­рі на Край­ній Пів­но­чі в жов­тні 1941 р. 1900 — на­ро­ди­лась Мар­га­рет Мі­тчелл, аме­ри­кан­ська пи­сьмен­ни­ця, ав­тор­ка зна­ме­ни­то­го ро­ма­ну «Зві­я­ні ві­тром». За­ги­ну­ла в ав­то­ка­та­стро­фі 1949 р. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1623 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.