Про аде­ква­тну ре­а­кцію

«Від­по­від­дю на гі­бри­дну вій­ну Ро­сії має ста­ти ство­ре­н­ня Ко­мі­те­ту у спра­вах роз­від­ки», — Єв­ген МАРЧУК

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Ві­до­мо, що кра­ще по­пе­ре­ди­ти будь-яку за­гро­зу чи не­без­пе­ку, ніж по­тім лі­кві­до­ву­ва­ти її на­слід­ки. Осо­бли­во це сто­су­є­ться на­па­ду чи втор­гне­н­ня су­сі­да на те­ри­то­рію на­шої кра­ї­ни. І, схо­же, цю істи­ну в нас за­пі­зно за­сво­ї­ли, по­при на­яв­ність ба­га­тьох ознак що Ро­сія на­ма­га­ти­ме­ться по­вер­ну­ти Укра­ї­ну під свою сфе­ру впли­ву або кон­тро­лю. Що й ста­ло оче­ви­дним для всьо­го сві­ту в лю­то­му 2014 ро­ку, пі­сля не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му, а по­тім і ро­сій­ської агре­сії на Дон­ба­сі.

Тут ва­жли­ву роль ма­ли ві­ді­гра­ти роз­ві­ду­валь­ні слу­жби Укра­ї­ни — по­ба­чи­ти ре­аль­ні за­гро­зи і по­пе­ре­ди­ти ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви, яке ма­ло б вжи­ти не­об­хі­дних за­хо­дів. Якраз роль роз­ві­ду­валь­ної спіль­но­ти в гіб- ри­дній вій­ні обго­во­рю­ва­лась на між­на­ро­дній кон­фе­рен­ції «Уро­ки гі­бри­дно­го де­ся­ти­лі­т­тя: що тре­ба зна­ти для успі­шно­го ру­ху впе­ред», яка три­ва­ла 7 — 8 ли­сто­па­да в Ди­пло­ма­ти­чній ака­де­мії Укра­ї­ни.

Про мас­шта­бність цьо­го за­хо­ду свід­чить те, що йо­го бу­ло іні­ці­йо­ва­но рі­ше­н­ням укра­їн­сько­го уря­ду від 04 ли­пня 2018 р. в рам­ках Пла­тфор­ми Укра­ї­на — НАТО з ви­вче­н­ня до­сві­ду про­ти­дії гі­бри­дній вій­ні в Укра­ї­ні, ре­а­лі­за­ція якої пе­ред­ба­че­на Рі­чною на­ціо­наль­ною про­гра­мою під егі­дою Ко­мі­сії Укра­ї­на — НАТО на 2018 р. Від­кри­вав йо­го пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко про­грам­ним ви­сту­пом, про що пи­сав «День» у вчо­ра­шньо­му ма­те­рі­ал «Укра­ї­на — про­ти­сто­ять...» У цій між­на­ро­дній кон­фе­рен­ції взя­ли участь біль­ше со­тні екс­пер­тів із кра­їн НАТО, пред­став­ни­ки Альян­су, укра­їн­ські уря­дов­ці, ба­га­то за­ру­бі­жних та про­від­них укра­їн­ських екс­пер­тів у сфе­рі без­пе­ки та обо­ро­ни, пред­став­ни­ки роз­ві­ду­валь­но­го спів­то­ва­ри­ства на­шої кра­ї­ни.

«ГІБРИДНІ ЗАСОБИ ВЕДЕННЯ ВІЙ­НИ МА­ЮТЬ НА МЕТІ ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ ҐРУНТУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СВОЇХ ЦІЛЕЙ...»

На дру­гий день за­хо­ду ке­рів­ник Об’єд­на­но­го від­ді­лу роз­від­ки і без­пе­ки НАТО Хав’єр БЕЙЛОН у сво­є­му ви­сту­пі за­зна­чив, що в Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­му альян­сі три­ва­лий час від­бу­ва­ли­ся де­ба­ти що­до ви­зна­че­н­ня гі­бри­дних за­гроз, і зре­штою всі ді­йшли ви­снов­ку, що гібридні засоби ведення вій­ни ма­ють на меті фор­му­ва­н­ня ґрунту для досягнення своїх цілей кра­ї­ною, що вда­є­ться до цих за­со­бів. Пред­став­ник НАТО вба­чає зав­да­н­ня очо­лю­ва­но­го ним ор­га­ну в оцін­ці гі­бри­дних за­гроз, ви­яв­ле­н­ня трен­дів, га­ря­чих то­чок і до­не­се­н­ня ці­єї ін­фор­ма­ції ке­рів­ни­цтву Альян­су.

«ЖЕР­ТВА­МИ ДІЙ РОЗ­ВІ­ДУ­ВАЛЬ­НИХ СИЛ РО­СІЇ СТАЄ СУ­СПІЛЬ­СТВО»

Тим ча­сом по­стій­ний пред­став­ник Ве­ли­ко­бри­та­нії в ООН (2009 — 2015 рр.), ра­дник прем’єр-мі­ні­стра Ве­ли­ко­бри­та­нії з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки ( 2015— 2017 рр.) Марк Лайл Ґрант на­го­ло­сив на то­му, що роз­ві­ду­валь­на слу­жба Ро­сії не має сво­єї стра­те­гії, а ви­ко­нує стра­те­гію Пу­ті­на, який хо­че по­вер­ну­ти тренд Ро­сії. І для цьо­го, вва­жає ана­лі­тик, ро­сій­ський лі­дер ро­бить став­ку на осла­бле­н­ня США, Ве­ли­ко­бри­та­нії та ЄС, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи «жорс­тку си­лу», до­бре зна­йо­мий йо­му як ко­ли­шньо­му аген­ту КГБ, ін­стру­мент.

Ха­ра­ктер­ною ри­сою, на дум­ку па­на Гран­та, є те, що жер­тва­ми дій роз­ві­ду­валь­них сил Ро­сії стає су­спіль­ство, як це бу­ло під час опе­ра­ції отру­є­н­ня ро­ди­ни Скри­па­лів за­ги­ну­ли бри­тан­ські гро­ма­дя­ни. Ін­шим при­кла­дом є те, що міль­йо­ни аме­ри­кан­ських і бри­тан­ських гро­ма­дян ста­ли жер­твою кі­бе­ра­так під час ви­бо­рів у США та ре­фе­рен­ду­мі в Бри­та­нії.

Тре­тьою ри­сою, ка­же ана­лі­тик, є від­су­тність яки­хось обме­жень на ді­яль­ність ро­сій­ських спец­служб. При­кла­дом чо­го є не­вда­ла спро­ба пе­ре­во­ро­ту в Чор­но­го­рії з ме­тою за­по­біг­ти член­ству ці­єї кра­ї­ни в НАТО, а та­кож про­валь­на опе­ра­ція про­ти ан­ти­до­пін­го­во­го агент­ства в Швей­ца­рії.

«ДОКТРИНА ГЕРАСИМОВА» ПЕРЕДБАЧАЄ ТРАНСФОРМАЦІЮ НЕПОРОЗУМІНЬ У ПРОТИРІЧЧЯ, ПРОТИРІЧЧЯ — У КОНФЛІКТ, КОНФЛІКТ — У ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙ­НУ»

Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни (1995— 1996 рр.), се­кре­тар Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки й обо­ро­ни (1999— 2003 рр.) Єв­ген МАРЧУК у сво­є­му ви­сту­пі зро­бив акцент на те­хно­ло­гії та ар­се­на­лі ро­сій­ських спец­служб, які за­сто­со­ву­ю­ться ці­єю кра­ї­ною в гі­бри­дній вій­ні про­ти Укра­ї­ни.

Він зокре­ма звер­нув ува­гу на те, що в Ро­сії да­ли до­бро на за­сто­су­ван- ня гі­бри­дної вій­ни 2012 ро­ку — на за­кри­то­му за­сі­дан­ні ро­сій­сько­го уря­ду у вій­сько­вій ака­де­мії. За сло­ва­ми Мар­чу­ка, на цьо­му за­сі­дан­ні но­вий на­чаль­ник Ген­шта­бу зброй­них сил РФ Ва­ле­рій Ге­ра­си­мов дав об­ґрун­ту­ва­н­ня пе­ре­хо­ду до гі­бри­дної вій­ни в так зва­ній «до­ктри­ні Герасимова». Ба біль­ше, до­дав він, ця доктрина пе­ред­ба­ча­ла ство­ре­н­ня опо­зи­ції в ін­шій кра­ї­ні, з якою бу­дуть ви­рі­шу­ва­тись пи­та­н­ня вій­сько­во-по­лі­ти­чно­го ха­ра­кте­ру. Ін­ша но­ва­ція пе­ред­ба­ча­ла на­да­н­ня ро­сій­сько­го гро­ма­дян­ства за­вер­бо­ва­ним аген­там і за­ра­ху­ва­н­ня ста­жу під час ро­бо­ти на ро­сій­ські спец­слу­жби в чу­жій кра­ї­ні.

За­га­лом, під­су­му­вав він, зга­да­на «доктрина Герасимова» передбачає трансформацію непорозумінь у протиріччя, ство­ре­н­ня си­ту­а­ції в дер­жа­ві, ко­ли протиріччя пе­ре­ро­ста­ють у конфлікт, і від­по­від­но пе- ре­тво­ре­н­ня кон­флі­кту на громадянську вій­ну.

І якою ж бу­ла ре­а­кція сві­ту, за­пи­тує Марчук і дає від­по­відь: ні­якою. А тут одра­зу тре­ба бу­ло звер­ну­ти ува­гу, про­дов­жує він, про­ти ко­го на­сам­пе­ред мо­же бу­ти спря­мо­ва­на ця доктрина і як на­слі­док гі­бри­дна вій­на? Від­по­відь оче­ви­дна: про­ти Укра­ї­ни, бо ін­ші кра­ї­ни є чле­на­ми НАТО і від­по­від­но пе­ре­бу­ва­ють під за­хи­стом стат­ті 5 Ва­шинг­тон­сько­го до­го­во­ру.

Світ жо­дним чи­ном не від­ре­а­гу­вав на те, як Ро­сія за­без­пе­чу­ва­ла без­пе­ку на Олім­пі­а­ді в Со­чі, вва­жає Марчук, роз­мі­стив­ши по­ту­жні вій­сько­ві угру­по­ва­н­ня, зокре­ма 38-му ар­мію та ін­ші вій­сько­во­мор­ські гру­пи, дро­ни по­бли­зу Кри­му. Й на­справ­ді, про­дов­жив він, Ро­сія чу­до­во пі­дго­ту­ва­ла свої зброй­ні си­ли до опе­ра­ції з ане­ксії Кри­му 20 лю­то­го — за три дні до за­вер­ше­н­ня Олім­пі­а­ди. Та­ким чи­ном Ро­сі­єю був ви­ко­ри­ста­ний «ма­хро­вий ком­по­нентт» гі­бри­дної вій­ни.

Ін­шим ком­по­нен­том під­го­тов­ки до вій­ни з Укра­ї­ною, на дум­ку Мар­чу­ка, бу­ло ство­ре­н­ня в Ро­сії 2012 ро­ку сил спе­ці­аль­них опе­ра­цій, яким до­зво­ле­но ді­я­ти в ін­ших кра­ї­нах.

Під­су­мо­ву­ю­чи свій ви­ступ, пер­ший ке­рів­ник СБУ за­ува­жив, що аде­ква­тною ре­а­кці­єю на гі­бри­дну вій­ну Ро­сії про­ти на­шої кра­ї­ни має ста­ти ство­ре­н­ня Ко­мі­те­ту у спра­вах роз­від­ки, який ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме ді­яль­ність усіх роз­ві­ду­валь­них служб і про­по­ну­ва­ти­ме ви­що­му ке­рів­ни­цтву про­по­зи­ції і те­хно­ло­гії не ли­ше про­ти­дії гі­бри­дним за­гро­зам, а й гібридні на­сту­паль­ні акції. Для цьо­го, за­ува­жив він, по­трі­бно ма­ти пар­тне­рів у спіль­них ді­ях як із НАТО, так і окре­мо з кра­ї­на­ми пар­тне­ра­ми.

«ЕКСПЕРТАМИ 2015-го БУ­ЛО ПІДГОТОВЛЕНО МОРСЬКУ ДОКТРИНУ, ЯКОЮ ПЕРЕДБАЧАВСЯ РОЗВИТОК ПОДІЙ НА АЗОВІ, АЛЕ ЇЇ ВІДХИЛИЛИ»

Ра­дник Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, го­ло­ва Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни (2003—2005 рр.) Ігор СМЕШКО у сво­є­му ви­сту­пі роз­по­вів про про­га­ли­ни За­хо­ду в ро­зу­мін­ні за­гроз, які ви­хо­дять від Ро­сії тим, що ба­га­то най­кра­щих роз­ві­дни­ків, які пра­цю­ва­ли на зав­да­н­ня по­раз­ки Ра­дян­сько­му Со­ю­зу, бу­ло звіль­не­но чи від­прав­ле­но у від­став­ку.

І ли­ше сьо­го­дні, за йо­го сло­ва­ми, на За­хо­ді спо­сте­рі­га­є­ться по­вер­не­н­ня про­фе­сіо­на­лів у роз­ві­ду­валь­ні слу­жби, що є до­брою озна­кою.

Смешко та­кож вва­жає, що Укра­ї­ні по­трі­бно від­но­ви­ти ро­бо­ту Ко­мі­те­ту з пи­тань роз­від­ки, який ефе­ктив­но ді­яв у се­ре­ди­ні 1990-х ро­ків, обмі­ню­ю­чись ін­фор­ма­ці­єю з за­хі­дни­ми спец­слу­жба­ми. Іна­кше ми до­зво­ли­мо ро­сій­ським спец­слу­жбам гра­ти бі­ли­ми на ша­хів­ни­ці, на­го­ло­сив він.

Під час дис­ку­сії Марчук звер­нув ува­гу на те, що до про­блем на­шої кра­ї­ни з Угор­щи­ною чи Поль­щею до­кла­ли ру­ки ро­сій­ські спец­слу­жби.

Він на­го­ло­сив і на еко­но­мі­чно­му аспе­кті гі­бри­дної вій­ни Ро­сії про­ти на­шої дер­жа­ви, а са­ме бло­ка­ді Ро­сі­єю тор­гів­лі в Азов­сько­му мо­рі. Адже цей ре­гіон дає 18% у бю­джет Укра­ї­ни, а будь-яка пе­ре­по­на здій­сню­ва­ти екс­порт­ну ді­яль­ність зав­дає не мен­шої шко­ди, ніж ін­ші во­єн­ні ком­по­нен­ти гі­бри­дної вій­ни, за­ува­жив Марчук.

За йо­го сло­ва­ми, 2015 ро­ку екс­пер­тне се­ре­до­ви­ще під­го­ту­ва­ло Морську доктрину, яку бу­ло від­хи­ле­но вла­дою. А ек­спер­ти, про­дов­жив він, якраз і пе­ред­ба­ча­ли розвиток подій на Азов­сько­му мо­рі. Ли­ше пі­сля то­го, як бло­ка­да укра­їн­сько­го екс­пор­ту че­рез Кер­чен­ську про­то­ку ста­ла ре­аль­ні­стю, ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви за­яви­ло про не­об­хі­дність під­го­тов­ки Мор­ської до­ктри­ни. По­стає пи­та­н­ня чо­му так пі­зно і чо­му ще то­ді не бу­ло вра­хо­ва­но слу­шні про­по­зи­ції екс­пер­тів.

***

Ці­ка­вий ви­сно­вок зро­бив на­при­кін­ці дис­ку­сій пан Грант. Він за­ува­жив, що ро­сій­ські спец­слу­жби ці­лять по вра­зли­вих мі­сцях. «Тож що мен­ш­вра­зли­ва кра­ї­на, то мен­ш­ймо­вір­на ата­ка, от­же, тре­ба за­ла­го­джу­ва­ти вра­зли­ві мі­сця і де­мон­стру­ва­ти си­лу», — на­го­ло­сив він.

Во­дно­час бри­тан­ський ана­лі­тик звер­нув ува­гу на те, що кі­бе­ра­та­ки ду­же лег­ко здій­сни­ти, «і всі ми мо­же­мо ста­ти мі­шен­ню кі­бе­ра­так, то­му не ли­ше уряд мо­же взя­ти від­по­від­аль­ність за за­хист, ре­а­гу­ва­ти на кі­бер­за­гро­зи ма­ють усі — дер­жав­ні стру­кту­ри, су­спіль­ство та ін­ди­ві­ди».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.