По­до­ро­жі віль­ної лю­ди­ни

П’ять за­лів На­ціо­наль­но­го му­зею у Льво­ві ім. А. Ше­пти­цько­го ви­бу­хну­ли яскра­ви­ми бар­ва­ми ви­став­ки «Ін­ши­ми бе­ре­га­ми» Оль­ги Пе­тро­вої

Den (Ukrainian) - - Культура - На­дія ПАВЛІЧЕНКО, кан­ди­дат куль­ту­ро­ло­гії, Львів — Ки­їв Ілю­стра­ції з ар­хі­ву Оль­ги ПЕ­ТРО­ВОЇ

Впер­ше мі­сто Ле­ва по­ба­чи­ло та­ку мас­шта­бну екс­по­зи­цію жи­во­пи­сної твор­чо­сті ві­до­мої ки­їв­ської мис­тки­ні. Бо у Льво­ві Оль­га Ми­ко­ла­їв­на бу­ла ві­до­мою як гра­фік — Пе­тро­ва на­вча­ла­ся на фа­куль­те­ті гра­фі­ки Укра­їн­сько­го по­лі­гра­фі­чно­го ін­сти­ту­ту ім. І. Фе­до­ро­ва. Зокре­ма, зна­ною в Укра­ї­ні й сві­ті є її се­рія ілю­стра­цій до «Бо­же­ствен­ної ко­ме­дії» Дан­те Аліг’єрі, че­рез які на по­ча­тку 1970-х О. Пе­тро­ва по­тра­пи­ла під не­гла­сну за­бо­ро­ну, ви­дав­ни­цтва пе­ре­ста­ли на­да­ва­ти їй за­мов­ле­н­ня. Її ме­та­фо­ри­чну і спов­не­ну по­ту­жних фі­ло­соф­ських пе­ре­о­сми­слень твор­чість бу­ло ква­лі­фі­ко­ва­но як ан­ти­ра­дян­ський «сюр­ре­а­лізм». Але це вже у ми­ну­ло­му.

■ Ви­став­ка «Ін­ші бе­ре­ги» — це не ли­ше яскра­ва жи­во­пи­сна ода кра­сі та роз­ма­ї­т­тю сві­ту, яка по­ті­шить око і ду­шу втом­ле­но­го бу­ден­ни­ми тур­бо­та­ми пе­ре­хо­жо­го. Це, перш за все, ма­ні­фест сво­бо­ди, ху­до­жнє од­кро­ве­н­ня пред­став­ни­ці по­ко­лі­н­ня, яке під ти­ском ра­дян­щи­ни не бо­я­ло­ся жи­ти і ду­ма­ти са­мо­стій­но і як мо­гло бо­ро­лось за вла­сне «я». Ці «не­слу­хня­ні» збе­ре­гли від­чу­т­тя вну­трі­шньої сво­бо­ди. Ко­ли на по­ча­тку 1990-х упа­ла «за­лі­зна за­ві­са» і з’яви­ла­ся мо­жли­вість ман­дру­ва­ти сві­том, Оль­га Ми­ко­ла­їв­на бу­ла одні­єю з тих укра­їн­ських ху­до­жни­ків, які по­ча­ли сво­єю твор­чі­стю опа­но­ву­ва­ти кра­ї­ну за кра­ї­ною.

■ По­до­ро­жі Єв­ро­пою, Азі­єю, Близь­ким Схо­дом мис­тки­ня вті­ли­ла в по­ту­жних та ко­ло­ри­сти­чних обра­зах. П’ять за­лів — п’ять жи­во­пи­сних ци­клів — менш за все но­та­тки ман­дрів­ни­ка: ав­тор­ка що­ра­зу вжи­ва­є­ться в ау­ру, в ду­хов­ну до­мі­нан­ту ко­жної кра­ї­ни. Це пе­ре­жи­ва­н­ня віль­но­го сві­ту з пен­злем у ру­ках.

■ Від­кри­ває екс­по­зи­цію образ фран­цузь­кої про­він­ції: Ла­зур­ний бе­рег, Ніц­ца, Ан­тіб, а да­лі — Про- ванс із йо­го су­во­рим ка­мі­н­ням та га­ря­чи­ми бар­ва­ми ви­но­гра­дни­ків. Са­ди й ві­тра­жі го­ти­чних со­бо­рів, си­нє мо­ре зі срі­бля­сти­ми по­ли­ска­ми на по­верх­ні, ру­хли­ві ві­три­ла яхт — усе це при­кме­ти ща­стя, які ху­до­жни­ця уміє збе­рег­ти на по­ло­тні. Образ Про­ван­су і галль­ський тем­пе­ра­мент уви­ра­зне­ні в по­ло­тнах актив­ною га­мою. На­то­мість гір­ські пей­за­жі, аль­пій­ські кар­ни­зи з та­єм­ни­чи­ми стеж­ка­ми, що на­ви­са­ють над ур­ви­ща­ми, на­пи­са­ні у срі­бля­стій то­наль­но­сті, яка до ду­ші більш ро­ман­ти­чно на­ла­што­ва­ним гля­да­чам.

■ Іспа­нія для ко­жно­го своя, а для Оль­ги Пе­тро­вої — осо­бли­ва як кра­ї­на мрій­ни­ка Дон Кі­хо­та, ко­трий зав­жди ман­дру­ва­ти­ме ці­єю кам’яни­стою зем­лею. Для мис­тки­ні го­лов­не — спо­гля­да­н­ня і ро­зу­мі­н­ня ха­ра­кте­ру на­ро­ду, йо­го стри­ма­но­сті, ста­те­чно­сті й во­дно­час при­хо­ва­ної вул­ка­ні­чної при­стра­сно­сті. Ав­тор­ка роз­кри­ває образ кра­ї­ни че­рез мо­ти- ви са­краль­них фре­сок Ка­та­ло­нії, пред­став­ляє дух на­ро­ду в по­ту­жно­му сим­во­лі­чно­му обра­зі би­ка і ко­ло­ри­сти­чних вра­же­н­нях від мав­ри­тан­ської Ан­да­лу­сії.

■ Го­ри­зон­таль­но- па­но­рам­ні по­ло­тна, на­пи­са­ні у прохо­ло­дній срі­бля­сто- бла­ки­тній га­мі, від­тво­рю­ють пу­стель­ну не­скін­чен­ність, мас­штаб чу­жо­го, не­зна­но­го, але ча­рів­но­го араб­сько­го Схо­ду з йо­го каз­ка­ми « Ти­ся­чі та одні­єї но­чі » . Са­ма ху­до­жни­ця від­зна­чає, що цей світ — ви­га­да­ний. Це образ за­ман­ли­во­го Шов­ко­во­го шля­ху з Укра­ї­ни до Ін­дії, на­пов­не­но­го па­хо­ща­ми спе­цій, смі­хом вро­дли­вих жі­нок і ду­хом не­скін­чен­ної пу­сте­лі, яка вті­лює образ Ча­су.

■ Япо­нія від­кри­ла­ся Оль­зі Ми­ко­ла­їв­ні як ди­во­ви­жна зем­ля. Пра­дав­ні сто­ли­ці ХV — XVII ст. — На­ра, Кі­о­то, Оса­ка, фор­те­ці са­му­ра­їв, ста­ре ка­мі­н­ня в ар­ха­ї­чних по­хо­ван- нях, свя­щен­ні бам­бу­ко­ві лі­си, ри­со­ві по­ля і най­цін­ні­ше — хра­мо­ві ком­пле­кси з їхні­ми сим­во­лі­чни­ми са­да­ми та во­до­йми­ща­ми, з гір­ськи­ми стеж­ка­ми, що спря­мо­ву­ють до ута­єм­ни­че­них во­до­спа­дів, до за­хо­ва­них у гу­ща­ви­ні лі­сів му­дрих і ла­гі­дних бо­гів Япо­нії. Від ці­єї роз­кі­шної екс­пре­сії в по­ло­тна при­йшов фо­ві­сти­чний ко­ло­рит, зов­сім не вла­сти­вий япон­ській тра­ди­ції.

■ Нор­ве­гія як зем­ля, де до­мі­нує во­да, зу­стрі­ла Оль­гу Пе­тро­ву свин­це­вим не­бом, шкваль­ним ві­тром і гу­стим до­щем. Для ху­до­жни­ці це був шок, бо фо­візм її па­лі­три тут був ні до чо­го. Але пе­ре­мо­гли ма­гія нор­везь­ких ланд­ша­фтів, істо­рія ві­кін­гів та щось мі­сти­чне, яке про­зи­ра­ло крізь ту­ман і не по­ли­ша­ло сві­до­мо­сті ху­до­жни­ці. У на­пи­са­ній се­рії по­ло­тен ре­аль­ні враження від кра­ї­ни по­єд­на­ли­ся з ле­ген­да­ми та сюр­ре­а­лі­сти­чни­ми обра­за­ми. Лю­ди­на на тлі гір та фі­ор­дів роз­чи-

ня­є­ться як ма­ра. Все охо­плю­ють ти­ша, во­да й від­дзер­ка­ле­н­ня у ній.

■ При­вез­ти до Льво­ва, який сла­ви­ться над­зви­чай­но по­ту­жною шко­лою ко­ло­ри­стів, від­вер­то фо­ві­сти­чну ви­став­ку бу­ло смі­ли­вим же­стом. Утім, львів­ська пу­блі­ка ду­же схваль­но сприйня­ла екс­по­зи­цію. Ви­став­ку від­кри­ва­ли ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го му­зею ім. А. Ше­пти­цько­го Ігор Ко­жан; йо­го за­сту­пни­ця з на­у­ко­вої ро­бо­ти Окса­на Бі­ла, ре­ктор Львів­ської на­ціо­наль­ної ака­де­мії ми­стецтв Во­ло­ди­мир Одре­хів­ський; про­фе­сор, ми­сте­цтво­зна­вець і ху­до­жник Ро­ман Яців; ху­до­жни­ки Бо­рис Бу­ряк, Ро­ман Дем­цю, Ми­ко­ла Шим­чук з Єв­ста­хі­єю Шим­чук та ін. На­дзав­да­н­ня ко­жної ви­став­ки для Оль­ги Пе­тро­вої — пе­ре­да­ча ду­хов­ної ау­ри ті­єї чи ін­шої куль­ту­ри, «Ін­ші бе­ре­ги» — яскра­ве то­му під­твер­дже­н­ня.

■ Львів’яни і го­сті мі­ста ма­ють змо­гу по­ба­чи­ти екс­по­зи­цію «Ін­ші бе­ре­ги» до 10 ли­сто­па­да.

«Над мо­рем». 2014 р.

«Фре­ски Ка­та­ло­нії»

«Ніч в Се­ві­льї»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.