У шко­лах – е-під­ру­чни­ки

«День» ді­знав­ся, чи го­то­ві пе­да­го­ги та ді­ти до но­ва­ції

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки роз­по­чи­нає мас­шта­бний екс­пе­ри­мент — « Еле­ктрон­ний під­ру­чник для за­галь­ної се­ре­дньої осві­ти. E- book for secondary education ( EBSE) » . Про­ект три­ва­ти­ме до сер­пня 2021 ро­ку. На­ра­зі Ін­сти­тут мо­дер­ні­за­ції змі­сту осві­ти, а це дер­жав­на на­у­ко­ва уста­но­ва, має за­ку­пи­ти комп’ ютер­не та муль­ти­ме­дій­не обла­дна­н­ня для 50 за­кла­дів, які бе­руть участь у пер­шо­му ета­пі екс­пе­ри­мен­ту, а за три ро­ки МОН пла­нує до­лу­чи­ти до ньо­го 300 шкіл по всій кра­ї­ні.

Два ро­ки то­му Ки­їв­ська мі­ська дер­жав­на адмі­ні­стра­ція роз­по­ча­ла вла­сний екс­пе­ри­мент із впро­ва­дже­н­ня е- під­ру­чни­ків у на­вчаль­ний про­цес. Для пі­ло­ту обра­ли 13 шкіл мі­ста. «День» по­ці­ка­вив­ся їхнім до­сві­дом, а за­о­дно роз­пи­тав про очі­ку­ва­н­ня шкіл, які по­го­ди­ли­ся за­мі­ни­ти під­ру­чни­ки на га­дже­ти.

ДО­СВІД СТО­ЛИ­ЦІ

Для уча­сті в пі­ло­тних про­е­ктах потрібна за­яв­ка шко­ли, зго­да пе­да­го­гів і ба­тьків, а та­кож пе­ре­лік не­об­хі­дних для екс­пе­ри­мен­ту ре­чей — ска­жі­мо, кіль­кість комп’ юте­рів для учи­те­лів чи план­ше­тів для учнів. У КМДА ке­ру­ва­ли­ся ще одним кри­те­рі­єм: пі­лот мав охо­пи­ти пра­кти­чно всі ра­йо­ни сто­ли­ці. На­ра­зі в ньо­му бе­руть участь 13 шкіл, з них три — шко­ли-ін­тер­на­ти. Що ці­ка­во, ре­шта за­кла­дів ма­ють ста­тус гім­на­зій або спе­ці­а­лі­зо­ва­них. Чо­мусь жо­дної зви­чай­ної шко­ли до екс­пе­ри­мен­ту не по­тра­пи­ло, на від­мі­ну від про­е­кту Мі­но­сві­ти.

За­сту­пни­ця ди­ре­кто­ра з на­у­ко­во- ме­то­ди­чно­ї­ро­бо­ти сто­ли­чно­ї­гім­на­зії « Еру­дит » Ал­ла РИСЬ роз­по­ві­ла, що екс­пе­ри­мент на­ра­зі три­ває, бо роз­ра­хо­ва­ний на п’ять ро­ків. У їхньо­му за­кла­ді за га­дже­та­ми на­вча­ю­ться учні 7 кла­су (на мо­мент за­про­ва­дже­н­ня пі­ло­ту на­вча­ли­ся у 5-му). Від КМДА во­ни отри­ма­ли нет­бу­ки із за­ван­та­же­ни­ми вер­сі­я­ми е- під­ру­чни­ків. Тож не­має по­тре­би но­си­ти до шко­ли книж­ки. За ба­жа­н­ням ді­ти отри­ма­ли до­да­тко­вий ком­плект під­ру­чни­ків для ро­бо­ти вдо­ма. До ре­чі, змен­ши­ти ва­гу шкіль­но­го порт­фе­ля, а за­о­дно на­ван­та­же­н­ня на ди­тя­чі спи­ни, — один із мо­ти­вів, чо­му МОН і сто­ли­чна вла­да іні­ці­ю­ва­ли пе­ре­хід на еле­ктрон­ні під­ру­чни­ки.

ЗІР ПІД КОН­ТРО­ЛЕМ

За­о­дно пі­ло­тний про­ект у Ки­є­ві мав по­ка­за­ти, чи впли­ва­ють еле­ктрон­ні но­сії на зір шко­ля­рів. Як по­ясни­ла Ал­ла Рись, у гім­на­зії мо­ні­то­ри­ли си­ту­а­цію в екс­пе­ри­мен­таль­них і зви­чай­них кла­сах, зокре­ма зі­став­ля­ли ре­зуль­та­ти учнів­ських ме­до­гля­дів. Рі­зни­ці не зна­йшли. За­для то­чно­сті екс­пе­ри­мен­ту до ньо­го до­лу­чи­ли за­кла­ди, де на­вча­ю­ться ді­ти з про­бле­ма­ми зору. Один із них — спе­ці­аль­на шко­ла- ін­тер­нат І — ІІ сту­пе­нів №11 у Ки­є­ві.

« Для екс­пе­ри­мен­ту обра­ли один клас, але й тут не всі учні мо­гли пов­но­цін­но ко­ри­сту­ва­ти­ся е-під­ру­чни­ка­ми че­рез про­бле­ми зі здо­ров’ям. Але за­га­лом не­га­тив­но­го впли­ву на зір спе­ці­а­лі­сти шко­ли не ви­яви­ли, — за­зна­чи­ла ди­ре­ктор­ка шко­ли- ін­тер­на­ту Іри­на КУЛЕША. — Оскіль­ки це екс­пе­ри­мент, то пев­ні на­пра­цю­ва­н­ня та ре­ко­мен­да­ції є, але во­ни не сто­су­ю­ться ді­тей за­галь­но­освіт- ньої шко­ли. Про­те ми ду­же вдя­чні, адже будь-які до­по­мі­жні су­ча­сні засоби на­вча­н­ня — тіль­ки плюс. Крім то­го, ми спро­бу­ва­ли пра­цю­ва­ти з еле­ктрон­ни­ми під­ру­чни­ка­ми у 9 кла­сі на уро­ці ан­глій­ської мо­ви, і нам спо­до­ба­ло­ся».

Ал­ла Рись до­да­ла, що не­за­ле­жно від ста­ту­су шко­ли чи ста­ну здо­ров’я ді­тей еле­ктрон­ні під­ру­чни­ки — ли­ше пев­ний етап за­ня­т­тя. «Ци­ми під­ру­чни­ка­ми ко­ри­сту­ю­ться про­тя­гом не всіх 45 хви­лин уро­ку, це мо­же бу­ти фра­гмент при по­да­чі но­во­го ма­те­рі­а­лу чи при йо­го за­крі­плен­ні. На­при­клад, ді­ти мо­жуть прой­ти те­сти на за­сво­є­н­ня те­ми. Де­які під­ру­чни­ки то­рік мі­сти­ли ін­те­р­актив­ні мо­де­лі, на­при­клад фо­то­син­те­зу, цьо­го ро­ку во­ни спро­ще­ні, у PDF-фор­ма­ті, — про­дов­жує пе­да­гог. — Для ро­бо­ти з е-під­ру­чни­ка­ми по­трі­бно го­ту­ва­ти вчи­те­лів на кур­сах. Ми окре­мо го­ту­ва­ли вчи­те­лів ін­фор­ма­ти­ки, які від­по­від­а­ють за онов­ле­н­ня під­ру­чни­ків. До ре­чі, в ли­сто­па­ді у шко­лах- пі­ло­тах від­бу­ду­ться се­мі­на­ри, щоб учи­те­лі мо­гли обго­во­ри­ти про­мі­жні ре­зуль­та­ти екс­пе­ри­мен­ту. На­ра­зі ми очі­ку­є­мо пу­блі­ка­ції еле­ктрон­них вер­сій під­ру­чни­ків для шо­сто­го кла­су, бо 35 план­ше­тів для цих учнів ле­жать».

ЗАЧЕКАЛИСЬ ЕЛЕ­КТРОН­НИХ ВЕР­СІЙ

Ін­сти­тут мо­дер­ні­за­ції змі­сту осві­ти про­ве­де кон­курс е-під­ру­чни­ків для 2, 6 та 11 кла­сів ли­ше в гру­дні. І це, пев­но, най­біль­ший ви­клик у впро­ва­джен­ні елект- рон­них но­сі­їв знань. Іде­ться ж не про ду­блі­кат зви­чай­но­го па­пе­ро­во­го під­ру­чни­ка, а про на­вчаль­не ви­да­н­ня, в яко­му те­ма­ти­чні бло­ки від­тво­ре­ні у ви­гля­ді текс­ту, ві­део- чи ау­діо­ма­те­рі­а­лу, ані­ма­ції, де мо­жна пе­ре­ві­ри­ти за­сво­є­ні на уро­ці зна­н­ня за до­по­мо­гою те­стів, а ре­зуль­та­ти вчи­тель одно­ча­сно ба­чи­ти­ме на сво­є­му комп’юте­рі. Учень мо­же ро­би­ти в е- під­ру­чни­ку за­клад­ки, спе­ці­аль­но по­зна­ча­ти текст, збіль­шу­ва­ти мас­штаб то­що.

Учи­те­лі мо­жуть оби­ра­ти, за яким са­ме еле­ктрон­ним під­ру­чни­ком із пев­но­го пре­дме­та хо­чуть пра­цю­ва­ти. По­тім Ін­сти­тут мо­дер­ні­за­ції змі­сту осві­ти ро­бить від­по­від­не за­мов­ле­н­ня ви­ро­бни­кам. Як пра­ви­ло, ав­то­ри еле­ктрон­них під­ру­чни­ків да­ють на озна­йом­ле­н­ня кіль­ка сто­рі­нок пов­ної вер­сії е- книж­ки. Так бу­ло з під­ру­чни­ка­ми для пер­шо­го кла­су. Учи­те­лі обра­ли для ро­бо­ти від­по­від­ні книж­ки, але не отри­ма­ли жо­дних га­ран­тій, що не­вдов­зі у віль­но­му до­сту­пі з’ яви­ться пов­на версія. А на­вчаль­но­го про­це­су при цьо­му ні­хто не зу­пи­няв. Тож у на­сту­пних кон­кур­сах під­руч- ни­ків Ін­сти­тут мо­дер­ні­за­ції змі­сту осві­ти ви­ма­га­ти­ме від роз­ро­бни­ків опри­лю­дне­н­ня пов­ної вер­сії.

«ПРОЗОРА ЕКСПЕРТИЗА»

Два ро­ки то­му «День» пи­сав про про­бле­ми впро­ва­дже­н­ня е-під­ру­чни­ків в Укра­ї­ні. То­ді їх на­віть не до­зво­ля­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на уро­ках, а Мі­но­сві­ти не ма­ло до­сту­пу до всіх еле­ктрон­них вер­сій, оскіль­ки ав­тор­ські пра­ва на­ле­жа­ли ви­дав­цям. Те­пер си­ту­а­ція ін­ша. МОН зо­бов’язує ви­дав­ців ра­зом із дру­ко­ва­ни­ми під­ру­чни­ка­ми на­да­ва­ти мі­ні­стер­ству до­ступ до їхніх еле­ктрон­них вер­сій. Крім то­го, Мі­но­сві­ти пла­нує кар­ди­наль­но змі­ни­ти про­це­ду­ру від­бо­ру е-під­ру­чни­ків.

За три ро­ки ре­а­лі­за­ції екс­пе­ри­мен­ту має з’яви­ти­ся еле­ктрон­ний сер­віс « Прозора експертиза». За­мість за­ку­пів­лі під­ру­чни­ків бу­де впро­ва­дже­но про­це­ду­ру ви­ко­ри­ста­н­ня лі­цен­зій. Та­кож ма­ють ство­ри­ти пу­блі­чний ре­єстр екс­пер­тів та ви­ро­бни­ків, за­пра­цює ре­по­зи­та­рій еле­ктрон­них під­ру­чни­ків та еле­ктрон­них вер­сій па­пе­ро­вих на­вчаль­них кни­жок. За про­гно­за­ми Мі­но­сві­ти, офіційно впро­ва­дже­н­ня екс­пе­ри­мен­ту роз­по­чне­ться 4 трав­ня. Са­ме то­ді екс­пе­ри­мен­таль­ні шко­ли отри­ма­ють но­ві е-під­ру­чни­ки з усім не­об­хі­дним на­ла­шту­ва­н­ням. До цьо­го ча­су мі­ні­стер­ство зби­ра­є­ться про­ве­сти кон­кур­си е-під­ру­чни­ків, вра­ху­ва­ти за­ува­же­н­ня і ство­ри­ти го­то­вий про­дукт для на­вча­н­ня.

«НАМ ПО­ДО­БА­Є­ТЬСЯ ВПРОВАДЖУВАТИ НО­ВЕ»

Та чо­мусь про ча­со­ві ме­жі про­е­кту ма­ло зна­ють у шко­лах, які по­го­ди­ли­ся на про­ве­де­н­ня екс­пе­ри­мен­ту. Там на­ла­што­ва­ні по­кра­щи­ти свою ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу, бо крім план­ше­тів і комп’юте­рів, за­кла­ди отри­ма­ють муль­ти­ме­дій­ні до­шки, ро­у­те­ри, ша­фи для за­ряд­ки план­ше­тів та ін­ше обла­дна­н­ня й актив­но го­ту­ють учи­те­лів до ро­бо­ти з но­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми.

«По­ки не зна­є­мо, що отри­ма­є­мо від МОН, але по­пе­ре­дньо за­мов­ля­ли план­ше­ти й муль­ти­ме­дій­ну до­шку, щоб по­лег­ши­ти ді­тям на­вча­н­ня, щоб во­ни не но­си­ли під­ру­чни­ків. Нам по­до­ба­є­ться впроваджувати щось но­ве, ми не­о­дно­ра­зо­во бра­ли участь у рі­зних іні­ці­а­ти­вах, то­му ви­рі­ши­ли спро­бу­ва­ти си­ли в про­е­кті з еле­ктрон­ни­ми під­ру­чни­ка­ми, — ка­же Іри­на ПРИЙМАЧУК, ди­ре­ктор­ка ЗОШ І — ІІІ сту­пе­ня се­ла За­бо­роль Лу­цько­го ра­йо­ну Во­лин­сько­ї­о­бла­сті. — Це ж не про­сто за­мі­на під­ру­чни­ка на план­шет, а мо­жли­вість для ді­тей по­до­ро­жу­ва­ти у сві­ті ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій. Це від­кри­ває для них мо­жли­во­сті уже з пер­шо­го кла­су спри­йма­ти ма­те­рі­ал на муль­ти­ме­дій­ній до­шці, з під­клю­че­н­ням до ін­тер­не­ту, і зна­хо­ди­ти все по­трі­бне й одра­зу за­сто­со­ву­ва­ти на пра­кти­ці. Га­даю, з ча­сом це бу­де за­галь­на тен­ден­ція, зва­жа­ю­чи на те, як змі­ню­є­ться світ і сві­то­гляд ді­тей. Са­ме для цьо­го й існує апро­ба­ція е-під­ру­чни­ків».

«СУ­ЧА­СНІ ДІ­ТИ ВІД­ХО­ДЯТЬ ВІД КНИЖ­КИ»

Учи­те­лі го­то­ві до будь-яких ви­кли­ків, але ко­жен по-сво­є­му ба­чить, як це пра­цю­ва­ти­ме. Так, ди­ре­ктор­ка Гві­зде­цько­ї­ЗОШ І — ІІІ сту­пе­нів Ко­ло­мий­сько­го ра­йо­ну Іва­но-Фран­ків­сько­ї­о­бла­сті Лю­бов РИБЧИНСЬКА за­ува­жи­ла, що в її за­кла­ді участь в екс­пе­ри­мен­ті пе­ре­д­усім спри­йма­ють як крок до впро­ва­дже­н­ня ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій у на­вчаль­ний про­цес. Адже не всі шко­ли ма­ють ін­те­р­актив­ні до­шки, не у ко­жно­го вчи­те­ля на сто­лі сто­їть комп’ютер із прин­те­ром і про­е­кто­ром. У гві­зде­цькій шко­лі ще не зна­ють, які са­ме кла­си до­лу­чать до екс­пе­ри­мен­ту. Усе за­ле­жить від то­го, які са­ме е-під­ру­чни­ки опри­лю­днять у пов­ній вер­сії.

«Ви­бір мо­жна здій­сни­ти ли­ше то­ді, ко­ли є пов­на електронна версія, — акцен­тує Лю­бов Рибчинська. — Учи­те­лів го­ту­є­мо, по­ві­дом­ля­є­мо про про­ект. Ро­зу­мі­є­мо, що це ве­ли­ка пра­ця, по­трі­бно бу­де шу­ка­ти ді­є­ві ме­то­ди­чні під­хо­ди, вра­хо­ву­ва­ти са­ні­тар­но-гі­гі­є­ні­чні умо­ви, бо ди­ти­на не мо­же пра­цю­ва­ти з те­хні­кою ці­лий урок. Ро­зу­мі­є­мо, що те­о­рію мо­жна по­чер­пну­ти з рі­зних дже­рел, а пра­кти­чні зав­да­н­ня на еле­ктрон­них но­сі­ях при­ско­рять на­вча­н­ня, ди­ти­на не пе­ре­пи­су­ва­ти­ме п’ять ре­чень, а одра­зу має по­ста­ви­ти ко­ми в них. До пев­ної мі­ри це по­лег­шить ро­бо­ту вчи­те­ля, але де­якою — ускла­днить. Втім, по­ко­лі­н­ня су­ча­сних ді­тей від­хо­дить від книж­ки і ко­ри­сту­є­ться те­хні­кою. Якщо це ста­не ви­кли­ком для ко­гось із нас, то ма­є­мо ці ви­кли­ки до­ла­ти ра­зом».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.