Ан­шла­го­ві но­вин­ки, що по­єд­на­ли рі­зні по­ко­лі­н­ня

14 і 15 ли­сто­па­да в Ки­є­ві ви­сту­па­ти­муть акто­ри Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. М. Зань­ко­ве­цької

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

По­ка­зи від­бу­ва­ти­му­ться на ве­ли­кій сце­ні твор­чих по­бра­ти­мів зань­ків­чан— На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка, ви­ста­ва­ми, які від­обра­жа­ють ху­до­жню по­зи­цію ко­ле­кти­ву та май­стер­ність кіль­кох по­ко­лінь.

Від­криє мі­ні-гастролі но­ве про­чи­та­н­ням по­пу­ляр­ної п’єси Іва­на Ря­бо­кля­ча «Ма­рія Зань­ко­ве­цька». До цьо­го тво­ру ми­тці звер­та­ю­ться вже вдру­ге. На­га­да­є­мо, впро­довж по­над двох де­ся­ти­літь (!) афі­шу зань­ків­чан при­кра­ша­ла ви­ста­ва (ре­жи­сер Оле­ксій Рі­пка), де грав чу­до­вий актор­ський квар­тет: Ла­ри­са Ка­ди­ро­ва (Зань­ко­ве­цька), Фе­дір Стри­гун (Са­дов­ський), Бо­г­дан Ко­зак (Хли­стов) і Во­ло­ди­мир Ма­кси­мен­ко (Кро­пив­ни­цький)... Та ми­нув час, і до 100-річ­чя про­слав­ле­но­го ко­ле­кти­ву Фе­дір Ми­ко­ла­йо­вич Стри­гун зно­ву звер­нув­ся до ле­ген­дар­ної п’єси, але ни­ні го­лов­ні ро­лі ви­ко­нує вже ін­ше по­ко­лі­н­ня львів­ських ми­тців, а в обра­зі сла­ве­тної Ма­рії Зань­ко­ве­цької гля­да­чі по­ба­чать Аль­бі­ну Со­тни­ко­ву.

15 ли­сто­па­да у Ки­є­ві бу­де пре­зен­то­ва­на одна зо­стан­ніх, ре­зо­нан­сних прем’єр львів’ян — «Пе­ред за­хо­дом сон­ця» за тво­ром ві­до­мо­го ні­ме­цько­го дра­ма­тур­га, Но­бе­лів­сько­го ла­у­ре­а­та Гер­хар­да Га­у­птма­на. Це пер­ше сце­ні­чне про­чи­та­н­ня п’єси, яке здій­сни­ла май­стер тон­ко­го пси­хо­ло­гі­зму, ре­жи­сер Ал­ла Гри­го­рів­на Ба­бен­ко. По­ста­нов­ка про ме­жу між ра­ціо­наль­ним та пра­кти­чним, люд­ськи­ми цін­но­стя­ми...

— «Пе­ред за­хо­дом сон­ця» — ви­со­ко­які­сна кла­си­ка, що дає мо­жли­вість гля­да­чам за­ну­ри­ти­ся у вир гли­бо­ких по­чут­тів, ін­три­ги ро­дин­них сто­сун­ків, про­ти­сто­я­н­ня та гли­бо­кої фі­ло­со­фії, — за­ува­жив ви­ко­на­вець го­лов­ної ро­лі Мат­ті­а­са Кла­у­зе­на, прем’ єр зань­ків­чан Бо­г­дан КО­ЗАК. — У цій ви­ста­ві ми го­во­ри­мо про жи­т­тя і смерть, про те, що ко­жна лю­ди­на пра­гне ща­стя, не за­ле­жно від ві­ку, а во­но суб’єктив­не... Але й пі­ді­йма­є­мо ці­ле те­ма­ти­чне ко­ло про­блем, які за­клав у п’єсі ав­тор: сто­сун­ків ба­тьків і ді­тей, вла­сність і сім’я, су­спіль­ство і твор­ча лю­ди­на...

До ре­чі, пар­тнер­кою Бо­г­да­на Ми­ко­ла­йо­ви­ча ви­сту­пить йо­го уче­ни­ця, ни­ні пре­кра­сна мо­ло­да актри­са Оле­ксан­дра Лю­та, яка гра­ти­ме роль Ін­кен, а в обра­зі Ляль­ки ви­сту­пить Ми­ро­сла­ва Со­лук ( на фото). За сло­ва­ми Ми­ро­сла­ви Овер­чук, ке- рів­ни­ка лі­тча­сти­ни Те­а­тру іме­ні М. Зань­ко­ве­цької, «оби­дві ви­ста­ви, які ми по­ка­же­мо на цих мі­ні-га­стро­лях, по­єд­на­ли стар­ше, се­ре­днє й най­мо­лод­ше по­ко­лі­н­ня на­ших акто­рів і ми зхви­лю­ва­н­ням че­ка­є­мо на ре­а­кцію пу­блі­ки і кри­ти­ків сто­ли­ці».

ФОТО ТА­РА­СА ВАЛЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.