Як зав­жди, еле­ган­тна...

Бри­тан­ські ЗМІ — про осо­бли­во­сті ві­зи­ту ко­ро­ле­ви до ком­па­нії з 200-рі­чною істо­рі­єю

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Лон­дон. Ко­ро­ле­ва Ве­ли­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­та II по­бу­ва­ла на уро­чи­сто­му від­крит­ті но­вої штаб-квар­ти­ри ві­до­мої бри­тан­ської ба­га­то­на­ціо­наль­ної ком­па­нії по управ­лін­ню акти­ва­ми Schroders, що бу­ла за­сно­ва­на в Лон­до­ні в 1818 ро­ці. Як за­зна­чає Daily Mail, ко­ро­ле­ва здій­сни­ла про­гу­лян­ку бу­дів­лею та на­го­ло­си­ла, що вра­же­на кра­є­ви­дом, який від­кри­ва­є­ться зїї ві­кон, адже зних ви­дно та­кі лон­дон­ські ви­зна­чні мі­сця, як со­бор свя­то­го Пав­ла, хма­ро­чос Gherkin і огля­до­ве ко­ле­со « Лон­дон­ське око». Її Ве­ли­чність на­віть по­жар­ту­ва­ла, що це мо­же від­во­лі­ка­ти пра­ців­ни­ків. « До­сить скла­дно скон­цен­тру­ва­ти­ся — по­стій­но ди­ви­шся у ві­кно», — за­зна­чи­ла Єли­за­ве­та. Во­на та­кож зу­стрі­ла­ся зу­чня­ми ком­па­нії, яким про­по­ну­ють ви­ко­ну­ва­ти пев­ну ро­бо­ту в ній одра­зу пі­сля за­вер­ше­н­ня шко­ли, пра­ців­ни­ка­ми, які є ко­ли­шні­ми вій­сько­ви­ми, та гру­пою, що від­по­від­ає за рі­зно­ма­ні­т­тя на ро­бо­чо­му мі­сці. Крім то­го, ко­ро­ле­ві пред­ста­ви­ли кіль­ка ар­те­фа­ктів ком­па­нії, що має по­над 200-лі­тню істо­рію, се­ред яких є зо­ло­тий гло­бус, по­ві­дом­ляє Express. ЗМІ та­кож по­мі­ти­ли, що 92-рі­чна мо­нар­хи­ня ви­гля­да­ла, як зав­жди, ду­же еле­ган­тно в те­пло­му паль­то бла­ки­тно­го ко­льо­ру та ка­пе­лю­сі та­ко­го ж ко­льо­ру.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.