Лон­дон ка­же «ні»

Дан­кан ХЕЙМС: «Бри­та­нія біль­ше не бу­де «гло­баль­ною праль­нею» для ко­ру­пціо­не­рів із усьо­го сві­ту»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Дан­кан ХЕЙМС: «Бри­та­нія біль­ше не бу­де «гло­баль­ною праль­нею для ко­ру­пціо­не­рів із усьо­го сві­ту»

— 2017 ро­ку Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство ухва­ли­ло За­кон про зло­чин­ні до­хо­ди. Але NCA (На­ціо­наль­не агент­ством з пи­тань бо­роть­би про­ти зло­чин­но­сті) ли­ше те­пер за­яви­ло, що во­но бу­де актив­но за­сто­со­ву­ва­ти ме­ха­нізм ор­де­ра на ста­тки нез’ясо­ва­но­го по­хо­дже­н­ня (UWO), у то­му чи­слі до ба­га­тих ро­сій­ських чи­нов­ни­ків та ексчи­нов­ни­ків, які про­жи­ва­ють на те­ри­то­рії Бри­та­нії чи во­ло­ді­ють тут май­ном. Чо­му че­ка­ли май­же два ро­ки? І що ста­ло при­чи­ною те­пе­рі­шньої акти­ві­за­ції?

— UWO бу ло за про вад же но у бри - тан­ське за­ко­но­дав­ство в за­ко­но­про­е­кті про кри­мі­наль­ні фі­нан­си 2017 ро ку. Це вста­но­ви­ло да­ту по­ча­тку ви­ко­ри­ста­н­ня їх ста­ном на 31 сі­чня 2018 ро­ку.

Впер­ше цим ме­ха­ні­змом ско­ри­ста­ли­ся на при кін ці лю то го цьо го ро ку, і це свід­чить про те, що На­ціо­наль­не агентст во з пи тань бо роть би зі зло чин ніс тю го­ту­ва­ло­ся до по­ча­тку ще ра­ні­ше.

Шлях від зби­ра­н­ня до­ка­зів че­рез пе­ре­да­чу спра­ви до су­ду і, зре­штою, від­по­ві даль не по вер нен ня ак ти вів то ва рис твам, з яких во­ни бу­ли ви­ве­де­ні, не­ми­ну­че є три­ва­лим.

— Га­разд, мо­жли­во, то­ді ви по­ясни­те, чо­му ЗМІ, зокре­ма бри­тан­ські, на­зи­ва ють пер шою жер т вою но во го бри - тансь ко го за ко но дав ст ва гро ма дян ку Азер бай д жа ну? До ре чі, яким чи ном три­ває хід спра­ви За мі­ри Га­джи­є­вої?

— Так, справ ді, це пер ше ви ко ри - ста­н­ня UWO, яке за­сто­со­ва­но до май­на, що на­ле­жить ком­па­ні­ям.

Влі­тку па­ні Га­джи­є­ва оскар­жу­ва­ла в су­ді ви­ко­ри­ста­н­ня що­до неї UWO, за­яв­ля ю чи, що її чо ло вік не є по лі тич ною осо­бою і йо­го ув’язне­н­ня в Азер­байд жа­ні не слід бра­ти до ува­ги, оскіль­ки во­но бу­ло по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­ним. По­зов бу­ло від­хи­ле­но, і па­ні Га­джи­є­ва те­пер му­сить по яс ни ти, звід ки в неї кош ти на май но на су му у 22 міль йо ни фун тів. Цей ви па док за свід чує, що UWO мо же бу­ти за­сто­со­ва­но про­ти гро­ма­дян бу­дья­ких кра їн, які ма ють нез’ ясо ва не ба - гат­ство тут, у Ве­ли­ко­бри­та­нії.

— Як пе­ре­сі­чні бри­тан­ці став­ля­ться до цьо­го про­це­су очи­ще­н­ня бри­тан­ської еко­но­мі­ки від «бру­дних гро­шей»?

— Ве ли ко бри та нія праг не ма ти ре - пу­та­цію без­пе­чно­го та чи­сто­го місця для ве ден ня біз не су, то му в ін те ре сах бри - тан ців — не бу ти при тул ком для бруд - них гро­шей. Мі­ні­стри уря­ду не­що­дав­но го­во­ри­ли про ство­ре­н­ня «во­ро­жо­го се­ре­до­ви­ща» для бру­дних гро­шей тут.

— Чи є тиск ін фор ма цій ної про па - ган ди, зок ре ма від впли во вих ро сійсь - ких лю­дей, що рішення і за­кон про кри­мі­наль­ні фі­нан­си є по­мил­кою для Ве­ли­ко­бри­та­нії?

— Су­до­ва си­сте­ма Ве­ли­ко­бри­та­нії не за ле жить від по лі тич но го втру чан ня. Будь-які кри­мі­наль­ні чи ци­віль­ні спра­ви ви­ко­ну­ю­ться за на­ле­жним про­це­сом і за мо­жли­во­сті апе­ля­ції. До­ка­зо­вий по­ря­док по­вер­не­н­ня ко­рум­по­ва­них акти­вів є ви со ким і ви ма гає ба га то річ но го ви­вче­н­ня і зби­ра­н­ня ін­фор­ма­ції.

Пов­но­ва­же­н­ня UWO на­да­ють вла­ді Ве­ли­ко­бри­та­нії мо­жли­вість отри­ма­ти до­ступ до ін­фор­ма­ції, яку во­ни ра­ні­ше не мо­гли ма­ти, й від­кри­ває две­рі до від­шко­ду­ва­н­ня акти­вів від осіб, які ра­ні­ше ма­ли би без­кар­ність під па­ра­соль­кою Бри­та­нії.

— За ва ши ми під ра хун ка ми — я знаю, що Transparency International у Лон­до­ні та­ке ра­ху­вав, — які мас­шта­би при­су­тно­сті «бру­дних гро­шей», зокре­ма із Ро сії, на яв ні у бри тансь кій еко но мі - ці? У якій сфе­рі — бан­ки, не­ру­хо­мість і та­ке ін­ше — їх най­біль­ше?

— На­ше до­слі­дже­н­ня ви­зна­чи­ло вар­тість май­на у Ве ли­ко­бри­та­нії, яке бу­ло при дба но за не по мір ні кош ти, на су му 4,4 мі лья р да до ла рів, і од на п’ ята від цьо го на ле жить осо бам із Ро сії. Ми та - кож ви­яви­ли по­над 50 ви­пад­ків від­ми­ва­н­ня гро­шей, у яких бе­руть участь бри­тан­ські ком­па­нії в роз­мі­рі 80 мі­льяр­дів фун­тів стер­лін­гів — зна­чна ча­сти­на цих гро­шей над­хо­ди­ла зі схем з ро­сій­ськи­ми зв’яз­ка­ми, та­ки­ми як, на­при­клад, кра - діж ка фон ду Ер­мі та жу та « ро сійсь ка праль­ня».

По­лі­ція тут — На­ціо­наль­не агент­ство із за­по­бі­га­н­ня зло­чин­но­сті — вва­жає, що по­над 100 мі­льяр­дів фун­тів стер­лін­гів від­ми­ва­є­ться че­рез Ве­ли­ко­бри­та­нію що­рі­чно, то­му ці акти­ви, швид­ше за все, є ли­ше вер­хів­кою айс­бер­га.

ФОТО З САЙТА WIKIPEDIA.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.