«Спа­док» Вой­це­хов­сько­го

Ми­ну­ло два ро­ки пі­сля аре­шту скан­даль­но­го за­бу­дов­ни­ка. Мі­сто до­сі не знає, що ро­би­ти з пів­со­тнею не­за­вер­ше­них ви­со­ток

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ми­ну­ло два ро­ки пі­сля аре­шту скан­даль­но­го за­бу­дов­ни­ка. Мі­сто до­сі не знає, що ро­би­ти з пів­со­тнею не­за­вер­ше­них ви­со­ток

Епі­зод пер­ший. Сер­гій ме­шкає в п’ яти по вер хів ці на ву ли ці Бах маць кій, 20. 2003 ро­ку ки­їв­ська вла­да ви ді ли ла по ряд ТОВ « Трей д г - руп Скор­та» по­над два ге­кта­ри зем­лі під бу­дів­ни­цтво жи­тло­во­го ком п лек су « Сос но вий бір » . « Наш цег ля ний бу ди нок бу ло зда­но в екс­плу­а­та­цію1969 ро­ку. При бу рін ні шур фів, а це бу ли під­го­тов­чі фун­да­мен­тні ро­бо­ти, бу­ди­нок тріснув, трі­щи­на роз­ді­ли­ла йо­го нав­піл, — опи­сує си - ту а цію наш спів роз мов ник. — Ді­йшли ви­снов­ку, що з фа­са­ду тре­ба зрі­за­ти бал­ко­ни та ро­би­ти під пор ку. Що прав да, під пор - кою ста ла 25- по вер хів ка. Лю - дям по зрі за ли бал ко ни, а вза - мін по обі ця ли ква ти ри в но во - бу до вах. Ця обі цян ка не ви ко - на на до сьо год ні. В квар ти рах те­пер не­має ден­но­го сві­тла».

Епі­зод дру­гий. Ро­ди­на Ні­ни та Оле­ксан­дра ГОЛОВЧЕНКІВ при­дба­ла квар­ти­ру на ву­ли­ці Бул­га­ко­ва, 12А. Жи­тло­вий ком­плекс «Мар­га­ри­та» бу­ду­вав де­ве­ло­пер «Ві Ді Про­джект», що на­ле­жить до гру­пи ком­па­ній «УКО/Сі­ті­груп». Ком­плекс до­бу­ду­ва­ли не пов­ні­стю. Оле­ксандр Го­лов­чен­ко очо­лив іні­ці­а­тив­ну гру­пу ін­ве­сто­рів, щоб за­вер­ши­ти бу­дів­ни­цтво їхньої се­кції та вве­сти бу­ди­нок у екс­плу­а­та­цію. Остан­ні пів­то­ра ро­ку вла­сни­ки квар­тир по­тер­па­ють від ша­хра­їв, які че­рез дер­жав­них ре­є­стра­то­рів Мі­ні­стер­ства юсти­ції пе­ре­пи­су­ють пра­во вла­сно­сті на жи­тло на тре­тіх осіб.

«Гро­мад­сько­го акти­ві­ста на­ма­га­ю­ться зла­ма­ти, за­брав­ши в не­че­сний спо­сіб квар­ти­ру, щоб при­клад гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви на Бул­га­ко­ва не по­ши­рив­ся як ме тод розв’ язан ня проб лем із не до бу да ми на ін ших об’ єк тах Ки­є­ва та Укра­ї­ни в ці­ло­му», — вва­жає Ні­на Го­лов­чен­ко.

Епі зод тре тій. У лис то па ді 2015 ро ку ін вес то ри жит ло во го ком п лек су « При озер ний » зви - ну ва ти ли Мі ніс тер ст во ре гі о - наль но го роз вит ку, бу дів ниц т - ва та жит ло во- ко му наль но го гос по дар ст ва в при чет нос ті до ко руп цій них схем. Ін­вес тор ка « При озер но го » Ва лен ти на ГУ - РИНА роз по ві да ла жур на ліс - там, що жи­тло­вий ком­плекс на ву ли ці Здол бу нівсь кій, 13 ТОВ «Гра­до­строй» ма­ло вве­сти в екс­плу­а­та­цію ще 2007 ро­ку. Однак цьо­го не ста­ло­ся, хо­ча за­бу­дов­ник на той час отри­мав ін­ве­сти­цій на 13 міль­йо­нів гри­вень, що біль­ше за вар­тість са­мо­го про­е­кту. А 2010 ро­ку не­до­буд став уча­сни­ком про­гра­ми «До­сту­пне жи­тло». На той час до­бу­до­ву­ва­ти об’єкт зго­ло­си­ла­ся одна з ком­па­ній «УКО/Сі­ті­груп». За сло­ва­ми Ва­лен­ти­ни Гу­ри­ної, за про­гра­мою «До­сту­пне жи­тло» об’єкт отри­мав ще 25 міль­йо­нів гри­вень. Та ди­ва не ста­ло­ся. Ошу­ка­ні ін­ве­сто­ри шу­ка­ють під­трим­ки в пар­ла­мен­ті.

БУДІВЕЛЬНА ПІРАМІДА

Істо рії різ ні, а пов’ язує їх між со­бою Ана­то­лій Вой­це­хов­ський, вла­сник гру­пи ком­па­ній « УКО/ Сі тіг руп » . Він за пам’ я - тав ся ки я нам не до бу до ва ми, обма­ну­ти­ми ін­ве­сто­ра­ми та гу­чним ареш том. На га да є мо, 2016 ро­ку Ге­не­раль­на про­ку­ра- ту ра спіль но з На ці о наль ною по лі ці­єю за три ма ли Вой це - ховсь ко го. Він не впер ше мав спра ву з пра во охо рон ни ми ор - га­на­ми, але що­ра­зу ви­хо­див су - хим із во­ди.

Зда­ва­ло­ся б, афе­ри­ста те­пер точ но по са дять за ґра ти, ад же зви ну ва чен ня до во лі се рйоз ні: ухи лян ня від спла ти по дат ків на су­му 12,5 міль­йо­на гри­вень, під­роб­ка до­звіль­ної до­ку­мен­та­ції на про ве ден ня бу ді вель них ро біт, са мо за хоп лен ня зем лі, пе ре про даж жит ла по кіль ка ра­зів, плюс по­над де­сять ти­сяч ошу ка них ін вес то рів та з пів - со­тні не­до­бу­до­ва­них хма­ро­чо­сів у рі­зних ра­йо­нах сто­ли­ці.

Та за­бу­дов­ни­ка ви­пу­ска­ють під за­ста­ву в 14 міль­йо­нів гри­вень. За да ни ми про ку ра ту ри, Вой­це­хов­ський спів­пра­цю­вав зі слід ст вом. Зго дом у ін терв’ ю про гра мі « Гро ші » він за явив про рей дерсь ке за хоп лен ня близь ко де ся ти сво їх об’ єк тів, се ред яких ЖК « Мар га ри та » . До­дав, що від по­ча­тку слід­ства не кон­тро­лює свої не­до­бу­до­ви.

Де за­раз Ана­то­лій Вой­це­хов­ський, офі­цій­них ко­мен­та­рів від пра­во­охо­рон­них ор­га­нів не­має. Лі­дія ГОНЧАРЕНКО, го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Бар­ви жи­т­тя» , роз­по­ві­ла «Дню», що з її дже­рел ві­до­мо — він жи­ве в сво­є­му ма­є­тку на Кра­сно­му ху­то­рі, це щось на зра­зок Ме­жи­гір’я, час від ча­су їздить у Ро­сію, а слід­чі йо­го пра­кти­чно не чі­па­ють.

«ДОРОЖНЯ МАПА»

У спа­док від Вой­це­хов­сько­го мі­сто отри­ма­ло не­про­стий кейс. Одра­зу пі­сля аре­шту за­бу­дов­ни­ка в Ки­їв­ській мі­ській дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції зро­зумі­ли, що ін­ве­сто­ри при­йдуть з мі­тин­га­ми до ме рії — це й ста ло ся, і не один раз. У від­по­відь ство­ри­ли спе ці аль ну ко мі сію, що зай ма - ється про­блем­ни­ми не­до­бу­до­ва­ми сто­ли­ці. Очо­лив її за­сту­пник го­ло­ви КМДА Оле­ксандр Спа­сиб ко. Зго дом роз ро би ли « до - ро­жню ма­пу» з 11 пун­ктів — про те, як вве­сти в екс­плу­а­та­цію не до бу до ва ні об’ єк ти. Одра зу по пе ре ди ли, що міс то ні за що не пла ти ти ме, а ста не май дан - чи­ком для по­шу­ку ком­про­мі­сів.

Для по­ча­тку ме­шкан­ці по­вин ні об’ єд на ти ся в ОСББ чи жи­тло­вий ко о пе ра тив, щоб пред­став­ля­ти ін­те­ре­си по­тер­пі­лих. По тім тре ба ви рі шу ва ти, що са­ме зро­би­ти на кон­кре­тно­му об’єкті: уза­ко­ни­ти ви­ді­ле­н­ня зем­лі, офор­ми­ти прое­кт­ну до­ку­мен та цію, знай ти під ряд ни ка на за­вер­ше­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт то­що. Тоб­то ін­ве­сто­ри ма­ли зро­би­ти все те, за що вже за­пла­ти­ли ком­па­ні­ям Вой­це­хов­сько­го, вкла­да­ю­чи гро­ші в жи­тло.

До ре­чі, ці­ни на ква­дра­тні ме­три від ком­па­ній «УКО/Сі­ті­груп» бу­ли смі­шни­ми. Квар­ти­ри про­по­ну­ва­ли­ся по ві­сім-дев’ять ти­сяч гри­вень за метр ква­дра­тний, то­ді як се­ре­дня ці­на на рин­ку пер­вин­но­го жи­тла ся­га­ла 14—15 ти­сяч гри­вень. Як по­яс- ни­ли екс­пер­ти, за­бу­дов­ник еко­но­мив на отри­ман­ні до­звіль­ної та прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції, що й сфор­му­ва­ло де­ше­ву про­по­зи­цію.

Ін­ший спо­сіб до­по­мог­ти, який мі­сто за­про­по­ну­ва­ло не ли­ше че­рез обо­руд­ку Вой­це­хов­сько­го, а й че­рез скла­дну си­ту­а­цію з за­бу­до­ва­ми за­га­лом, — це ство­ре­н­ня Мі­жві­дом­чо­го цен­тру мо­ні­то­рин­гу за­бу­до­ви мі­ста. Тут ре­є­стру­ють усі са­мо­чин­ні та бу­ді­вель­ні об’єкти. В си­лу цьо­го ре­сур­су ма­ло хто ві­рив, а на мо­мент під­го­тов­ки ма­те­рі­а­лу сайт ще й не пра­цю­вав із те­хні­чних при­чин.

З КИМ СУДИТИСЯ?

У трав­ні цьо­го ро­ку Ки­їв­ра­да знай ш ла ін ший спо сіб ле га - лі за ції об’ єк тів Вой це ховсь ко - го: за­твер­джу­ва­ти де­таль­ні пла­ни те­ри­то­рії і в та­кий спо­сіб ви­ді­ля­ти зем­лю під за­бу­до ву. Так бу­ло у ви­пад­ку з ДПТ для Тро єщи­ни, йо­го ухва­ле­н­ня да­ло «зе­ле­не сві­тло» для до­бу­до­ви жи­тло во го ком п лек су « Пер ли на Тро є щи ни » . Але на скіль ки це че­сно що­до ін­ших мі­стян та Ки­є­ва за­га­лом? За­мість то­го, щоб ка ра ти ви ну ват ця, чи нов ни ки по­ту­ра­ють йо­го афе­рі.

«Та­кі дії мі­ської вла­ди — це про­дов­же­н­ня афе­ри та ма­ні­пу­ля­ції лю­дьми, — пе­ре­ко­на­на Лі­дія Гончаренко. — Як мо­жна щось ле­га­лі­зу­ва­ти, якщо бу­ди­нок не­за­кон­ний і є по­ру­ше­н­ня дер­жав­них бу­ді­вель­них норм? От на ву­ли­ці Жи­лян­ській, 118 зво­ди­ли бу­ди­нок Вой­це­хов­сько­го. Звід­ти роз­кра­да­ло­ся ба­га­то бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів, по­ру­шу­ва­ли­ся нор­ми пе­ре­кри­т­тя, про це на­віть роз­по­від­ав ко­ли­шній го­лов­ний ар­хі­те­ктор Ки­є­ва Сер­гій Це­ло­валь­ник. Тоб­то бу­дин­ки з са­мо­го по­ча­тку по­бу­до­ва­ні з по­ру­ше­н­ня­ми та не­за­кон­но. От хтось ку­пить до­ку­мен­ти на цю квар­ти­ру, про­дасть її, ко­гось у цій квар­ти­рі при­ва­лить, а ін­ве­сто­ри — мо­лод­ці?»

«Я при­їжджа­ла на ву­ли­цю Бул га ко ва 2014 ро ку, по пе ред - жа ла, що так бу де, а ін вес то ри смі­я­лись і ра­ді­ли, ко­ли ті­ту­шки би ли ак ти віс тів про ти зло бу - дов, — про дов жує ак ти віс т - ка. — Те­пер опи­ни­лись у пас­тці, яку са­мі со­бі ство­ри­ли. Чо­му ін­вес то ри не ви ма га ють у су дах по­вер­не­н­ня ко­штів, які Вой­це­хов­ський ви­вів у офшо­ри? Ці да ні ми на да ли в про ку ра ту ру ще 2013 ро­ку. Хай там що, а тре­ба при­тя­га­ти Вой­це­хов­сько­го до від­по­від­аль­но­сті, і все май­но, яке він, пев­но, вже пе­ре­пи­сав на ро ди чів, по вер ну ти. Усе це за ба­жа­н­ня мо­жна зро­би­ти. Міс то ж не зби ра єть ся ви рі шу - ва­ти ці про­бле­ми і щось до­бу­до­ву­ва­ти, бо на цьо­му не за­ро­биш. Ці лю­ди їм не­ці­ка­ві. А квар­ти- ри бу­дуть про­да­ва­ти по п’ять ра­зів, Вой­це­хов­ський і та­ку схе­му при­ду­мав, щоб ін­ве­сто­ри су­ди­лись не з ним, а між со­бою».

ЮРИДИЧНИЙ ПОПУЛІЗМ

Ар­хі­те­ктор та екс­перт із мі­сто­бу­ду­ва­н­ня Ві­ктор ГЛЕБА звер­тає ува­гу на ще одну де­таль: ко­жен свій об’єкт Вой­це­хов­ський при­кри­вав фаль­ши­ви­ми до­зво­ла­ми-де­кла­ра­ці­я­ми на по­ча­ток бу­ді­вель­них ро­біт від Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ної ін­спе­кції. На­при­клад, ку­пу­вав за­ки­ну­тий со­ці­аль­ний об’єкт, хоч і гро­мад­ський ту­а­лет, та обі­цяв подаль­шу ре­кон­стру­кцію з обла­шту­ва­н­ням жи­тло­во­го бу­дин­ку. А ДАБІ це по­го­джу­ва­ла.

«ДАБІ має шу­ка­ти по­ру­шни ків, штра фу ва ти, зу пи ня ти бу­дів­ни­цтва, але цьо­го не­має, — ак цен тує Вік тор Гле ба. — В КМДА щось на­обі­ця­ли, але хі­ба КМДА да­ва­ла до­зво­ли на бу­дів­ни­цтво? Ні, то що ви обі­ця­є­те. Ви­хо­дить юридичний популізм, щоб зня­ти со­ці­аль­ну на­пру­гу. Ко­ли мій бу­ди­нок під­клю­ча­ли до во­ди та еле­ктро­за­без­пе­че­н­ня, фір­ма-під­ря­дник пла­ти­ла за це ко­шти. Чо­му якийсь на­товп, який вклав гро­ші в не­за­кон­ну за­бу­до­ву, не­за­кон­но під­клю­ча­є­ться до ін­же­нер­них ме­реж ки­ян, а ми за це пла­ти­мо? Це на­зи­ва­є­ться кра­діж­ка, яку ще й хо­чуть ле­га­лі­зу­ва­ти. Дій­сно, є бу­ді­вель­ні афе­ри, є фі­зи­чні осо­би, які на до­ві­рі вкла­ли гро­ші ні­би­то в ку­пів­лю квар­тир і є ошу­ка­ни­ми гро­ма­дя­на­ми, кра­ї­на зо­бов’яза­на їх за­хи­ща­ти. По­лі­ція зна­ла про зло­чи­ни Вой­це­хов­сько­го, про які ми го­во­ри­ли з 2014 ро­ку, а в ка­да­стрі Ки­є­ва йшло­ся, що ці не­за­кон­ні за­бу­до­ви, і при цьо­му ін­ве­сто­ри є спів­у­ча­сни­ка­ми зло­чи­ну».

ПІД ПРИКРИТТЯМ ІН­ВЕ­СТО­РІВ

Чим за­ра­ди­ти об­шу­ка­ним ін­ве­сто­рам — пи­та­н­ня без від­по­віді. Хтось шу­кає під­трим­ки в нар­де­пів, роз­по­від­ає про свої про­бле­ми в со­цме­ре­жах, спо­ді­ва­ю­чись на роз­го­лос. Мі­сто обі­цяє сим­во­лі­чну під­трим­ку, а су­ди на­вряд чи до­по­мо­жуть. За Вой­це­хов­сько­го за­ро­ди­ла­ся ще одна схе­ма — ли­по­ві ухва­ли су­ду. Так, за­бу­дов­ни­ком ство­рю­є­ться псев­до­гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція, від іме­ні якої по­да­є­ться по­зов про ска­су­ва­н­ня до­зво­лу на бу­дів­ни­цтво. Але суть по­зо­ву ви­кла­де­на на­стіль­ки юри­ди­чно не­гра­мо­тно, що суд із лег­кі­стю від­хи­ляє йо­го. А по­тім за­бу­дов­ник хи­зу­є­ться, що за­кон на йо­го бо­ці.

Існує ін ший бік ме да лі, ко - ли за бу дов ник при кри ва єть ся за хис том ін те ре сів ін вес то рів і про су ває чер го ве про ти прав не бу­дів­ни­цтво. На­при­клад, за­си­пан ня озе ра Ка чи но го піс ком кіль ка ро ків то му в ко му наль - но му під при єм ст ві « Жит ло ін - ве­ст­буд-УКБ» по­ясню­ва­ли тим, що тре ба збу ду ва ти жит ло вий ком п лекс, ад же час ти ну квар - тир від­да­дуть по­стра­жда­лим від ін­шої афе­ри — «Елі­та-цен­тру».

Щоб не «вля­па­тись» у по­ді­бну схе му, вар то пе ре ві ря ти, в що, вла­сне, ін­ве­сту­є­те. У від­ді­лах про да жу не ру хо мос ті вам мо жуть по ка за ти все, що за - вго­дно. Якщо є сум­ні ви, по­про­сіть фа хо вих юрис тів до по мог - ти з ана­лі­зом до­ку­мен­та­ції. Це обій деть ся де шев ше, ніж ви - плу ту ва ти ся з афе ри в сти лі Вой­це­хов­сько­го.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.