Укра­ї­на до­лу­чи­ться до Гло­баль­ної си­сте­ми

Епі­дна­гля­ду та ре­а­гу­ва­н­ня на грип

Den (Ukrainian) - - День України -

Най­ав­то­ри­те­тні­ша ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я у сві­ті — ВООЗ — на­да­ла Цен­тру гро­мад­сько­го здо­ров’я Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни ста­тус На­ціо­наль­но­го цен­тру гри­пу, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua. Це озна­чає, що Укра­ї­на до­лу­чи­ться до Гло­баль­ної си­сте­ми епі­дна­гля­ду та ре­а­гу­ва­н­ня на грип (GISRS), що об’єд­нує по­над 140 на­ціо­наль­них цен­трів гри­пу по всьо­му сві­ту.

На­ціо­наль­ний центр гри­пу від­сте­жу­ва­ти­ме змі­ни ві­ру­сів, бра­ти­ме участь у ви­бо­рі що­рі­чних вак- цин­них шта­мів і на­да­ва­ти­ме зраз­ки ві­ру­сів для ви­ро­бни­цтва про­ти­гри­по­зних ва­кцин до ко­ла­бо­ра­тив­них цен­трів ВООЗ. На­ціо­наль­ний центр гри­пу скла­да­ти­ме­ться із двох під­роз­ді­лів: від­ді­лу гри­пу та ГРВІ, який ве­сти­ме епі­де­міо­ло­гі­чний на­гляд, та ві­ру­со­ло­гі­чної ре­фе­ренс-ла­бо­ра­то­рії, який про­во­ди­ти­ме не­об­хі­дні ана­лі­зи і пе­ре­да­ва­ти­ме зраз­ки цен­трам ВООЗ.

Но­вий ста­тус Цен­тру гро­мад­сько­го здо­ров’я і до­лу­че­н­ня ав­то­ри­те­тної GISRS — це ви­зна­н­ня між­на­ро­дною спіль­но­тою ви­со­ких стан­дар­тів ро­бо­ти укра­їн­ської си­сте­ми епі­дна­гля­ду та ре­а­гу­ва­н­ня на грип. За оцін­ка­ми фа­хів­ців ВООЗ, Укра­ї­на має най­кра­щу си­сте­му епі­дна­гля­ду в ре­гіо­ні.

Гло­баль­на си­сте­ма епі­дна­гля­ду та ре­а­гу­ва­н­ня на грип (GISRS) здій­снює мо­ні­то­ринг ево­лю­ції ві­ру­сів гри­пу і на­дає ре­ко­мен­да­ції в та­ких сфе­рах, як ла­бо­ра­тор­на ді­а­гно­сти­ка, ва­кци­ни, про­ти­ві­ру­сна сприйня­тли­вість та оцін­ка ри­зи­ку. GISRS та­ко­жє гло­баль­ним ме­ха­ні­змом по­пе­ре­дже­н­ня ви­ни­кне­н­ня ві­ру­сів гри­пу з пан­де­мі­чним по­тен­ці­а­лом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.