Для ша­ну­валь­ни­ків на­у­ко­вих від­крит­тів...

До 100-річ­чя НАН Укра­ї­ни в при­ро­дни­чо­му му­зеї го­ту­ють ве­ли­ку пі­зна­валь­ну про­гра­му

Den (Ukrainian) - - День України -

Оскіль­ки в ли­сто­па­ді На­ціо­наль­на ака­де­мія на­ук Укра­ї­ни, за­сно­ва­на геть­ма­ном Пав­лом Ско­ро­пад­ським, свя­ткує 100-рі­чний юві­лей, очі­ку­є­ться чи­ма­ло уро­чи­сто­стей та ін­ших за­хо­дів. На­ціо­наль­ний на­у­ко­во-при­ро­дни­чий му­зей НАН Укра­ї­ни, що в Ки­є­ві, ви­рі­шив «на честь» ці­єї да­ти за­ці­ка­ви­ти на­у­кою яко­мо­га біль­ше лю­дей.

Як по­ві­дом­ля­є­ться на фейс­бук-сто­рін­ці му­зею, за­хо­ди до 100-річ­чя НАН там за­пла­но­ва­ні на 5 гру­дня. «У цей день на­ші на­у­ков­ці пред­став­лять низ­ку пі­зна­валь­них за­хо­дів для ша­ну­валь­ни­ків справ­жніх на­у­ко­вих від­крит­тів! — обі­ця­ють у со­цме­ре­жі му­зей­ни­ки. — У ко­жно­му з чо­ти­рьох від­ді­лів му­зею мо­жна бу­де від­ві­да­ти над­зви­чай­но ці­ка­ві де­мон­стра­ції, май­стер-кла­си, ін­те­р­актив­ні екс­кур­сії або ле­кції, а вхід цьо­го дня до му­зею віль­ний для всіх і участь у за­хо­дах — без­ко­штов­на!»

Се­ред по­дій, на­при­клад, — де­мон­стра­ція «Му­зей­на ко­ле­кція мі­ся­чно­го ґрун­ту», яка по­чне­ться о 12.00. На сто­рін­ці му­зею у «Фейс­бу­ці» по­ясню­ють, що збе­рі­га­ють у сво­їх фон­дах уні­каль­ну ко­ле­кцію мі­ся­чно­го ґрун­ту, яку мо­жна бу­де по­ба­чи­ти на вла­сні очі, а за­о­дно ді­зна­ти­ся про вла­сти­во­сті та­ко­го ґрун­ту й істо­рію то­го, як зраз­ки по­тра­пи­ли до уста­но­ви. А на май­стер-кла­сі «Най­про­сті­ші спосо­би ви­зна­че­н­ня мі­не­ра­лів» мо­жна бу­де на­вчи­тись са­мо­стій­но від­рі­зня­ти й ви­зна­ча­ти хо­ча б най­по­ши­ре­ні­ші рі­зно­ви­ди мі­не­ра­лів — і по­тім, під час гри «За­пам’ятай та ви­зна­чай!», за­крі­пи­ти но­ві зна­н­ня на пра­кти­ці.

За­ходь­те на фейс­бук-сто­рін­ку му­зею та оби­рай­те по­дію до сма­ку. До зу­стрі­чі в при­ро­дни­чо­му!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.