Бри­тан­ський пар­ла­мент ви­рі­шить до­лю уго­ди про Брек­зит 11 гру­дня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Го­ло­су­ва­н­ня що­до уго­ди про умо­ви Брек­зи­ту між­Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю та ЄС від­бу­де­ться в бри­тан­сько­му пар­ла­мен­ті 11 гру­дня. Про­тя­гом п’яти днів до цьо­го у Па­ла­ті гро­мад від­бу­ва­ти­му­ться де­ба­ти що­до до­ку­мен­та, пи­ше Mirror. На­га­да­є­мо, що в не­ді­лю на по­за­чер­го­во­му са­мі­ті в Брюс­се­лі гла­ви дер­жав та уря­дів 27 кра­їн — чле­нів Єв­ро­со­ю­зу за­твер­ди­ли цю уго­ду та по­лі­ти­чну де­кла­ра­цію. Про­те, як за­зна­чає ви­да­н­ня, вже по­над 100 чле­нів Кон­се­рва­тив­ної пар­тії та Де­мо­кра­ти­чної юніо­ніст­ської пар­тії за­яви­ли, що про­го­ло­су­ють про­ти до­мов­ле­но­сті. Тож­прем’єр-мі­ністр Те­ре­за Мей пла­нує за­пу­сти­ти кам­па­нію, в рам­ках якої має від­бу­ти­ся при­ва­тний бри­фінг для чле­нів Лей­бо­рист­ської пар­тії, а та­кож, мо­жли­во, те­ле­де­ба­ти з лі­де­ром ці­єї по­лі­тси­ли Дже­ре­мі Кор­бі­ном. На на­сту­пний день пі­сля са­мі­ту в Брюс­се­лі в бри­тан­сько­му пар­ла­мен­ті від­бу­ли­ся де­ба­ти, під час яких Мей ви­сту­пи­ла на за­хист уго­ди та на­го­ло­си­ла, що во­на ста­ла ре­зуль­та­том ре­фе­рен­ду­му і що за­без­пе­чує бри­тан­цям кон­троль над за­ко­на­ми, гро­ши­ма та кор­до­на­ми. Лі­дер лей­бо­ри­стів Дже­ре­мі Кор­бін у свою чер­гу на­звав уго­ду «не­вда­лою» і та­кою, що за­ли­шить Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство «в най­гір­шо­му ста­но­ви­щі», пи­ше Бі-Бі-Сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.