Від­тер­мі­но­ва­ний пла­тіж

Сьо­го­дні за­хі­дний світ по­жи­нає пло­ди за не­до­ста­тній тиск у про­ве­ден­ні де­ста­лі­ні­за­ці ї в Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ре­аль­ною пе­ре­вір­кою для ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту йо­го ре­а­кції на ро­сій­ську агре­сію про­ти Укра­ї­ни в Чор­но­му мо­рі ста­не са­міт Ве­ли­кої двад­ця­тки (G20), який прой­де в Ар­ген­ти­ні 30 ли­сто­па­да — 1 гру­дня. Йде­ться не про тра­ди­цій­ні за­не­по­ко­є­н­ня і за­кли­ки, що та­кож ва­жли­во, а про кон­кре­тні дії. Пре­зи­дент США До­нальд Трамп вже за­явив, що мо­же ска­су­ва­ти за­пла­но­ва­ну зу­стріч з пре­зи­ден­том Ро­сії Вла­ді­мі­ром Пу­ті­ним на са­мі­ті G20. «Мо­жли­во, у ме­не не бу­де зу­стрі­чі. Ме­ні не по­до­ба­є­ться ця агре­сія. Я не хо­чу ці­єї агре­сії вза­га­лі», — ска­зав Трамп в ін­терв’ю Washington Post. При цьо­му, він за­зна­чив, що че­кає «пов­но­го зві­ту» від сво­єї ко­ман­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки про цей ін­ци­дент. На­га­да­є­мо, Ро­сія по­ру­шив­ши всі між­на­ро­дні нор­ми за­хо­пи­ла три ка­те­ри ВМС Укра­ї­ни, взяв­ши в по­лон 23 укра­їн­ських мо­ря­ків.

Офі­цій­ний пред­став­ник Дер­жде­пар­та­мен­ту США Хі­зер НАУЕРТ за­яви­ла, що Єв­ро­па по­вин­на ро­би­ти біль­ше для під­трим­ки Укра­ї­ни і по­си­ли­ти сан­кції сто­сов­но Ро­сії ( state.gov). «США зайня­ли рі­шу­чу по­зи­цію що­до під­трим­ки Укра­ї­ни, і ми б хо­ті­ли, щоб ін­ші кра­ї­ни, єв­ро­пей­ські со­ю­зни­ки та­кож ро­би­ли біль­ше», — за­зна­чи­ла Науерт. За її сло­ва­ми, ба­га­то єв­ро­пей­ських кра­їн вве­ли сан­кції що­до Ро­сії че­рез Крим і Укра­ї­ну. «Але не всі ці сан­кції, як ска­за­ли ме­ні екс­пер­ти, бу­ли вве­де­ні в пов­ній мі­рі», — за­яви­ла Науерт, за­зна­чив­ши, що Ва­шинг­тон че­кає від со­ю­зни­ків пов­ної ре­а­лі­за­ції сан­кцій­ної по­лі­ти­ки, зокре­ма, пе­ре­гля­ду по­зи­ції що­до «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2».

Однак су­дя­чи з ре­а­кції основ­них кра­їн Єв­ро­пи во­ни не ду­же цьо­го пра­гнуть. За ін­фор­ма­ці­єю ні­ме­цько­го ви­да­н­ня Die Welt, Ні­меч­чи­на та Фран­ція не під­три­му­ють за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій про­ти Ро­сії на тлі за­го­стре­н­ня дов­ко­ла Кер­чен­ської про­то­ки. За да­ни­ми дже­рел ви­да­н­ня у ди­пло­ма­ти­чних ко­лах ЄС, на за­кри­то­му за­сі­дан­ні Ко­мі­те­ту з політичних пи­тань і без­пе­ки (PSC) в Брюс­се­лі у вів­то­рок ди­пло­ма­ти обох кра­їн за­яви­ли, що за­раз ва­жли­во вжи­ти «за­хо­ди для змі­цне­н­ня до­ві­ри» в су­пе­ре­чці. Сан­кції, на дум­ку Бер­лі­на та Па­ри­жа, не є ча­сти­ною цих за­хо­дів.

Але, зви­чай­но, Єв­ро­па не­о­дно­рі­дна. Різ­ко від­ре­а­гу­ва­ли на ро­сій­ську агре­сію кра­ї­ни Бал­тії, Поль­ща, Ру­му­нія... На­при­клад, естон­ське МЗС ви­кли­ка­ло по­сла Ро­сії в Есто­нії Але­ксан­дра Пе­тро­ва у зв’яз­ку із за­сто­су­ва­н­ням вій­сько­вої си­ли Ро­сії про­ти укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців і ко­ра­блів ВМС в Кер­чен­ській про­то­ці. А брюс­сель­ський ко­ре­спон­дент «Ра­діо Сво­бо­да» Рі­кард ДЖОЗВЯК у Twitter на­пи­сав, що «28 кра­їн ЄС пра­цю­ють над спіль­ною за­явою по Азов­сько­му мо­рю і Кер­чен­ській про­то­ці. Жур­на­ліст по­ві­до­мив, що 6—7 кра­їн ЄС роз­гля­да­ють подаль­ші сан­кції що­до Ро­сії. «Але якщо це ста­не­ться, це, ймо­вір­но, бу­де дов­гий про­цес (як зав­жди)», — до­дав він.

Чо­го очі­кує від за­хі­дних пар­тне­рів са­ма Укра­ї­на? «У хо­ді те­ле­фон­ної роз­мо­ви з Май­ком Пом­пео (Держ­се­кре­та­рем США. — Ред.) він по­обі­цяв ме­ні, що США на­да­дуть пов­ну до­по­мо­гу, в то­му чи­слі вій­сько­ву до­по­мо­гу, що­до за­хи­сту су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни», — за­явив Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко в ін­терв’ю ка­на­лу CNN.

Спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій ПАРУБІЙ під час зу­стрі­чі з ген­се­ком НАТО Єн­сом Стол­тен­бер­гом в Брюс­се­лі за­кли­кав збіль­ши­ти вій­сько­ву при­су­тність Альян­су в Чор­но­му мо­рі ( eurointegration.com.ua). «Я за­кли­кав збіль­ши­ти кіль­кість лі- та­ків у по­ві­тря­но­му про­сто­рі Чор­но­го мо­ря та кіль­кість вій­сько­вих ко­ра­блів як га­ран­тію без­пе­ки, ста­біль­но­сті у Чор­но­му мо­рі», — по­ві­до­мив спі­кер.

По­сол Укра­ї­ни у Ні­меч­чи­ні Ан­дрій МЕЛЬНИК ви­сту­пив ду­же чі­тко. У ін­терв’ю ні­ме­цькій ра­діо­стан­ції Deutschland Funk він за­кли­кав За­хід зу­пи­ни­ти агре­сив­ний курс Ро­сії но­ви­ми жорс­тки­ми сан­кці­я­ми. «За­хід і Ні­меч­чи­на ма­ють ду­же ба­га­то мо­жли­во­стей. Ми вва­жа­є­мо, що на­став час здійня­ти у по­ві­тря ду­же бо­лю­чу сан­кцій­ну бу­ла­ву. Ка­раль­ні за­хо­ди, яких ми очі­ку­є­мо сьо­го­дні, ви­ма­га­ють пов­ної за­бо­ро­ни на ім­порт при­ро­дно­го га­зу й на­фти із Ро­сії. Слід за­мо­ро­зи­ти про­ект га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2», — за­явив по­сол.

На­справ­ді, чер­го­ва ата­ка Ро­сії на Укра­ї­ну — це чер­го­ва пе­ре­вір­ка на мі­цність не ли­ше на­шої кра­ї­ни, а й всьо­го сві­ту. І чим слаб­шою бу­де ре­а­кція, тим да­лі йти­ме Кремль. Як дав­ня істо­рія, так і по­дії остан­ніх ро­ків це під­твер­джу­ють. Без­умов­но, є пи­та­н­ня до дій чин­ної укра­їн­ської вла­ди, однак це не озна­чає, що Ро­сія має під­да­ва­ти ре­ві­зії сві­то­вий устрій, за­гар­бу­ю­чи те­ри­то­рії й уби­ва­ю­чи лю­дей. Ци­ві­лі­зо­ва­ний світ має зу­пи­ни­ти зло­чин­ця. І це не тіль­ки Пу­тін та йо­го ото­че­н­ня. Остан­ні ма­ють під­трим­ку біль­шо­сті на­се­ле­н­ня Ро­сії, хай на­віть зом­бу­ю­чи пев­ну її ча­сти­ну. В 1990-х ро­ках, пі­сля роз­па­ду Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, за­хі­дний світ мав мо­жли­вість до­ти­сну­ти Ро­сію, яка ро­би­ла пер­ші кро­ки в де­мо­кра­тії, для про­ве­де­н­ня де­ста­лі­ні­за­ції еліт та су­спіль­ства. Від цьо­го ви­грав би і світ, і са­мі ро­сі­я­ни. Однак цьо­го не бу­ло зро­бле­но, то­му вже на по­ча­тку 2000-х Мо­сква по­ча­ла по­сту­по­во по­вер­та­ти­ся до ім­пер­ської по­лі­ти­ки. Як ре­зуль­тат — на­пад на Гру­зію 2008-го, а по­тім і на Укра­ї­ну 2014-го. Більш то­го, на­віть пі­сля цьо­го, про­тя­гом вже май­же п’яти ро­ків, ні­хто сер­йо­зно не на­ва­жу­є­ться зу­пи­ни­ти Ро­сію. Та­ким чи­ном, За­хід фа­кти­чно роз­пла­чу­є­ться за не­до­ста­тній тиск у про­ве­ден­ні де­ста­лі­ні­за­ції в Ро­сії. От­же, яки­ми мо­жуть бу­ти на­слід­ки для Мо­скви пі­сля чер­го­вої агре­сії про­ти Укра­ї­ни від сві­ту?

«НА ЗА­ХО­ДІ НЕ ХО­ЧУТЬ БАЧИТИ РЕАЛЬНОЇ СИ­ТУ­А­ЦІЇ В УКРА­Ї­НІ» Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ:

— Ми ма­є­мо до­сить див­ну ре­а­кцію Ні­меч­чи­ни і Фран­ції на по­дії в Азо­ві. Це сум­но, адже та­ка по­зи­ція розв’язує ру­ки де­яким ін­шим єв­ро­пей­ським лі­де­рам. По­ди­ві­ться, що го­во­рить го­ло­ва пар­ла­мен­ту Сло­вач­чи­ни. Все це озна- чає, що на За­хо­ді не хо­чуть бачити реальної си­ту­а­ції й ро­блять усе, аби тіль­ки їх не чі­па­ли. На жаль це по­зи­ція стра­у­са, який хо­ває го­ло­ву в пі­сок і ро­бить ви­гляд, що нав­ко­ло ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться. Ми ма­є­мо ви­зна­чи­тись з тим, що ма­є­мо са­мі ро­би­ти — на­сам­пе­ред пе­ре­гля­ну­ти став­ле­н­ня до РФ як та­кої і по­вин­ні вжи­ти жорс­тких дво­сто­рон­ніх за­хо­дів. Це озна­чає роз­рив ди­пло­ма­ти­чних від­но­син та за­бо­ро­ну пе­ре­мі­ще­н­ня че­рез кор­дон. Нам на­ре­шті тре­ба за­про­ва­ди­ти ві­зо­вий ре­жим для то­го щоб ре­аль­но ней­тра­лі­зу­ва­ти ро­сій­ську п’ яту ко­ло­ну в Укра­ї­ні. За­хід має від­чу­ти, що все, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, — це сер­йо­зно. Осо­би­сто моя дум­ка — ми по­вин­ні ро­зі­рва­ти уго­ду 2003-го ро­ку про Азов. Одно­ча­сно ми ма­є­мо прийня­ти за­кон про те­ри­то­рі­аль­ні во­ди в Азов­сько­му і Чор­но­му мо­рі. То­ді бу­де за­лу­че­н­ня Кон­вен­ції, яка пе­ред­ба­чає віль­не про­хо­дже­н­ня всіх су­дів че­рез про­то­ки. І вже ні­хто не ска­же, що це вну­трі­шнє мо­ре та спіль­на від­по­від­аль­ність.

«ПО­КИ ЩО ЗА­ХІД ВИЯВИВСЯ НЕЗДАТНИМ ПЕРЕЙТИ ДО РЕАЛЬНОГО СТРИМУВАННЯ АКТІВ АГРЕ­СІЇ РФ» Ган­на ГОПКО, го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди у за­кор­дон­них спра­вах:

— На жаль, За­хід за п’ять ро­ків ро­сій­ської агре­сії виявився нездатним перейти від пре­вен­тив­них дій до реального стримування актів агре­сії РФ. У Брюс­се­лі я чі­тко за­пи­ту­ва­ла — де стра­те­гія від­сі­чі та­кої агре­сії? Адже іна­кше ми бу­де­мо зна­хо­ди­тись в по­стій­но­му ста­ні очі­ку­ва­н­ня тра­ге­дій, як це ста­лось, на­при­клад, з лі­та­ком МН-17. І та­ких при­кла­дів бу­ло ба­га­то. Більш то­го — во­ни по­вто­рю­ю­ться. Адже си­ту­а­ція в Азов­сько­му мо­рі — це ще один при­клад агре­сії Крем­ля. За­раз для нас ду­же ва­жли­во бачити но­вий ком­плекс сан­кцій, у то­му чи­слі про­ти азов­ських пор­тів Ро­сії. Ще одним з ефе­ктив­них спосо­бів впли­ву на Ро­сію бу­ла б при­су­тність вій­сько­вих ко­ра­блів со­ю­зни­ків в Чор­но­му мо­рі. По­ки що ми не ба­чи­мо та­кої твер­дої по­зи­ції, яка нам не­об­хі­дна. Ви­ба­чте, але вер­хов­ний пред­став­ник ЄС із за­кор­дон­них справ і по­лі­ти­ки без­пе­ки Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні за весь цей час так і не від­ві­да­ла схід Укра­ї­ни. Во­на бу­ла ли­ше в Ки­є­ві. Хі­ба не ці­ка­во на вла­сні очі пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, що від­бу­ва­є­ться хо­ча б у при­фрон­то­вій зо­ні? На­віть ко­ли во­на бу­ла в Ки­є­ві, то на­віть не зна­йшла ча­су для зу­стрі­чі з ро­ди­на­ми політичних в’язнів.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.