Без па­ні­ки!

Пі­сля ажі­о­та­жних ко­ли­вань курс грив­ні ста­бі­лі­зу­є­ться

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ксій САВИЦЬКИЙ

29.05 і на­віть 29.90 грн за до­лар! Так на но­ви­ну про во­єн­ний стан дня­ми від­ре­а­гу­ва­ли в обмін­ни­ках. Без еко­но­мі­чних під­став курс «зе­ле­но­го» зле­тів май­же на дві грив­ні.

Та пі­сля по­не­діл­ко­во­го зле­ту го­тів­ко­вий курс до­ла­ра все ж по­вер­та­є­ться на свої по­пе­ре­дні по­зи­ції. Хо­ча ще у вів­то­рок зран­ку «зе­ле­ний» в обмін­ни­ках про­да­ва­ли по 29 грн 50 коп., уже по обі­ді ажі­о­таж спав і курс по­кра­щив­ся до 28 грн 70 коп. Пі­сля стрім­ко­го зле­ту «зе­ле­ний» в обмін­ни­ках від­чу­тно по­де­шев­шав бу­кваль­но за кіль­ка го­дин.

«Курс до­ла­ра зле­тів до 29.50. Але то­чно так са­мо стрім­ко по­вер­нув­ся пра­кти­чно на той рі­вень, що й ра­ні­ше. Ну, трі­шки ви­ріс. Але, я ду­маю, ще кіль­ка днів — і курс до­ла­ра ви­рів­ня­є­ться», — про­гно­зує ди­ре­ктор фі­нан­со­вої уста­но­ви, ме­ре­жі обмін­ни­ків Ла­ри­са ГЕТЬМАН-ГНІДУНЕЦЬ.

Що­прав­да, в се­ре­ду го­тів­ко­вий курс ще три­мав­ся у ме­жах 28 грн 60 коп. за до­лар. Під впли­вом ажі­о­та­жу в обмін­ни­ках де­що «про­сів» і між­бан­ків­ський курс ва­лют. У вів­то­рок до­лар до­дав у ці­ні одра­зу 24 коп., а в се­ре­ду ще 15 коп., ся­гнув­ши 28 грн 30 коп. за до­лар. Та це все одно не 29 з га­ком, як дня­ми хо­ті­ли в обмін­ни­ках.

Однак не­вдов­зі го­тів­ко­вий ри­нок має пов­ні­стю ста­бі­лі­зу­ва­ти­ся, про­гно­зу­ють бан­кі­ри. Фа­хів­ці кон­ста­ту­ють: ті, хто на­пе­ре­до­дні ку­пу­вав до­ла­ри по 29 і ви­ще, ста­ли жер­тва­ми вла­сних стра­хів. Адже во­єн­ний стан до па­ді­н­ня кур­су грив­ні не при­зве­де. Від­так лю­дей за­кли­ка­ють не під­да­ва­ти­ся па­ні­ці й не ство­рю­ва­ти спе­ку­ля­тив­но­го по­пи­ту на ва­лю­ту. Ба­жа­ю­чи вря­ту­ва­ти свої крев­ні, лю­ди спри­чи­ни­ли ажі­о­таж і зі­гра­ли на ру­ку спе­ку­лян­там. Са­мі ж у під­сум­ку пе­ре­пла­ти­ли.

«У по­не­ді­лок ми по­ба­чи­ли сплеск па­ні­ки, який при­йшов че­рез не­ви­зна­че­ність і че­рез зви­чку укра­їн­ців за си­гна­лом три­во­ги біг­ти ку­пу­ва­ти сіль та до­ла­ри. От ми й по­ба­чи­ли, що ці­єю зви­чкою пе­ре­сі­чних укра­їн­ців ско­ри­ста­ли­ся на чор­но­му рин­ку і за­гна­ли курс, у ре­зуль­та­ті, що на­зи­ва­є­ться, «віджа­ли» в тих про­стих лю­дей, які під­да­ли­ся па­ні­ці», — по­яснює ін­ве­сти­цій­ний бан­кір ком­па­нії Dragon Capital Сер­гій ФУРСА.

Тож укра­їн­цям на­га­ду­ють: ку­пу­ва­ти до­лар у будь-якій не­зро­зумі­лій си­ту­а­ції зов­сім не обов’яз­ко­во. Тим па­че, що ще в по­не­ді­лок у Нац­бан­ку за­спо­ко­ю­ва­ли: во­єн­ний стан жо­дним чи­ном не впли­не на ро­бо­ту бан­ків­ської си­сте­ми і ста­біль­ність грив­ні.

«На сьо­го­дні не­має фун­да­мен­таль­них при­чин, щоб курс змі­ню­вав­ся. Хо­ча курс, без­умов­но, має та­кож пси­хо­ло­гі­чний чин­ник. Та цей пси­хо­ло­гі­чний чин­ник, я ду­маю, по­ви­нен ві­ді­йти, і ві­ді­гра­ва­ти­муть ва­жли­ві­шу роль пе­ред­усім фун­да­мен­таль­ні чин­ни­ки», — на­го­ло­шу­вав за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Олег ЧУРІЙ.

Еко­но­мі­чних під­став для зни­же­н­ня кур­су не ба­чать і екс­пер­ти.

«У то­му ви­гля­ді, в яко­му за­про­ва­дже­но во­єн­ний стан, не­має жо­дних при­чин для то­го, щоб грив­ня від­чу­ва­ла якийсь тиск», — за­спо­ко­ює Сер­гій Фурса.

Утім, не­за­ба­ром на на­ціо­наль­ну ва­лю­ту очі­кує вже се­зон­не ко­ли­ва­н­ня. Зокре­ма, де­що втра­ти­ти в ці­ні грив­ня мо­же на но­во­рі­чні свя­та. Про­те зно­ву біг­ти в обмін­ни­ки з усі­ма сво­ї­ми за­оща­дже­н­ня­ми фа­хів­ці не ра­дять. Бо вже на­ве­сні курс так са­мо се­зон­но змі­цни­ться. Якщо є по­тре­ба чи ба­жа­н­ня ку­пи­ти ва­лю­ту, то це до­ціль­но ро­би­ти са­ме то­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.