Ве­ли­ка ре­ві­зія до­ріг

На Він­нич­чи­ні гро­мад­ські екс­пер­ти про­ін­спе­кту­ва­ли якість від­ре­мон­то­ва­них шля­хів, ре­зуль­та­ти обі­ця­ють пе­ре­да­ти... до про­ку­ра­ту­ри

Den (Ukrainian) - - День України -

Упро­довж двох мі­ся­ців гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Пра­во» спіль­но з фа­хів­ця­ми у сфе­рі бу­дів­ни­цтва ав­то­ма­гі­стра­лей здій­сню­ва­ли ін­спе­кцію до­ріг обла­сті, які бу­ли від­ре­мон­то­ва­ні чи по­бу­до­ва­ні з сер­пня 2016-го до сер­пня 2018 ро­ків, тоб­то ма­ють га­ран­тій­ний тер­мін об­слу­го­ву­ва­н­ня. А це пра­кти­чно треть до­ріг дер­жав­но­го та 80% мі­сце­во­го зна­че­н­ня. За ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки, з 28-ми ді­ля­нок ли­ше одна не мі­сти­ла жо­дно­го де­фе­кту. Во­на роз­мі­ще­на по тра­сі М-12 у на­прям­ку Хмель­ни­цько­го. На ре­шті — «асфальт мо­же зійти ра­зом зі сні­гом пі­сля зи­ми», — ка­же ко­ор­ди­на­тор про­е­кту Ві­та­лій ДОРОХ.

«Якщо го­во­ри­ти про Він­ни­цьку область, то за­галь­на про­тя­жність усіх ав­то­мо­біль­них шля­хів ста­но­вить 9517,6 км. Із них дер­жав­ні до­ро­ги — 1997,9 км, а про­тя­жність мі­сце­вих — 7519,7 км, — роз­по­від­ає Ві­та­лій. — Під час про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу ми здій­сни­ли п’ять дво­ден­них ви­їздів, об­сте­жи­ли 80% від­ре­мон­то­ва­них до­ріг дер­жав­но­го зна­че­н­ня й орі­єн­тов­но 80% від­ре­мон­то­ва­них до­ріг мі­сце­во­го рів­ня. Під час мо­ні­то­рин­гу ко­ри­сту­ва­ли­ся ли­ше рів­нем і ру­ле­ткою, але цьо­го, по­вір­те, бу­ло до­сить для то­го, щоб на­пи­са­ти звіт на 150 сто­рі­нок про чи­слен­ні по­ру­ше­н­ня й де­фе­кти».

Як ка­жуть гро­мад­ські екс­пер­ти, най­біль­ше бу­ло ви­яв­ле­но та­кі по­шко­дже­н­ня до­ро­жньо­го по­ло­тна, як ко­лій­ність, ви­кри­шу­ва­н­ня, про­сі­да­н­ня, за­ни­же­не узбіч­чя та ви­бо­ї­ни на узбіч­чі. Та­кож во­ни за­до­ку­мен­ту­ва­ли від­су­тність мар­ку­ва­н­ня на до­ро­жніх зна­ках та від­бій­ни­ках, їхнє не­на­дій­не крі­пле­н­ня, яке мо­же «роз­рі­за­ти» ав­то­мо­біль, якщо той на швид­ко­сті зле­тить на узбіч­чя. Але най­біль­ше на­рі­кань зву­ча­ло са­ме на якість бі­тум­ної су­мі­ші і стан до­ро­жньо­го по­кри­т­тя за­га­лом.

«Ми не ма­ли за­со­бів для до­слі­дже­н­ня скла­ду бі­тум­ної ре­чо­ви­ни, але оче­ви­дно, що во­на в усіх під­ря­дни­ків до­сить низь­кої яко­сті. Са­ме че­рез це пра­кти­чно на ко­жній об­сте­же­ній ді­лян­ці ми ви­яв­ля­ли ви­кри­шу­ва­н­ня до­ро­жньо­го по­ло­тна, а це озна­чає, що пі­сля зи­ми там бу­де ви­бо­ї­на, — за­зна­чає екс­перт про­е­кту Оле­на ЧЕРНІЙ. — На одно­му з від­різ­ків до­ро­ги між­на­ро­дно­го зна­че­н­ня М-21, де зро­би­ли ре­монт за пнев­мо­стру­ме­не­вою те­хно­ло­гі­єю, бі­тум­на емуль­сія про­сту­пи­ла на по­верх­ні, що свід­чить про про­сі­да­н­ня по­кри­т­тя. При­чо­му ми фі­ксу­ва­ли цей мо­мент ще до на­не­се­н­ня на роз­мі­тки, тоб­то ре­монт був «сві­жим». Або ж ін­ший ви­па­док: на до­ро­зі, де на­но­сять до­ро­жню роз­мі­тку, з’яви­ла­ся пов­здов­жня трі­щи­на бі­ля узбіч­чя зав­шир­шки в май­же один сан­ти­метр. У подаль­шо­му ця ді­лян­ка до­ро­жньо­го по­кри­т­тя про­сто зсу­не­ться на узбіч­чя і про­дов­жи­ться руй­ну­ва­н­ня. І це див­но, адже те­хні­чний на­гляд має пе­ре­ві­ря­ти до­ро­гу на рі­зних ета­пах її бу­дів­ни­цтва і ре­а­гу­ва­ти, вжи­ва­ти пев­ні за­хо­ди. Але, схо­же, на ці де­фе­кти ні­хто не зва­жає, бо во­ни при­су­тні на всіх до­ро­гах — тих, що від­ре­мон­ту­ва­ли і які тіль­ки ре­мон­ту­ю­ться».

Усі ма­те­рі­а­ли з за­до­ку­мен­то­ва­ни­ми де­фе­кта­ми гро­мад­ські акти­ві­сти ма­ють пе­ре­да­ти Слу­жбі ав­то­мо­біль­них до­ріг обла­сті, а та­кож — до про­ку­ра­ту­ри, яка вже звер­ну­ла­ся до них і за­жа­да­ла на­да­ти де­таль­ний звіт і фо­то­до­ка­зи, щоб пе­ре­ві­ри­ти до­ціль­ність осво­є­н­ня бю­дже­тних ко­штів, ви­тра­че­них на ре­монт до­ріг Він­нич­чи­ни. Оле­ся ШУТКЕВИЧ, «День» Він­ни­ця

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.