Ма­рі­у­поль ви­пе­ре­див... Ки­їв

4 мі­ста Укра­ї­ни ста­ли про­зо­рі­ши­ми для ін­ве­сти­цій — Transparency International Ukraine

Den (Ukrainian) - - День України -

«Ли­ше 4 мі­ста зі 100 го­то­ві від­кри­ва­ти біль­ше ін­фор­ма­ції на сво­їх сай­тах для ін­ве­сто­рів. Се­ред них — Він­ни­ця, Ма­рі­у­поль, Ме­лі­то­поль та При­лу­ки» — іде­ться в по­ві­дом­лен­ні між­на­ро­дної ан­ти­ко­ру­пцій­ної ор­га­ні­за­ції що­до про­зо­ро­сті ін­ве­сти­цій­но­го се­кто­ру на­шої кра­ї­ни.

Три мі­ся­ці то­му ор­га­ні­за­ція опу­блі­ку­ва­ла «Рей­тинг про­зо­ро­сті ін­ве­сти­цій­но­го се­кто­ру 100 міст Укра­ї­ни» в рам­ках про­гра­ми Transparent Cities/Про­зо­рі мі­ста. Ви­мі­рю­ва­н­ня від­бу­ва­лось за 17 кри­те­рі­я­ми, се­ред яких: опри­лю­дне­н­ня ре­гу­ля­тор­них актів, на­яв­ність пла­тформ для від­кри­т­тя бі­зне­су, ін­фор­ма­ція про ін­же­нер­ні ме­ре­жі то­що. Ма­кси­маль­ний бал 20. Мі­стам та­кож бу­ло за­про­по­но­ва­но пе­ре­лік по­рад, які б до­по­мо­гли зро­би­ти їх більш при­ва­бли­ви­ми для ін­ве­сту­ва­н­ня.

На­ра­зі, за да­ни­ми ор­га­ні­за­ції, Він­ни­ця по­кра­щи­ла своє мі­сце в рей- тин­гу із 12 до 15 ба­лів та роз­ді­ли­ла пер­ше мі­сце ра­зом з Іва­но-Фран­ків­ськом, впро­ва­див­ши до­сту­пну ін­фор­ма­цію про ін­же­нер­ні ме­ре­жі, під­клю­чив­шись до пла­тформ, які до­по­ма­га­ють від­кри­ти бі­знес і опри­лю­днив­ши кон­та­кти під­при­єм­ців чле­нів ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту. Зна­чну ро­бо­ту зро­бив Ма­рі­у­поль, впро­ва­див­ши шість змін у цьо­му се­кто­рі, що до­по­мо­гло йо­му під­ня­ти­ся із 34-го на дру­ге мі­сце у рей­тин­гу, обі­гнав­ши ба­га­то ве­ли­ких міст, у то­му чи­слі і Ки­їв.

Ме­лі­то­поль із За­по­різь­кої обла­сті зміг під­ня­ти­ся зав­дя­ки змі­нам із 50 мі­сця на 19, та на­ра­зі має по­то­чний бал 8,7. При­лу­ки ж, які під час про­ве­де­н­ня оцін­ки вза­га­лі не на­бра­ли жо­дно­го ба­ла та бу­ли у трій­ці най­не­про­зо­рі­ших міст, під­ня­ли­ся із 98 на 50 схо­дин­ку. Єв­ген ТЕРЕЩЕНКО, За­по­ріж­жя, ілю­стра­ція Transparency International Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.