«Дя­кую Оле­гу, що до­ві­рив»

У Ки­є­ві про­йшов пер­ший до­прем’єр­ний по­каз ви­ста­ви «Но­ме­ри» за п’єсою Сен­цо­ва

Den (Ukrainian) - - День України -

« # Но­ме­ри на одно­му ди­хан­ні. Не­ймо­вір­не по­чу­т­тя, ко­ли зна­єш, що пра­цю­єш з ге­ні­аль­ни­ми лю­дьми. Акто­ри — один су­ціль­ний ор­га­нізм. Зі­бра­ний і зби­рає гля­да­ча. Му­зи­ка до цих пір в го­ло­ві. І я знаю то­чно, що Олег сьо­го­дні усмі­хав­ся, зна­ю­чи, що ми гра­є­мо ви­ста­ву. Я ду­же бо­я­ла­ся, як він по­ста­ви­ться до ско­ро­че­н­ня текс­ту п’ єси, до змі­ни ху­до­жньої кон­це­пції. Але він ме­ні на­пи­сав, що ра­дий, що « лю­ди змо­гли ре­а­лі­зу­ва­ти свій за­дум » . Так, як ска­за­ла Та­ма­ра Тру­но­ва, тіль­ки лю­ди­на, яка дає сво­бо­ду, мо­же бу­ти віль­ною... Дя­кую Оле­гу, що до­ві­рив, мо­ти­ву­вав ме­не і ві­рив, що все ви­йде», — та­ки­ми вра­же­н­ня­ми Ан­на ПАЛЕНЧУК, про­дю­сер­ка ви­ста­ви « Но­ме­ри » , ди­ре­ктор­ка про­да­кшн- ком­па­нії 435 FILMS по­ді­ли­лась у « Фейс­бу­ці » пі­сля пер­шо­го до­прем’ єр­но­го по­ка­зу.

Ра­ні­ше, під час прес- кон­фе­рен­ції в аген­ції « Укр­ін­форм » , Ан­на по­ві­дом­ля­ла, що до­прем’єр­ні по­ка­зи за­пла­но­ва­ні на 27, 28 і 29 ли­сто­па­да. У пер­ший день за­про­си­ли істе­блі­шмент, у дру­гий — гро­мад­ських акти­ві­стів, пе­ре­се­лен­ців з Кри­му і Дон­ба­су, як ви­сло­ви­лась Паленчук, « усіх тих, хто бо­ров­ся за сво­бо­ду Оле­га Сен­цо­ва», у тре­тій день че­ка­ють на лю­дей з ми­сте­цьких кіл.

Се­ред го­стей по­ка­зу 27 ли­сто­па­да — пер­ша ле­ді Ма­ри­на По­ро­шен­ко, мі­ністр куль­ту­ри Єв­ген Ни­щук, в. о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на Су­прун, Упов­но­ва­же­на Вер­хов­ної Ра­ди з прав лю­ди­ни Лю­дми­ла Де­ні­со­ва.

Сьо­го­дні ми ма­є­мо ви­зна­чи­ти­ся — змі­ни­ти­ся або роз­чи­ни­ти­ся. І то­му ко­жен укра­ї­нець має да­ти со­бі від­по­відь на за­пи­та­н­ня: чи є в нас му­дрість і му­жність іти до­ро­гою єд­но­сті? Бо ще сто ро­ків то­му Укра­їн­ська Цен­траль­на Ра­да про­го­ло­си­ла: «на­род, який хо­че існу­ва­ти — по­ви­нен ма­ти одну дум­ку і одну во­лю » . Щоб по­тім не пе­ре­тво­ри­ти­ся в «но­ме­ри», як у п’ єсі Сен­цо­ва — без вла­сних імен, без вла­сної істо­рії і без вла­сної дер­жа­ви » , — ци­тує Ма­ри­ну По­ро­шен­ко офі­цій­не ін­тер­нет- пред­став­ни­цтво Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни.

На­га­да­є­мо, п’ єсу « Но­ме­ри » Олег Сен­цов на­пи­сав вже в ув’язнен­ні. Укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра за­три­ма­ли пред­став­ни­ки оку­па­цій­ної вла­ди Кри­му, йо­го аб­сур­дно зви­ну­ва­ти­ли в під­го­тов­ці те­ра­кту, а по­тім в Ро­сто­ві-на-До­ну за­су­ди­ли до 20 ро­ків су­во­ро­го ре­жи­му. На­ра­зі Сен­цов від­бу­ває по­ка­ра­н­ня в ко­ло­нії в Ла­би­тнан­гі, це Яма­ло- Не­не­цький ав­то­ном­ний округ РФ. Із 14 трав­ня до 8 жов­тня — 145 днів — Олег три­мав го­ло­ду­ва­н­ня. Як дня­ми на­пи­сав у « Фейс­бу­ці » ре­жи­сер Аскольд Ку­ров, на­ра­зі Олег за­ну­ре­ний у ро­бо­ту над філь­мом «Но­ме­ри», що бу­де за­сно­ва­ний на одно­ймен­ній п’єсі.

« Но­ме­ри » — це не про­сто ан­ти­у­то­пія, а про­ро­ча п’єса, сю­жет якої без­по­се­ре­дньо пов’ яза­ний з до­лею її ав­то­ра, не­за­кон­но ув’язне­но­го в Ро­сії укра­їн­ця Оле­га Сен­цо­ва», — акцен­ту­ють ор­га­ні­за­то­ри по­ста­нов­ки в Ки­є­ві. Ре­жи­сер­кою ви­ста­ви ста­ла Та­ма­ра Тру­но­ва, по­ста­нов­ку здій­снює ком­па­нія 435 FILMS за під­трим­ки Укра­їн­сько­го куль­тур­но­го фон­ду.

Прем’єра ви­ста­ви від­бу­де­ться 7 гру­дня на «Сце­ні 6», що в «Дов­жен­ко- Цен­трі » , кви­тки мо­жна при­дба­ти на фейс­бук-сто­рін­ці по­дії. Ча­сти­ну зі­бра­них від про­да­жу кви­тків ко­штів спря­му­ють на до­по­мо­гу ро­ди­ні Оле­га та ін­ших «бран­ців Крем­ля». Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

ФОТО МИХАЙЛА МАРКІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.