Сло­ве­нія ста­ла єди­ною кра­ї­ною НАТО, де ген­штаб ар­мії очо­лю­є­жін­ка

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Го­ло­вою ге­не­раль­но­го шта­бу Сло­ве­нії бу­ло при­зна­че­но ге­не­рал-ма­йо­ра Ален­ку Ер­менц. Та­ким чи­ном ця кра­ї­на ста­ла єди­ною в ла­вах НАТО, де ар­мію очо­ли­ла жін­ка, по­ві­дом­ляє AFP. Пре­зи­дент Бо­рут Па­хор, який та­кож є го­лов­но­ко­ман­ду­ва­чем ар­мії, при­ві­тав її з при­зна­че­н­ням на по­са­ді та ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що Ер­менц по­чне по­кра­щу­ва­ти стан ар­мії, яка ни­ні стра­ждає від не­до­фі­нан­су­ва­н­ня. «При­зна­че­н­ня ге­не­рал-ма­йо­ра Ер­менц бу­ло за­про­по­но­ва­не, ба­зу­ю­чись на її до­сві­ді по­тер­пає ко­ман­ду­ва­ча під­роз­ді­ла­ми сло­вен­ської ар­мії, її вне­ску у ста­нов­ле­н­ня про­фе­сій­них вій­сько­вих сил і вій­сько­во­го на­вча­н­ня», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні уря­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.