Дер­ждеп США за­кли­кав ЄС від­мо­ви­ти­ся від «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ре­чни­ця Дер­жде­пар­та­мен­ту США Гі­зер Но­єрт під час прес-бри­фін­гу за­яви­ла, що США хо­чуть, щоб єв­ро­пей­ські пар­тне­ри ро­би­ли біль­ше для до­по­мо­ги Укра­ї­ні. «Уряд США зайняв ду­же силь­ну по­зи­цію на під­трим­ку Укра­ї­ни. Ми б хо­ті­ли, щоб ін­ші кра­ї­ни та­кож ро­би­ли біль­ше», — ска­за­ла Но­єрт. При цьо­му во­на на­го­ло­си­ла, по­си­ла­ю­чись на екс­пер­тів, що хо­ча ба­га­то уря­дів єв­ро­пей­ських кра­їн вве­ли сан­кції про­ти Ро­сії за її дії в Кри­му, в Укра­ї­ні, про­те не всі з них бу­ли пов­ні­стю ви­ко­на­ні. На­єрт та­кож за­зна­чи­ла, що в ба­га­тьох із цих кра­їн про­хо­дить га­зо­про­від «Пів­ні­чний по­тік-2». «Ду­маю, єв­ро­пей­ські кра­ї­ни са­мі со­бі ма­ють по­ста­ви­ти пи­та­н­ня: чи хо­чуть во­ни про­дов­жу­ва­ти «Пів­ні­чний по­тік-2», адже він до­по­ма­гає ро­сій­ській вла­ді, і чи хо­чуть во­ни за­без­пе­чи­ти та­ку під­трим­ку ро­сій­сько­му уря­ду, про­дов­жу­ю­чи під­три­му­ва­ти « Пів­ні­чний по­тік-2»?» — на­го­ло­си­ла во­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.