Який шлях обе­ре Гру­зія?

На остан­ніх пря­мих пре­зи­дент­ських ви­бо­рах за по­са­ду зма­га­ли­ся про­вла­дна Са­ло­ме Зу­ра­бі­шві­лі й опо­зи­ціо­нер Грі­гол Ва­ша­дзе

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

28 ли­сто­па­да 2018 ро­ку. Тбі­лі­сі. Учо­ра гро­ма­дя­ни Гру­зії оби­ра­ли но­во­го пре­зи­ден­та кра­ї­ни під час дру­го­го ту­ру ви­бо­рів. Ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня на мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ра ще не бу­ли ві­до­мі. На по­са­ду гла­ви дер­жа­ви пре­тен­ду­ва­ли двоє кан­ди­да­тів: Са­ло­ме Зу­ра­бі­шві­лі, яку під­три­мує прав­ля­ча пар­тія «Гру­зин­ська мрія», і Грі­гол Ва­ша­дзе — пред­став­ник опо­зи­цій­ної пар­тії «Єди­ний на­ціо­наль­ний рух», яка бу­ла прав­ля­чою за пре­зи­дент­ства Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі. Во­ни обоє сво­го ча­су очо­лю­ва­ли мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ кра­ї­ни: Зу­ра­бі­шві­лі в 2004—2005 рр., а Ва­ша­дзе в 2008—2012 рр. У пер­шо­му ту­рі роз­рив між ре­зуль­та­та­ми цих кан­ди­да­тів склав мен­ше від­со­тка: Зу­ра­бі­шві­лі на­бра­ла 38,64%, а Ва­ша­дзе — 37,74%. На­сту­пний пре­зи­дент Гру­зії в яко­сті ви­ня­ток обі­йма­ти­ме по­са­ду про­тя­гом ше­сти ро­ків у зв’яз­ку з тим, що на цих ви­бо­рах гла­ву дер­жа­ви востан­нє оби­ра­ли шля­хом пря­мо­го го­ло­су­ва­н­ня. Згі­дно з но­вою Кон­сти­ту­ці­єю, що на­бу­де чин­но­сті пі­сля інав­гу­ра­ції пре­зи­ден­та 16 гру­дня, в май­бу­тньо­му очіль­ни­ка кра­ї­ни при­зна­ча­ти­ме ко­ле­гія, до якої вхо­ди­ти­муть 300 де­ле­га­тів — де­пу­та­тів і пред­став­ни­ків ор­га­нів мі­сце­во­го са­мо­управ­лі­н­ня, пе­ре­дає Эхо Кав­ка­за. Крім то­го, Кон- сти­ту­ція зна­чно обме­жує пре­зи­дент­ські пов­но­ва­же­н­ня, по­са­да бу­де біль­шою мі­рою це­ре­мо­ні­аль­ною. Тим ча­сом Reuters вва­жає: якщо пе­ре­мо­же опо­зи­ціо­нер Ва­ша­дзе, він, імо­вір­но, ви­ко­ри­стає, хоч і обме­же­ну вла­ду, для то­го, щоб ви­сту­па­ти на ко­ристь ін­те­гра­ції з НАТО та ЄС. Тим ча­сом Зу­ра­бі­шві­лі, ко­ли­шній фран­цузь­кий ди­пло­мат, по­ки що ба­лан­сує між пра­гне­н­ня­ми Гру­зії на­бли­зи­тись до За­хі­дних стру­ктур і тим, щоб не ви­кли­ка­ти не­вдо­во­ле­н­ня Крем­ля. На фото: кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти Са­ло­ме Зу­ра­бі­шві­лі.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.