Слід­чі: Boeing 737 «не був при­да­тним до екс­плу­а­та­ції в по­ві­трі»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ін­до­не­зій­ські слід­чі за­яви­ли, що лі­так Boeing 737, який за­знав ка­та­стро­фи в Яван­сько­му мо­рі на­при­кін­ці жов­тня, «не був при­да­тним до екс­плу­а­та­ції в по­ві­трі», по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. У зві­ті за­зна­ча­є­ться, що і під час по­пе­ре­дніх по­льо­тів у лі­та­ку бу­ли ви­яв­ле­ні те­хні­чні про­бле­ми, зокре­ма з си­сте­ма­ми від­лі­ку ви­со­ти та швид­ко­сті. Про­те оста­то­чна при­чи­на ава­рії по­ки що не вста­нов­ле­на. На­ціо­наль­ний ко­мі­тет з транс­порт­ної без­пе­ки вва­жає, що ком­па­нія Lion Air по­вер­ну­ла лі­так в екс­плу­а­та­цію, не­зва­жа­ю­чи на ці про­бле­ми. Тим ча­сом Euronews по­ві­дом­ляє, що да­ні бор­то­вих са­мо­пи­сців свід­чать про те, що про­тя­гом 11 хви­лин, які лі­так про­вів у по­ві­трі, пі­ло­там 20 ра­зів вда­ло­ся під­ня­ти ніс су­дна вверх, але на­сам­кі­нець во­ни втра­ти­ли ке­ру­ва­н­ня і лі­так на ви­со­кій швид­ко­сті по­чав па­да­ти в оке­ан. На бор­ту Boeing 737 пе­ре­бу­ва­ло 189 лю­дей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.