Хто, чо­му і скіль­ки?

Опа­лю­валь­ний се­зон роз­по­чав­ся, але ба­га­то укра­їн­ців усе ще не зна­ють, які ра­хун­ки за те­пло та «сві­тло» їм до­ве­де­ться опла­чу­ва­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

ВУкра­ї­ні стрім­ко зро­ста­ють та­ри­фи на ко­му­наль­ні по­слу­ги, так що де­да­лі акту­аль­ні­шим для укра­їн­ців стає пи­та­н­ня, «як офор­ми­ти суб­си­дію». Та й опaлю­вaль­ний се­зон зaв­жди пpи­но­сить із со­бою бaгaто сю­pпpи­зів, і, зa­зви­чaй, не над­то пpи­єм­них, нaпpи­клaд — під­ви­ще­н­ня ці­ни нa гaз.

Цьо­го­річ на укра­їн­ців че­ка­ють пев­ні но­во­вве­де­н­ня в роз­ра­хун­ках суб­си­дії. Те­пер обме­жень, че­рез які суб­си­дія не мо­же бу­ти при­зна­че­на, ста­ло біль­ше. Тож «День» ви­рі­шив зі­бра­ти всю ін­фор­ма­цію, яку по­трі­бно зна­ти про цю по­слу­гу. Адже якщо за­зда­ле­гідь не зна­ти про­це­ду­ри отри­ма­н­ня пільг, то оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів мо­же за­бра­ти ба­га­то ча­су. Та й імо­вір­ність отри­ма­ти від­мо­ву — ви­со­ка.

Отож від 1 жов­тня 2018 ро­ку при роз­ра­хун­ку жи­тло­вої суб­си­дії НЕ вра­хо­ву­ю­ться до су­ку­пно­го до­хо­ду спла­че­ні алі­мен­ти та спе­ці­аль­на бю­дже­тна до­та­ція за ви­ро­щу­ва­н­ня мо­ло­дня­ка ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би.

Якщо ви (або член ва­шо­го до­мо­го­спо­дар­ства) не ма­є­те до­хо­дів, бо пе­ре­бу­ва­є­те у скла­дних жит­тє­вих об­ста­ви­нах че­рез хво­ро­бу, або в скла­ді ва­шо­го до­мо­го­спо­дар­ства є не­пра­це­зда­тні ал­ко- чи нар­ко­за­ле­жні (за на­яв­но­сті до­від­ки від лі­ка­ря), он­ко­хво­рі (за на­яв­но­сті ви­снов­ку ЛКК), — суб­си­дію мо­же при­зна­чи­ти Ко­мі­сія з пи­тань при­зна­че­н­ня жи­тло­вих суб­си­дій.

Змі­ни по­зна­чи­ли­ся й на обов’яз­ко­во­му пла­те­жі: з 1 жов­тня 2018 ро­ку — якщо вар­тість фа­кти­чно спо­жи­тої по­слу­ги мен­ша за об­сяг обов’яз­ко­во­го пла­те­жу, ви мо­же­те спла­чу­ва­ти ли­ше вар­тість фа­кти­чно спо­жи­тої по­слу­ги.

Якщо з ви­ни ро­бо­то­дав­ця у вас є за­бор­го­ва­ність зі спла­ти єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску (ЄСВ) — ви ма­є­те пра­во на суб­си­дію.

Вам не до­ве­де­ться пла­ти­ти ЄСВ для отри­ма­н­ня суб­си­дії, якщо ви без­ро­бі­тна лю­ди­на в сіль­ській мі­сце­во­сті, рай­цен­трі, се­ли­щі мі­сько­го ти­пу. Ко­мі­сія з пи­тань при­зна­че­н­ня жи­тло­вих суб­си­дій мо­же прийня­ти по­зи­тив­не для вас рі­ше­н­ня. То­му про­сіть про роз­гляд ва­шої си­ту­а­ції на Ко­мі­сії. Якщо ви — без­ро­бі­тна лю­ди­на в мі­сті й пе­ре­бу­ва­є­те на облі­ку в цен­трі зайня­то­сті або пра­цю­є­те за кор­до­ном і спла­чу­є­те там ЄСВ, що під­твер­дже­но до­ку­мен­таль­но, — то­ді в Укра­ї­ні до­мо­го­спо­дар­ство, де ви за­ре­є­стро­ва­ні, має змо­гу отри­ма­ти суб­си­дію на за­галь­них під­ста­вах.

На­то­мість, якщо ви за рік здій­сни­ли ве­ли­кі по­ку­пки або опла­ти­ли по­слу­ги, су­ма яких пе­ре­ви­щує 50 ти­сяч гри­вень, отри­ма­ли пра­во вла­сно­сті на не­ру­хо­мість чи транс­порт­ні за­со­би, то в суб­си­дії вам від­мов­лять. Іде­ться не ли­ше про ку­пів­лю-про­даж, а й про отри­ма­н­ня в спад­щи­ну, дар то­що. То­ва­ри дов­го­стро­ко­во­го вжи­тку та бу­ді­вель­ні ма­те­рі­а­ли, отри­ма­ні в по­да­ру­нок чи спад­щи­ну про­тя­гом 12 мі­ся­ців пе­ред звер­не­н­ням за при­зна­че­н­ням суб­си­дії, та­кож не­га­тив­но впли­нуть на рі­ше­н­ня ор­га­ну, який при­зна­чає суб­си­дії.

За­зна­че­ні умо­ви по­ши­рю­ю­ться не ли­ше на за­яв­ни­ка, а й на всіх чле­нів ро­ди­ни зі скла­ду до­мо­го­спо­дар­ства, яке звер­та­є­ться за при­зна­че­н­ням суб­си­дії.

Та­кож не отри­ма­ють суб­си­дії ті, хто про­жи­ває в квар­ти­рах, де опа­лю­валь­на пло­ща ста­но­вить біль­ше, ніж 120 ква­дра­тних ме­трів; це ж сто­су­є­ться і при­ва­тних бу­дин­ків з пло­щею по­над 200 ква­дра­тних ме­трів. Якщо та­кі до­мо­го­спо­дар­ства на­справ­ді пе­ре­бу­ва­ють у скру­тно­му ма­те­рі­аль­но­му ста­но­ви­щі, це має за­свід­чи­ти Ко­мі­сія з при­зна­че­н­ня суб­си­дії.

Ще одна ка­те­го­рія, яка втра­чає пра­во на одер­жа­н­ня суб­си­дій, — сім’ї, до скла­ду яких вхо­дять пра­це­зда­тні осо­би, які не пра­цю­ва­ли чи одер­жа­ли до­хо­дів мен­ше, ніж мі­ні­маль­на за­ро­бі­тна пла­та, не спла­чу­ва­ли єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску і пе­ре­бу­ва­ли за кор­до­ном біль­ше, ніж 60 днів. Мін­со­цпо­лі­ти­ки пе­ре­ко­на­не, що та­кі прав­ки ма­ють сти­му­лю­ва­ти укра­їн­ців пра­цю­ва­ти в Укра­ї­ні й де­кла­ру­ва­ти всі до­хо­ди.

Від­по­від­ні змі­ни де­пу­та­ти вне­сли в По­ста­но­ву КМУ № 329.

Ще до стар­ту опа­лю­валь­но­го се­зо­ну жур­на­ліс­тка пол­тав­сько­го мі­сце­во­го пор­та­лу «Пол­та­ва 365» Оль­га СТЕНЬКО про­ве­ла мі­ні-жур­на­ліст­ське розслідування і на при­кла­ді пе­ре­сі­чної пол­тав­ської ро­ди­ни по­ка­за­ла, яким чи­ном на­ра­хо­ву­ю­ться суб­си­дії. За­бі­га­ю­чи на­пе­ред, мо­же­мо ска­за­ти, що ци­фри, які отри­ма­ла жур­на­ліс­тка, від­рі­зня­ли­ся від за­зна­че­них у пла­тіж­ках — на ко­ристь дер­жа­ви.

Тож ге­рої Стенько — па­ні Те­тя­на з чо­ло­ві­ком — пе­ре­сі­чні пен­сіо­не­ри, ко­трі про­жи­ва­ють у дво­кім­на­тній квар­ти­рі пло­щею в 49,2 ква­дра­тних ме­трів у пол­тав­ській ба­га­то­по­вер­хів­ці. Їхній су­ку­пний до­хід ледь пе­ре­ви­щує три ти­ся­чі гри­вень. Дав­но на­вчив­шись на всьо­му еко­но­ми­ти, во­ни оща­дли­во спо­жи­ва­ють ко­му­наль­ні бла­га, тож за де­яки­ми ра­хун­ка­ми ма­ють по­стій­ну пе­ре­пла­ту. Але що з нею ро­би­ти, жін­ка не знає і по­бо­ю­є­ться, що її про­сто «спи­шуть».

«Су­ма жи­тло­вої суб­си­дії, яка не ви­ко­ри­ста­на до­мо­го­спо­дар­ством вна­слі­док еко­но­мії, за­ра­хо­ву­є­ться упра­ви­те­лем, об’єд­на­н­ням, ви­ко- нав­цем ко­му­наль­ної по­слу­ги на на­сту­пні роз­ра­хун­ко­ві пе­рі­о­ди про­тя­гом се­зо­ну, в яко­му при­зна­че­но жи­тло­ву суб­си­дію, як опла­та та­ких по­слуг та/або ви­трат на управ­лі­н­ня ба­га­то­квар­тир­ним бу­дин­ком», — ци­тує жур­на­ліс­тка пи­сьмо­ву від­по­відь Де­пар­та­мен­ту соц­за­хи­сту Пол­тав­ської ОДА.

На сай­ті Де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­но­го за­хи­сту ОДА мі­сти­ться ін­фор­ма­ція, що ще ми­ну­ло­го ро­ку на Пол­тав­щи­ні за­про­ва­ди­ли мо­не­ти­за­цію суб­си­дій, а са­ме — ви­пла­ти­ли не­ви­ко­ри­ста­ні су­ми суб­си­дій уже 83 ти­ся­чам ро­дин на за­галь­ну су­му в 51 міль­йон гри­вень. Ни­ні­шньо­го ве­ре­сня ви­пла­ти по­но­ви­ли­ся, але то­чні да­ні про кіль­кість ро­дин та об­ся­ги ко­штів бу­дуть опри­лю­дне­ні, во­че­видь, за кіль­ка мі­ся­ців.

Та­кож па­ні Те­тя­на, за сло­ва­ми Стенько, не ро­зумі­ла прин­ци­пу об­чи­сле­н­ня обов’яз­ко­во­го що­мі­ся­чно­го пла­те­жу за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги: ні­би­то все ясно, але її по­дру­га, теж пен­сіо­нер­ка, спла­чує що­мі­ся­ця май­же на сто гри­вень біль­ше. То­му жін­ці бу­ло ці­ка­во, чи мо­жна са­мо­туж­ки ви­зна­чи­ти роз­мір суб­си­дії.

За роз’ясне­н­ня­ми що­до прин­ци­пів роз­ра­хун­ків суб­си­дії Оль­га Стенько звер­ну­ла­ся до за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня Пол­тав­ської ОДА, на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня Сві­тла­ни Ма­туй­зо. І отри­ма­ла на­сту­пну від­по­відь: «Роз­мір обов’яз­ко­вої час­тки пла­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги для отри­му­ва­чів суб­си­дії вста­нов­ле­ний у та­ко­му по­ряд­ку:

Об­чи­слю­є­ться се­ре­дньо­мі­ся­чний су­ку­пний до­хід до­мо­го­спо­дар­ства.

Се­ре­дньо­мі­ся­чний су­ку­пний до­хід ді­ли­ться на кіль­кість чле­нів до­мо­го­спо­дар­ства, і та­ким чи­ном ви­зна­ча­є­ться се­ре­дньо­мі­ся­чний до­хід на одну осо­бу.

До­хід на одну осо­бу ді­ли­ться на роз­мір про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му на одну осо­бу в роз­ра­хун­ку на мі­сяць.

Отри­ма­ний ре­зуль­тат ді­ли­ться на 2, а по­тім мно­жи­ться на 15%, і та­ким чи­ном ви­зна­ча­є­ться від­со­ток обов’яз­ко­вої пла­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги.

Ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру жи­тло­вої суб­си­дії як рі­зни­ці між мі­ся­чним роз­мі­ром пла­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги та/або мі­ся­чним роз­мі­ром вне­ску/пла­те­жу об’єд­нан­ню на опла­ту ви­трат на управ­лі­н­ня ба­га­то­квар­тир­ним бу­дин­ком у ме­жах со­ці­аль­ної нор­ми жи­тла і со­ці­аль­них нор­ма­ти­вів жи­тло­во-ко­му­наль­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня та обов’яз­ко­вою час­ткою пла­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги та/або ви­трат на управ­лі­н­ня ба­га­то­квар­тир­ним бу­дин­ком».

На­га­да­є­мо, з 1 ли­пня 2018 ро­ку в Укра­ї­ні на 77 гри­вень під­ви­щи­ли про­жи­тко­вий мі­ні­мум, тож те­пер він ста­но­вить 1777 гри­вень.

Та­ким чи­ном, по-пер­ше: пен­сія Те­тя­ни Сер­гі­їв­ни та її чо­ло­ві­ка ста­но­вить 1560 і 1532 грив­ні від­по­від­но, тож су­ку­пний до­хід до­мо­го­спо­дар­ства до­рів­нює 3092 грив­ні.

По-дру­ге: 3092:2 = 1546 гри­вень — се­ре­дньо­мі­ся­чний до­хід на одну осо­бу.

По-тре­тє: 1546:1777 = 0,870; оскіль­ки роз­мір суб­си­дії у на­шо­му ви­пад­ку роз­ра­хо­ву­вав­ся на­при­кін­ці черв­ня, ко­ли про­жи­тко­вий мі­ні­мум до­рів­ню­вав 1700 гри­вень, то ко­е­фі­ці­єнт для па­ні Те­тя­ни ви­йшов де­що ін­ший: 0,909.

По-че­твер­те: 0,870:2х0,15 = 0,0652504, тоб­то час­тка опла­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги має ста­но­ви­ти 6,525 від­со­тка від до­хо­дів до­мо­го­спо­дар­ства. До ли­пня цей від­со­ток ста­но­вив 6,818 (0,909:2х0,15 = 0,068175).

Та­ким чи­ном, 3092х0,06525 = 201,75 грив­ні. Стіль­ки з ли­пня ма­ла би що­мі­ся­ця спла­чу­ва­ти па­ні Те­тя­на за спо­жи­ті її ро­ди­ною ко­му­наль­ні по­слу­ги (за ста­ро­го про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му це бу­ло 3092х0,068175 = 210,80 грн). Як ба­чи­мо, з під­ви­ще­н­ням про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му має змен­ши­ти­ся час­тка обов’яз­ко­во­го пла­те­жу для тих осіб, чиї до­хо­ди не зро­сли.

Сю­ди вхо­дить що­мі­ся­чний мі­ні­маль­ний обов’яз­ко­вий пла­тіж за соціальні нор­ми спо­жи­ва­н­ня на двох осіб (да­ні з ре­аль­них пла­ті­жок ці­єї ро­ди­ни за не­опа­лю­валь­ний пе­рі­од із трав­ня до ве­ре­сня 2018 ро­ку):

га­ря­ча во­да: 3,2 ку­бо­ме­три — 65,93 грн (суб­си­дія — 169,62грн);

хо­ло­дна во­да: 4,8 ку­бо­ме­трів — 15,01 грн ( суб­си­дія — 38,62 грн);

во­до­від­ве­де­н­ня: 8 ку­бо­ме­трів — 22 грн (суб­си­дія 56,62 грн);

еле­ктро­енер­гія: 100 кВт — 25,19 грн (суб­си­дія — 64,81 грн);

при­ро­дний газ (без лі­чиль­ни­ка, ли­ше га­зо­ва пли­та) — 12,85 грн. (суб­си­дія 33,07 грн);

кварт­пла­та ЖЕО №2 — 74,77 грн (суб­си­дія 192,37 грн).

Утім, за­галь­на су­ма, яку спла­чує по­друж­жя, за сло­ва­ми Стенько, ста­но­вить на­ра­зі 215,75 грн (суб­си­дія 555,11 грн).

Са­ме стіль­ки обов’яз­ко­вих пла­те­жів до­мо­го­спо­дар­ству на­ра­ху­ва­ли у від­ді­лі суб­си­дій, про що свід­чить від­по­від­ний до­ку­мент. Са­ма пен­сіо­нер­ка не ро­зу­міє, звід­ки взя­ла­ся та­ка су­ма, але ка­же, що з’ясо­ву­ва­ти не пі­де.

«У ме­не не­має здо­ров’я хо­ди­ти по всіх ін­стан­ці­ях і від­си­джу­ва­ти чер­ги та­ких са­мих, як я, аби ді­зна­ти­ся, що та чо­му. Якщо вже ме­ні на­ра­ху­ва­ли, зна­чить, у них є на те при­чи­ни», — по­яснює пен­сіо­нер­ка.

За­ли­ша­є­ться ві­ри­ти, що в управ­лін­ні са­мі по­ба­чать по­мил­ку, і на ро­ди­ну че­кає пе­ре­ра­ху­нок, і зай­ві 42,16 грив­ні їй по­вер­нуть. Адже пе­ре­пла­та на рік скла­де як мі­ні­мум 168 гри­вень.

Але та­ких, як Те­тя­на Сер­гі­їв­на, в Укра­ї­ні — міль­йо­ни. Ко­жен, хто отри­мує суб­си­дію, хо­че бу­ти пе­вен, що не спла­чує зай­вих ко­штів че­рез чи­юсь по­мил­ку чи злий уми­сел. Тут у на­го­ді ста­не ін­стру­мент, по­кли­ка­ний до­по­мог­ти са­мо­стій­но роз­ра­ху­ва­ти су­му суб­си­дії: каль­ку­ля­тор суб­си­дії. Но­вий он­лайн-сер­віс СУБ­СИ­ДІЯ.УКР має на ме­ті ство­ре­н­ня про­зо­ро­го ал­го­ри­тму, який роз­ра­хо­вує са­му суб­си­дію та пла­тіж­ки з ура­ху­ва­н­ням суб­си­дії.

«Ми пра­гне­мо зро­би­ти си­сте­му ма­кси­маль­но зру­чною для ко­ри­сту­ва­чів. Для цьо­го бу­де­мо ін­те­гру­ва­ти­ся з сер­ві­са­ми, які на­да­дуть ча­сти­ну ва­жли­вих да­них. Іде­ться, на­сам­пе­ред, про BankID, акту­аль­ні та­ри­фи, да­ні спо­жи­ва­н­ня по­слуг від ко­му­наль­них під­при­ємств то­що, — по­яснює за­снов­ник про­е­кту СУБ­СИ­ДІЯ.УКР Вла­ди­слав ЛЄСНОЙ. Про­ект ре­а­лі­зо­ву­є­ться за під­трим­ки ГО «ДІКСІ ГРУП» у ме­жах «Іні­ці­а­ти­ви з про­ти­дії ко­ру­пції та під­ви­ще­н­ня фі­нан­со­вої про­зо­ро­сті в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі в Укра­ї­ні (Про­зора енер­ге­ти­ка)».

Роз­мір обов’яз­ко­вої час­тки пла­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги для отри­му­ва­чів суб­си­дії вста­нов­ле­ний у та­ко­му по­ряд­ку: Об­чи­слю­є­ться се­ре­дньо­мі­ся­чний су­ку­пний до­хід до­мо­го­спо­дар­ства. Се­ре­дньо­мі­ся­чний су­ку­пний до­хід ді­ли­ться на кіль­кість чле­нів до­мо­го­спо­дар­ства, і та­ким чи­ном ви­зна­ча­є­ться се­ре­дньо­мі­ся­чний до­хід на одну осо­бу.

До­хід на одну осо­бу ді­ли­ться на роз­мір про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му на одну осо­бу в роз­ра­хун­ку на мі­сяць.

Отри­ма­ний ре­зуль­тат ді­ли­ться на 2, а по­тім мно­жи­ться на 15%, і та­ким чи­ном ви­зна­ча­є­ться від­со­ток обов’яз­ко­вої пла­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги.

Ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру жи­тло­вої суб­си­дії як рі­зни­ці між мі­ся­чним роз­мі­ром пла­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги та/або мі­ся­чним роз­мі­ром вне­ску/пла­те­жу об’єд­нан­ню на опла­ту ви­трат на управ­лі­н­ня ба­га­то­квар­тир­ним бу­дин­ком у ме­жах со­ці­аль­ної нор­ми жи­тла і со­ці­аль­них нор­ма­ти­вів жи­тло­во-ко­му­наль­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня та обов’яз­ко­вою час­ткою пла­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги та/або ви­трат на управ­лі­н­ня ба­га­то­квар­тир­ним бу­дин­ком

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.