Буль­до­зер про­ти Яблон­ської

На ма­пі Ки­є­ва — но­ва га­ря­ча то­чка че­рез про­ти­прав­не бу­дів­ни­цтво

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Еле­ган­тна ба­бу­ся з те­ле­фо­ном у ру­ці та кра­си­во­му си­ньо­му ка­пе­лю­шку зру­чно вмо­сти­ла­ся на стіль­ці. Ні­би ні­чо­го див­но­го. Та си­дить во­на пра­кти­чно в тран­шеї, щой­но ви­ри­тій, про­сто бі­ля буль­до­зе­ра. Це ме­шкан­ка бу­дин­ку в про­вул­ку Мар’янен­ка, 14 зу­пи­няє не­за­кон­не бу­дів­ни­цтво в сво­є­му дво­рі.

Як по­ві­до­ми­ла у «Фейс­бу­ці » ін­ша ме­шкан­ка бу­дин­ку, ху­до­жни ця Га я не Ата ян, за бу дов ник « Бу­дІн­форм » хо че за хо пи ти при бу дин ко ву те ри то рію та те - ри­то­рію Оле­ксан­дрів­ської лі­кар­ні, щоб звес ти жит ло вий бу ди - нок з офіс ни ми при мі щен ня ми та вбу до ва ною ав то сто ян кою. Чер­го­вий об’єкт елі­тної не­ру­хо­мос ті не ли ше спо тво рить іс то - ри­чний квар­тал Ки­є­ва, а й за­гро­жу­ва­ти­ме при­ле­глим бу­дин­кам.

Сво­го ча­су акти­ві­сти вже обо­ро­ня­ли лі­кар­ню від за­бу­до­ви. Во­че­видь, ви­снов­ків ні­хто не ро­бить. У 2014 ро­ці був пер­ший етап кон­флі­кту. Мі­сце­ві зу­пи­ни­ли бу­дів­ни­цтво та до­ве­ли йо­го не­за­кон­ність. Пе­ред­усім че­рез те, що Клов­ський узвіз, на яко­му пла­ну­є­ться за­бу­до­ва, в Ін­сти­ту­ті гео­ло­гі­чних на­ук НАН Укра­ї­ни ви­зна­ли зсу­во­не­без- пе­чним. Крім то­го, за­бу­дов­ник не про­вів об­сте­же­н­ня при­ле­глих бу­дин­ків і не пе­ред­ба­чив ін­же­нер­них за­хо­дів про­ти їх руй­на­ції, що пе­ред­ба­ча­ють дер­жав­ні бу­ді­вель­ні нор­ми. Не бу­ло й гро­мад­ських слу­хань з уча­стю жи­те­лів мі­кро­ра­йо­ну. На­то­мість є не­га­тив­ний до­свід бу­дів­ни­цтва на цьо­му схи­лі — бу­дин­ком №7 на Клов­сько­му узво­зі пі­шли трі­щи­ни.

Про «Бу­дІн­форм» ві­до­мо не­ба­га­то. Ком­па­нія дав­но орен­дує цю ді­лян­ку в мі­ста, вла­сно­го сайта не має. Ін­тер­нет ви­дає ли­ше ре­сурс, який про­по­нує рі­зні бу­ді­вель­ні по­слу­ги, однак про вла­сні про­е­кти тут не йде­ться. Мо­жли­во, це при­кри­т­тя. Щоб при­вер­ну­ти ува­гу мі­стян до про­бле­ми, мі­сце­ві жи­те­лі на­га­ду­ють, що ці бу­дин­ки — свід­ки ки­їв­ської істо­рії.

«У бу­дин­ку №14 жи­ли та пра цю ва ли ви дат ні лю ди, се ред яких на­ро­дні ху­до­жни­ки Укра­ї­ни Іван Ва си льо вич Ма ко гон і Те­тя­на Ни­лів­на Яблон­ська, — роз по ві ла в « Фей с бу ці » ки ян ка Оле­на Ні­цко (до ре­чі, на бу­дин­ку на­віть є від­по­від­на ме­мо­рі­аль­на до­шка). — Са­ме в цьо­му бу­дин­ку Те тя на Ни лів на ма лю ва ла свої остан­ні не­ймо­вір­но кра­си­ві па­сте­лі, си­дя­чи бі­ля ві­кна. Її пра­ва ру ка не під ні ма лась, не мог ла три­ма­ти важ­кі пен­злі. Яблон­ська ма лю ва ла лі вою ру кою, лег - кою крей дою, спо сте рі га ю чи за не­бом, пта­ха­ми та де­ре­ва­ми».

Пи­са­ти скар­ги до ме­ра та пре­зи­ден­та, над­си­ла­ти за­пи­ти в усі мо­жли­ві ін­стан­ції, зна­йти хо­ро­шо­го юри­ста — це по­ра­ди ки­ян, які вже зви­кли, що тре­ба са­мо­туж­ки обо­ро­ня­ти істо­ри­чний Ки­їв та й уза­га­лі все мі­сто від то­таль­ної за­бу­до­ви. За­бу­дов­ник вже ви­рив се­ми­ме­тро­вий ко­тло­ван. Ме­шкан­ці го­то­ві сто­я­ти до остан­ньо­го, щоб збе­рег­ти жи­тло та мі­сто. А що чи­нов­ни­ки? Тра­ди­цій­но від­мов­чу­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.