ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1778 — на­ро­див­ся Гри­го­рій Кві­тка-Основ’янен­ко, ви­да­тний укра­їн­ський пи­сьмен­ник, за­снов­ник ху­до­жньої про­зи та жан­ру со­ці­аль­но-по­бу­то­вої ко­ме­дії в укра­їн­ській лі­те­ра­ту­рі ( « Ко­но­топ­ська відьма » , «Ма­ру­ся», «Сва­та­н­ня на Гон­ча­рів­ці»). По­мер 1843 р. 1830 — у Вар­ша­ві роз­по­ча­лось поль­ське на­ціо­наль­но-ви­зволь­не пов­ста­н­ня про­ти вла­ди і мпер­ської Ро­сії. 1899 — на­ро­див­ся Гри­го­рій Ко­син­ка (справ­жнє прі­зви­ще — Стрі­лець), та­ла­но­ви­тий укра­їн­ський пи­сьмен­ник- но­ве­ліст («За­кві­тча­ний сон», «В жи­тах», «Но­ве­ли де­зер­ти­ра»), пе­ре­кла­дач до­би Роз­стрі­ля­но­го Ві­дро­дже­н­ня. 1934 ро­ку став жер­твою ста­лін­ських ре­пре­сій. 1924 — по­мер Джа­ко­мо Пуч­чі­ні, ви­зна­чний іта­лій­ський ком­по­зи­тор, остан­ній з пле­я­ди ми­тців, твор­чість яких символізує 300-лі­тній роз­квіт іта­лій­ської опе­ри («Чі­о­Чіо-Сан» або «Ма­дам Бат­тер­фляй», «Бо­ге­ма», «То­ска»). На­ро­див­ся 1858 р. 1947 — Ге­не­раль­на Асам­блея ООН схва­ли­ла план по­ді­лу Па­ле­сти­ни на єв­рей­ську та араб­ську дер­жа­ви. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1778 р.

1924 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.