Са­ло­ме ЗУРАБІШВІЛІ,

пе­ре­мо­жни­ця пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Гру­зії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (facebook.com)

Я пе­ре­бу­ваю в Ін­гу­рі, бі­ля оку­па­цій­ної лі­нії і звід­си ще один агре­сив­ний крок Ро­сії про­ти Укра­ї­ни зда­є­ться ще більш обур­ли­вим. Це гру­бе по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва за­гро­жує не ли­ше су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни, а й без­пе­ці та ста­біль­но­сті в ре­гіо­ні. Я ви­слов­люю ціл­ко­ви­ту со­лі­дар­ні­стьУкра­ї­ні та її на­се­лен­ню. За­хі­дні пар­тне­ри не за­ли­ша­тьви­клик Ро­сії без від­по­віді, оскіль­ки без­пе­ка Чор­но­го мо­ря, ста­біль­ність ре­гіо­ну, су­ве­ре­ні­тет і збе­ре­же­н­ня ми­ру в Укра­ї­ні — це їх ін­те­рес і від­по­від­аль­ність

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.