Скіль­ки світ бу­де тер­пі­ти?

«Якщо в XX сто­літ­ті чу­мою бу­ла на­цист­ська Ні­меч­чи­на на чо­лі з Гі­тле­ром, то ни­ні це Ро­сія на чо­лі з Пу­ті­ним», — адмі­рал Ігор ВОРОНЧЕНКО

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

УКи­є­ві в че­твер від­бу­лась ІІ Мі­жна­ро­дна кон­фе­рен­ція з мор­ської без­пе­ки. По­ка­зо­вим є те, що ще рів­но рік то­му на цій кон­фе­рен­ції екс­пер­ти по­пе­ре­джа­ли про за­гро­зи в Азов­сько­му мо­рі. Які ви­снов­ки зро­би­ла вла­да з то­ді­шніх за­сте­ре­жень?

«РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПЕРЕСТУПИЛА МЕЖУ, ОФІЦІЙНО ПІДТВЕРДИВШИ СВОЮ УЧАСТЬ У АГРЕСІЇ ПРО­ТИ УКРА­Ї­НИ»

На від­крит­ті цьо­го­рі­чної кон­фе­рен­ції ко­ман­ду­вач Вій­сько­во­Мор­ських сил Укра­ї­ни, адмі­рал Ігор ВОРОНЕНКО за­явив, що Укра­ї­на про­си­ти­ме за­кри­ти про­то­ку Бо­сфор для ро­сій­ських су­ден.

«Я, як ко­ман­ду­вач ВМС Укра­ї­ни, ви­слов­люю спо­ді­ва­н­ня, що сві­то­ва спіль­но­та ухва­лить рі­ше­н­ня і ви­знає, що бу­ло здій­сне­но агре­сію про­ти дер­жа­ви Укра­ї­на, — за­явив він під час кон­фе­рен­ції. — В зв’яз­ку з цим та згі­дно з нор­ма­ми кон­вен­ції Мон­тре, а са­ме 19 пун­ктом, про­си­ти­ме­мо за­кри­т­тя про­то­ки Бо­сфор Ту­ре­цькою Ре­спу­блі­кою».

Як ві­до­мо, 25 ли­сто­па­да ро­сій­ські при­кор­дон­ни­ки в Чор­но­му мо­рі по­ру­шив­ши всі між­на­ро­дні нор­ми за­хо­пи­ли три укра­їн­ські ка­те­ри та 24 укра­їн­ських мо­ря­ків, по­ра­нив­ши чо­ти­рьох із них.

На­га­да­є­мо, що на­пе­ре­до­дні мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Оме­лян за­явив, що Ро­сія за­бло­ку­ва­ла укра­їн­ські пор­ти на Азов­сько­му мо­рі. За остан­ні­ми да­ни­ми, там за­бло­ко­ва­но 35 су­ден. От­же, Укра­ї­на не­се ве­ли­че­зні ма­те­рі­аль­ні втра­ти. Окрім то­го, та­ка си­ту­а­ція по­зна­ча­є­ться й на со­ці­аль­но­му аспе­кті в укра­їн­сько­му При­а­зов’ ї. Ро­сія фа­кти­чно ду­шить та­кі мі­ста як Ма­рі­у­поль і Бер­дянськ, що ціл­ком за­ле­жать від тор­гів­лі мо­рем.

На по­ча­тку кон­фе­рен­ції пе­ред при­су­тні­ми та­кож ви­сту­пи­ла На­дзви­чай­ний та Пов­но­ва­жний По­сол США в Укра­ї­ні Ма­рі ЙОВАНОВИЧ з до­сить ясни­ми та прин­ци­по­ви­ми ме­се­джа­ми. Зокре­ма во­на за­яви­ла, що «сво­ї­ми ді­я­ми в Азов­сько­му мо­рі Російська Федерація переступила межу, офіційно підтвердивши свою участь в агресії про­ти Укра­ї­ни».

Зокре­ма во­на ска­за­ла: «Ске­пти­ки по­са­дов­ці біль­ше вже не мо­жуть за­пе­ре­чу­ва­ти то­го, що ми зна­є­мо. Ці ни­то­чки, які кон­тро­лю­ють кон­флікт — чи то «зе­ле­ні чо­ло­ві­чки » , чи се­па­ра­ти­сти — мо­жна від­сте­жи­ти чі­тко. Мо­сква ви­зна­ла свої дії, і це пер­ша від­кри­та російська ата­ка, пер­ший на­пад на укра­їн­ські ВМС, що пе­ре­ве­ло кон­флікт із су­хо­до­лу на мо­ре. Цей на­пад є не­без­пе­чною сен­тен­ці­єю, а та­кож ча­сти­ною схе­ми ро­сій­ських дій».

«Ро­сія на­ма­га­лась по­да­ти ви­га­да­ні під­ста­ви, по­ясню­ю­чи, що во­на не бе­ре уча­сті в цьо­му кон­флі­кті, — до­да­ла по­сол Йованович. — Ро­сія про­гно­зо­ва­но вда­ва­лась до де­з­ін­фор­ма­ції, рі­зні по­са­дов­ці уда­ва­ли­ся до рі­зних по­яснень, щоб­спан­те­ли­чи­ти гро­мад­ськість, пре­су та іно­зем­них держ­слу­жбов­ців. Тут не мо­же бу­ти дво­їсто­го ро­зу­мі­н­ня, адже фа­кти є чі­тки­ми».

Оче­ви­дно агре­сив­ні дії Ро­сії, які ли­ше на­би­ра­ють обер­тів, по­ви­нен за­ува­жу­ва­ти світ, та ро­би­ти не ли­ше від­по­від­ні ви­снов­ки, а й ді­я­ти. Мі­ні­мум, що мо­жна зро­би­ти, це по­си­ли­ти сан­кції.

«ЗАТРИМАННЯ УКРА­ЇН­СЬКИХ СУ­ДЕН — Є ТЕХНОЛОГІЄЮ МОР­СЬКОЇ БЛОКАДИ УКРА­ЇН­СЬКИХ ПОРТІВ АЗОВСЬКОГО МО­РЯ»

« Про­во­ка­ції та агре­сив­ні дії Ро­сії чі­тко під­па­да­ють під ви­зна­че­н­ня агресії, — ска­за­ла на кон­фе­рен­ції го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди в за­кор­дон­них спра­вах Ган­на ГОПКО. — Очі­ку­є­мо й на­да­лі ви­зна­н­ня від на­ших між­на­ро­дних пар­тне­рів са­ме та­ко­го ви­зна­че­н­ня. Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла 242-ма го­ло­са­ми звер­не­н­ня до мі­жна­ро­дної спіль­но­ти, до пар­ла­мен­тів сві­ту, до пар­ла­мент­ської Асам­блеї НАТО, Ра­ди Єв­ро­пи, в яко­му ми чі­тко за­кли­ка­є­мо між­на­ро­дну спіль­но­ту на­пра­ви­ти спо­сте­рі­га­чів до Чор­но­го та Азовського мо­рів. Та­кож ми за­кли­ка­є­мо збіль­ши­ти при­су­тність вій­сько­вих ко­ра­блів та за­про­ва­ди­ти вій­сько­ві на­вча­н­ня в Азов­сько­му мо­рі для то­го, що­б­здій­сни­ти де­е­ска­ла­цію си­ту­а­ції. Окрім то­го, ми за­кли­ка­є­мо збіль­ши­ти вій­сько­ву до­по­мо­гу Укра­ї­ні. Ми пе­ре­ко­на­ні, що те, що тра­пи­лось, не остан­ній акт ро­сій­ської агресії. Ро­сія має одним із пла­нів — пов­но­мас­шта­бне втор­гне­н­ня»

З ґрун­тов­ною до­по­від­дю ви­сту­пив го­лов­ний ре­да­ктор про­е­кту BlackSeaNews Ан­дрій КЛИМЕНКО, який де­таль­но опи­сав си­ту­а­цію, яка скла­лась не ли­ше в во­дах Азовського мо­ря, а й за одну со­тню кі­ло­ме­трів від Оде­си. З усьо­го ви­дно, що остан­ній рік Ро­сія при­ско­ри­ла тем­пи оку­па­ції в мор­сько­му се­кто­рі.

«Май­дан за­кор­дон­них справ» — це гру­па, яку я очо­люю і яка скла­да­є­ться з п’ятьох осіб, — роз­по­вів Ан­дрій Клименко. — Ми за­йма­є­мось в то­му чи­слі мор­ським мо­ні­то­рин­гом по­ру­ше­н­ня сан­кцій в пор­тах Кри­му. 17 трав­ня ми по­ба­чи­ли не­стан­дар­тні зу­пин­ки су­ден по­се­ред Азовського мо­ря. До то­го та­ко­го ні­ко­ли не бу­ло. З то­го мо­мен­ту роз­по­ча­ли­ся си­стем­ні що­ден­ні затримання укра­їн­ських су­ден в мо­рі. На жаль, про­тя­гом двох мі­ся­ців ні ву­ли­ця Бан­ко­ва, ні ву­ли­ця Гру­шев­сько­го, ні пло­ща Ми­хай­лів­ська за ви­ня­тком двох лю­дей — мі­ні­стра Оме­ля­на та пред­став­ни­ка Пре­зи­ден­та в Кри­му Бо­ри­са Ба­бі­на — з на­ми не спів­пра­цю­ва­ли. 23 та 26 черв­ня роз­по­ча­ли­ся не­тра­ди­цій­ні за ча­сом затримання су­ден у ра­йо­нах очі­ку­ва­н­ня бі­ля Кер­чі — ко­ли су­дна йдуть до Бер­дян­ська й Ма­рі­у­по­ля та ко­ли звід­ти по­вер­та­ю­ться вже з ван­та­жем. Тер­мін очі­ку­ва­н­ня був від трьох до ше­сти го­дин. Зго­дом час затримання по­чав на­ро­ста­ти. Ми ма­є­мо вже чо­ти­ри дні затримання. Це і є те­хно­ло­гія то­го, що ми на­зи­ва­є­мо мор­ською бло­ка­дою укра­їн­ських портів Азовського мо­ря».

Окре­мо Ан­дрій Клименко за­кли­кав укра­їн­ських юри­стів не ство­рю­ва­ти зай­вих по­ле­мік, а кон­кре­тно про­пи­са­ти в пра­во­во­му по­лі низ­ку на­два­жли­вих норм, які до­зво­ля­ли укра­їн­ським вій­сько­вим від­кри­ва­ти во­гонь під час мо­жли­вої ви­сад­ки ро­сій­сько­го де­сан­ту на узбе­реж­жі Азовського мо­ря. За йо­го сло­ва­ми, існує ве­ли­че­зний ри­зик то­го, що за­бло­ку­вав­ши Азов, Ро­сія роз­по­чне подаль­ший на­ступ у При­а­зов’ ї. На жаль, укра­їн­ські вій­сько­ві не ма­ють пра­ва від­кри­ва­ти во­гонь аж до то­го мо­мен­ту, як не тра­пи­ться без­по­се­ре­дньої ви­сад­ки де­сан­ту, що мо­же по­зна­чи­тись на ефе­ктив­но­сті обо­ро­ни.

«РО­СІЯ НАХАБНІШАЄ, АДЖЕ БАЧИТЬ, ЩО СЕРЙОЗНОЇ ПРОТИДІЇ НЕ­МАЄ»

Не­що­дав­но при­зна­че­ний пред­став­ни­ком Укра­ї­ни у Три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі з мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях Єв­ген МАРЧУК зро­бив екс­курс в істо­рію від­но­син Ро­сії й Укра­ї­ни в Кри­му та про­вів па­ра­ле­лі з те­пе­рі­шнім ста­ном ре­чей.

« 2003 ро­ку Ту­злин­ська аван­тю­ра, яку за­ва­ри­ла Ро­сія, для нас зро­би­ла від­кри­т­тя — пу­тін­ська по­лі­ти­ка що­до Укра­ї­ни є не­пе­ре­дба­чу­ва­ною, — ска­зав Єв­ген Марчук. — Вій­сько­ві, які бу­ли при­че­тні до Ту­зли, до­бре зна­ють, що з на­шої сто­ро­ни та­кож бу­ли при­тя­гну­ті вій­сько­ві стру­кту­ри й ми близь­кі до вій­сько­во­го зі­ткне­н­ня. В ме­не ті по­дії асо­ці­ю­ю­ться з ни­ні­шні­ми. Зга­дай­те ане­ксію Кри­му. Во­на спів­па­ла з Олім­пій­ськи­ми ігра­ми в Со­чі. Всі сві­то­ві ме­діа, ясна річ, ви­сві­тлю­ють Олім­пі­а­ду. Російська вла­да по­да­ва­ла ба­га­то ін­фор­ма­ції що­до за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки. Во­дно­ча зга­дай­мо про ме­даль за ане­ксію Кри­му. Во­на да­то­ва­на 20 лю­то­го, ко­ли Олім­пі­а­да ще три­ва­ла. Та­ким чи­ном Ро­сія ви­ко­ри­ста­ла не ли­ше вну­трі­шньо­по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в Укра­ї­ни, а й ду­же гра­мо­тно й да­ле­ко­гля­дно від­во­лі­кла ува­гу сві­то­вої спіль­но­ти. При цьо­му, під час Олім­пі­а­ди ро­сі­я­ни, окрім по­лі­цей­ських, за­лу­чи­ли ще май­же 40 ти­сяч вій­сько­вих. Це бу­ло по су­ті тре­ну­ва­н­ня вій­сько­вих стру­ктур для ре­а­лі­за­ції крим­ської аван­тю­ри. Без­пе­ко­ву лі­нію бу­ло роз­тя­гну­то до 300 кі­ло­ме­трів. Окре­мо при­га­да­є­мо на­ма­га­н­ня зв’яза­тись Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка з Пу­ті­ним, ко­ли бу­ли об­стрі­ля­ні на­ші ко­ра­блі й взя­ті в по­лон на­ші мо­ря- ки. Як ми зна­є­мо ці­єї бе­сі­ди так і не від­бу­ло­ся. Дзер­каль­на си­ту­а­ція бу­ла й під час Ту­злин­ської кри­зи. Ми то­ді бу­ли ра­зом із то­ді­шнім пре­зи­ден­том Ку­чмою. До­ве­лось тер­мі­но­во пе­ре­рва­ти ду­же ва­жли­вий ві­зит до Бра­зи­лії. Ку­чма пів­то­ри до­би на­ма­гав­ся зв’яза­тись із Пу­ті­ним у будь-який спо­сіб. Пу­тін то­ді пе­ре­бу­вав у Пів­ден­но-Схі­дній Азії. Зв’язок із ним від­був­ся вже то­ді ко­ли Ку­чма пе­ре­рвав ві­зит. Ба­чи­те, які ма­є­мо на­чеб­то про­сті асо­ці­а­ції й на­чеб­то про­стий збіг. Те­пер по­ди­ви­мось на ре­а­кцію в сві­ті, тих си­ло­вих пар­тне­рів із яки­ми спів­пра­цює Ро­сія. Це від­бу­ло­ся з ве­ли­че­зним за­пі­зне­н­ням. Це по­вто­ри­ло­ся й під час ане­ксії Кри­му, й оку­па­ції ча­сти­ни Дон­ба­су. Хо­чу за­кцен­ту­ва­ти ува­гу на цьо­му за­хо­плен­ні в по­лон на­ших вій­сько­вих, ко­ли бу­ло об­стрі­ля­но на­ші ко­ра­блі і вій­сько­ві. Те­пер мо­жна пе­ред­ба­чи­ти, що бу­де да­лі. То­му що Ро­сія нахабнішає, адже бачить, що серйозної протидії їй не­має, окрім сан­кцій. Зви­чай­но, ми дя­ку­є­мо пар­тне­рам за сан­кції, але, як ми ба­чи­мо, на­став час ро­би­ти вже ра­ди­каль­ні ви­снов­ки».

При за­вер­шен­ні обго­во­ре­н­ня пи­тань пер­шої па­не­лі кон­фе­рен­ції з мор­ської без­пе­ки, ще раз сло­во взяв адмі­рал Ігор Воронченко, зро­бив­ши низ­ку пря­мих хоч і емо­цій­них за­яв. Він на­го­ло­сив: «Так тра­пи­лось, що з 2003-го я брав участь у всіх основ­них су­ти­чках з РФ. 2003-го під час за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції на Ту­злі я ко­ман­ду­вав 25-м пол­ком На­ціо­наль­ної гвар­дії в Кер­чі. В лю­то­му 2014-го ро­ку я був за­сту­пни­ком ко­ман­ду­ва­ча Вій­сько­во-Мор­ських сил Зброй­них сил Укра­ї­ни з бе­ре­го­вої обо­ро­ни в Кри­му. 2014 ро­ку впро­довж ше­сти мі­ся­ців брав участь у ан­ти­те­ро­ри­сти­чній опе­ра­ції на те­ри­то­рії Лу­ган­ської обла­сті. Й для ме­не не ясно, як світ до­сі не мо­же зро­зу­мі­ти, що ми ма­є­мо спра­ву з чу­мою ХХІ сто­лі­т­тя. Якщо в ХХ сто­літ­ті та­кою чу­мою бу­ла на­цист­ська Ні­меч­чи­на на чо­лі з Гі­тле­ром, то за­раз нею є Ро­сія на чо­лі з Пу­ті­ним. За­раз всі в сві­ті гра­ють по вста­нов­ле­них пра­ви­лах і зна­йшов­ся ли­ше один гра­вець, у яко­го в ко­ло­ді 36 ту­зів. Скіль­ки світ тер­пі­ти­ме па­плю­же­н­ня пра­ва в то­му чи­слі мор­сько­го? Агре­сія про­ти Укра­ї­ни роз­по­ча­лась із 1990-х ро­ків. Зга­дай­те та­кож 1 лю­то­го 2017-го — об­стріл на­шо­го лі­та­ка над Чор­ним мо­рем. Це чі­тка дія, яка під­па­дає під ви­зна­че­н­ня агресії. Та ку­ля, що влу­чи­ла в лі­так, у Га­а­зі. Але скіль­ки ча­су ми­ну­ло, як во­на там, а по­ки що я не ба­чу спра­ве­дли­вої ре­а­кції на цей зу­хва­лий акт. Світ мов­чить. Мов­чить, ко­ли вби­ва­ють укра­їн­ців та за­хо­плю­ють на­ші зем­лі. Ми сьо­го­дні пе­ре­бу­ва­є­мо на пе­ре­до­вій обо­ро­ни Єв­ро­пи. Ми за­хи­ща­є­мо цін­но­сті, які збу­до­ва­ні ци­ві­лі­зо­ва­ним сві­том. Ви­ба­чте за емо­цій­ність, але ме­не та­ка па­сив­ність сві­ту ді­ста­ла. Так, Укра­ї­ні са­мій важ­ко бо­ро­тись з Ро­сі­єю. Во­на еко­но­мі­чно по­ту­жні­ше, адже має біль­ші ре­сур­си. Во­на має більш по­ту­жну ар­мію. Це факт. Са­ме то­му сві­то­ва спіль­но­та му­сить все зро­би­ти, щоб до­по­мог­ти нам у на­шій бо­роть­бі, адже Пу­тін не обме­жи­ться Укра­ї­ною. Він пі­де да­лі. То­му що це лю­ди­на, яка ви­ро­сла в пі­тер­ських під­во­рі­т­тях. Він ми­слить зов­сім ін­ши­ми по­ня­т­тя­ми. Він мо­же ігно­ру­ва­ти лі­де­рів кра­їн, не бра­ти пів­то­ри до­би слу­хав­ку в на­два­жли­вий мо­мент, спі­зня­тись на між­на­ро­дні зу­стрі­чі. Змі­ни­ти Пу­ті­на ми не змо­же­мо. Тут по­трі­бні рі­шу­чі та спіль­ні дії всіх кра­їн, щоб­при­сми­ри­ти йо­го. Ми очі­ку­є­мо пов­но­цін­ної оцін­ки сві­то­вої спіль­но­ти ді­ям Ро­сії. Від­крий­те очі! Ви­ста­чить з цим ми­ри­ти­ся!».

ФО­ТО УНІАН

Ко­ман­ду­вач ВМС ЗСУ, адмі­рал Ігор ВОРОНЧЕНКО з На­дзви­чай­ним та Пов­но­ва­жним По­слом США в Укра­ї­ні Ма­рі ЙОВАНОВИЧ у ку­лу­а­рах II Мі­жна­ро­дної кон­фе­рен­ції з мор­ської без­пе­ки

ФО­ТО АВТОРА

Єв­ген МАРЧУК: «Від­кри­та ата­ка РФ ко­ра­блів ВМСУ в Азов­сько­му мо­рі зня­ла всі дис­ку­сії про до­ціль­ність де­нон­са­ції Ки­є­вом уго­ди з РФ що­до Азо­ву»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.