1000-лі­т­тя мо­гу­тно­сті ду­ху

Ви­став­ка про істо­рію Со­фії Ки­їв­ської до­по­ма­гає якнай­кра­ще зро­зу­мі­ти й на­ше сьо­го­де­н­ня (до на­да­н­ня То­мо­су)

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

По­над пів­ро­ку Укра­ї­на жи­ве в актив­но­му очі­ку­ван­ні То­мо­су від Кон­стан­ти­но­поль­сько­го па­трі­ар­ха­ту як Цер­кви-Ма­те­рі, хо­ча істо­ри­чно цей про­цес три­ває ро­ка­ми, на­віть сто­лі­т­тя­ми.

З 27 по 29 ли­сто­па­да в Кон­стан­ти­но­по­лі три­ва­ло за­сі­да­н­ня Си­но­ду Все­лен­сько­го Па­трі­ар­ха­ту. На мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ра оста­то­чних офі­цій­них рі­шень із Фа­на­ра ще не над­хо­ди­ло, однак на­пе­ре­до­дні ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень Ро­сти­слав Пав­лен­ко, який фа­кти­чно ку­рує це пи­та­н­ня від Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни й пе­ре­бу­ває під час за­сі­да­н­ня Си­но­ду в Стам­бу­лі, на­пи­сав у се­бе в « ФБ » : « Си­нод роз­гля­не текст То­мо­су про ав­то­ке­фа­лію Укра­їн­ської Пра­во­слав­ної Цер­кви, ви­зна­чить да­ту Со­бо­ру в Укра­ї­ні для обра­н­ня Пред­сто­я­те­ля. Обра­ний Пред­сто­я­тель вла­сне й отри­має То­мос. Най­го­лов­ні­ше: йде­ться про ство­ре­н­ня не­за­ле­жної цер­кви, пов­но­прав­ної ав­то­ке­фа­лії, рів­ної ін­шим 14 По­мі­сним Цер­квам. На­бли­жа­є­мось до ме­ти».

Ме­та має для Укра­ї­ни фун­да­мен­таль­ний ха­ра­ктер, то­му що роз­вер­тає нас до сво­го ко­рі­н­ня в ре­лі­гії, істо­рії, дер­жав­но­сті. Осо­бли­во в кон­текс­ті про­ти­сто­я­н­ня з Ро­сі­єю, яка розв’яза­ла про­ти на­шої кра­ї­ни вій­ну. « Ко­ли до істо­рії спад­щи­ни Ві­зан­тії (як і Ки­їв­ської Ру­сі) звер­та­є­ться Ро­сія, то це пе­ре­тво­рю­є­ться на без­успі­шне пра­гне­н­ня від­най­ти те, чо­го не­має. Для Укра­ї­ни це — най­кра­щий шлях пі­зна­ти се­бе » , — пи­ше в Сло­ві до чи­та­чів у кни­зі «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» го­лов­ний ре­да­ктор « Дня » Ла­ри­са ІВШИНА, яку «День» ви­дав ще 2015 ро­ку.

Все­лен­ський па­трі­арх Вар­фо­ло­мій де­мон­струє по­слі­дов­ну і чі­тку по­зи­цію — як у істо­ри­чно­му кон­текс­ті, так і у від­бит­ті атак Мо­скви, яка за­сто­со­вує рі­зні ме­то­ди в про­ти­сто­ян­ні з Кон­стан­ти­но­по­лем. Вар­фо­ло­мій не­о­дно­ра­зо­во твер­до за­яв­ляв, що Укра­їн­ська Пра­во­слав­на Цер­ква отри­має То­мос. «Усе по­ча­ло­ся на по­ча­тку XIV сто­лі­т­тя, ко­ли пре­стол Ки­їв­ської ми­тро­по­лії пе­ре­не­се­но без ка­но­ні­чно­го до­зво­лу Ма­те­рі-Цер­кви до Мо­скви. Від­то­ді на­ші ки­їв­ські бра­ти до­кла­да­ли всіх зу­силь аби здо­бу­ти не­за­ле­жність від цер­ков­но­го кон­тро­лю з бо­ку Мо­сков­сько­го цен­тру. Упер­тість Мо­сков­сько­го Па­трі­ар­ха­ту ста­ла при­чи­ною роз­ко­лу, від яко­го до­сі по­тер­пає на­род Укра­ї­ни » , — на­го­ло­сив у про­мо­ві Вар­фо­ло­мій ( uocofusa.org).

Вла­сне, всі­ма сво­ї­ми остан­ні­ми рі­ше­н­ня­ми Кон­стан­ти­но­поль­ська цер­ква на­ма­га­є­ться «ви­лі­ку­ва­ти роз­кол» в Укра­ї­ні та по­вер­ну­ти істо­ри­чну спра­ве­дли­вість. Під час по­пе­ре­дньо­го за­сі­да­н­ня Си­но­ду, Все­лен­ський Па­трі­ар­хат ска­су­вав акт 1686 ро­ку про пе­ре­да­чу те­ри­то­рії Укра­ї­ни під адмі­ні­стра­цію Ро­сій­ської цер­кви. «З ка­но­ні­чної то­чки зо­ру це озна­чає, що сьо­го­дні в Укра­ї­ні УПЦ МП біль­ше не існує. Усі ар­хі­є­реї те­пер в Укра­ї­ні де-фа­кто згі­дно з цим рі­ше­н­ням си­но­ду є ар­хі­є­ре­я­ми Все­лен­сько­го пре­сто­лу, і во­ни по­вин­ні че­ка­ти на ди­ре­кти­ву Все­лен­сько­го Па­трі­ар­ха­ту що­до сво­го подаль­шо­го існу­ва­н­ня » , — роз­по­вів ар­хі­єрей Кон­стан­ти­но­поль­ської цер­кви, ар­хі­єпис­коп Тель­мі­ський Іов (bbc.com).

Своє подаль­ше існу­ва­н­ня укра­їн­ські ар­хі­є­реї ма­ють ви­зна- чи­ти зокре­ма на спіль­но­му Со­бо­рі. І тут не все так про­сто. « Нам по­трі­бно бу­ти го­то­ви­ми до то­го, що з на­бу­т­тям То­мо­су для Укра­їн­ської Цер­кви на­ста­нуть не­про­сті ча­си, то­му що ду­же рі­зни­ми є ті суб’єкти, які бу­дуть втя­гну­ті в про­цес ство­ре­н­ня Укра­їн­ської По­мі­сної Пра­во­слав­ної Цер­кви. Плюс ззов­ні нам «до­по­ма­га­ти­ме» Ро­сія. Мі­ні­мум, що во­ни ро­би­ти­муть, — це спро­сто­ву­ва­ти­муть на­да­н­ня То­мо­су » , — за­яви­ла ра­ні­ше в ко­мен­та­рі « Дню » Лю­дми­ла ФИЛИПОВИЧ, до­ктор фі­ло­соф­ських на­ук, за­ві­ду­вач від­ді­лу істо­рії ре­лі­гій та пра­кти­чно­го ре­лі­гі­є­знав­ства від­ді­ле­н­ня ре­лі­гі­є­знав­ства Ін­сти­ту­ту фі­ло­со­фії НАН Укра­ї­ни.

От­же, пе­ред Укра­ї­ною — гро­ма­дя­на­ми, укра­їн­ським пра­во­слав’ям, вла­дою — сто­їть не­про­сте зав­да­н­ня «пі­зна­ти се­бе». Й ду­же ва­жли­во в цьо­му про­це­сі вмі­ти до­мов­ля­ти­ся, зна­хо­ди­ти ком­про­міс і гра­мо­тно про­ти­сто­я­ти ді­ям Мо­скви та її « п’ ятій ко­ло­ні » в Укра­ї­ні. «Отри­ма­н­ня То­мо­су вве­де укра­їн­ське пра­во­слав’ я в сві­то­ве пра­во­слав­не то­ва­ри­ство єв­ха­ри­стій­но ви­зна­них цер­ков, — ді­ли­ться сво­ї­ми очі­ку­ва­н­ня­ми Оле­ксандр САГАН, до­ктор фі­ло­соф­ських на­ук, про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­ле­н­ня ре­лі­гі­є­знав­ства Iн­сти­ту­ту фі­ло­со­фії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАН Укра­ї­ни. — То­мос мо­же ви­рі­ши­ти ба­га­то про­блем цер­ков­но­го й на­ціо­наль­но­го мас­шта­бу. Та­кож я очі­кую які­сну змі­ну са­мо­го пра­во­слав’я.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФО­ТО З САЙТА CERKVA.INFO

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.