ПРОПАГАНДА НА ЕКСПОРТ: Мо­сква – Бер­лін, Мо­сква – Па­риж

Як ро­сій­ські ана­лі­ти­чні цен­три ку­пу­ють і оку­по­ву­ють За­хід

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ка­те­ри­на СМАГЛІЙ

Про­дов­же­н­ня. По­ча­ток чи­тай­те у «Дні» №198-199 за 2-3 ли­сто­па­да 2018 р., №203-204 за 9-10 ли­сто­па­да 2018 р., №208-209 за 16-17 ли­сто­па­да 2018 р. №213-214 за 23-24 ли­сто­па­да 2018 р.

Кремль має стра­те­гію збіль­ше­н­ня при­су­тно­сті сво­їх ЗМІ та ана­лі­ти­чних цен­трів у клю­чо­вих єв­ро­пей­ських сто­ли­цях. Ко­ли 2016 ро­ку в Бер­лі­ні бу­ло ство­ре­но На­у­ко­во-до­слі­дний ін­сти­тут «Діа­лог ци­ві­лі­за­цій» (DOC-RI), ні­ме­цькі ЗМІ не­гай­но по­пе­ре­ди­ли, що він бу­де «ін­стру­мен­том гі­бри­дної вій­ни Мо­скви» про­ти За­хо­ду.

● ВО­ЛО­ДИ­МИР ЯКУНІН ТА ІН­СТИ­ТУТ «ДІА­ЛОГ ЦИ­ВІ­ЛІ­ЗА­ЦІЙ» У БЕР­ЛІ­НІ

Ін­сти­тут бу­ло за­сно­ва­но Во­ло­ди­ми­ром Яку­ні­ним — ко­ли­шнім ге­не­ра­лом КДБ, а по­тім ке­рів­ни­ком дер­жав­ної компанії « Ро­сій­ські за­лі­зни­ці». У сво­їй книж­ці «Пу­тін­ська кле­пто­кра­тія» аме­ри­кан­ська до­слі­дни­ця Ка­рен Да­ві­ша ствер­джу­ва­ла, що Якунін був «сі­рим кар­ди­на­лом» в ото­чен­ні Пу­ті­на з мо­мен­ту йо­го при­хо­ду до вла­ди. 2014 ро­ку уряд США за­про­ва­див сан­кції про­ти Яку­ні­на са­ме че­рез йо­го ста­тус до­ві­ре­ної осо­би Пу­ті­на. ЄС по­ки що від­мов­ля­є­ться за­про­ва­джу­ва­ти сан­кції про­ти Яку­ні­на, що до­зво­ляє йо­му по­до­ро­жу­ва­ти та бра­ти участь у за­хо­дах, які про­во­дить DOC-RI.

Два ін­ші спів­за­снов­ни­ки ін­сти­ту­ту — ко­ли­шній ге­не­раль­ний се­кре­тар Ра­ди Єв­ро­пи Валь­тер Швім­мер та про­фе­сор Пе­тер В. Шуль­це з Гет­тін­ген­сько­го уні­вер­си­те­ту ім. Ге­ор­га- Ав­гу­ста. У 1992— 2003 ро­ках до­ктор Шуль­це пра­цю­вав ди­ре­кто­ром мо­сков­сько­го офі­су Фон­ду Фрі­дрі­ха Ебер­та — по­лі­ти­чно­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру Со­ці­ал- де­мо­кра­ти­чної пар­тії Ні­меч­чи­ни, ра­ні­ше очо­лю­ва­ної Гер­хар­дом Шре­де­ром — ві­до­мим при­хиль­ни­ком Пу­ті­на. На­гля­до­ву ра­ду ін­сти­ту­ту очо­лю­ють троє — ко­ли­шній пре­зи­дент Че­ської Ре­спу­блі­ки ( 2003— 2013) Ва­цлав Кла­ус, ко­ли­шній фе­де­раль­ний кан­цлер Ав­стрії ( 2007— 2008) Аль­фред Гу­зен­ба­у­ер та ко­ли­шня го­ло­ва Со­ю­зу ні­ме­цької еко­но­мі­ки в Ро­сії Ан­дреа фон Кно­оп.

Ін­сти­тут не роз­кри­ває сво­їх жер­тво­дав­ців та за­яв­ляє, що по­жер­тви до йо­го фон­ду в Же­не­ві по­єд­ну­ють « пе­ре­ва­ги стра­те­гі­чно­го дов­го­стро­ко­во­го спів­ро­бі­тни­цтва з осо­бли­ви­ми по­да­тко­ви­ми пре­фе­рен­ці­я­ми » , а « вне­сок мо­же здій­сню­ва­ти­ся у фор­мі он­лайн- пла­те­жу, го­тів­ки, цін­них па­пе­рів або не­ру­хо­мо­сті » . ЗМІ по­ві­дом­ля­ли, що про­тя­гом на­сту­пних п’яти ро­ків Якунін пла­ну­вав ви­ді­ли­ти на фун­кціо­ну­ва­н­ня ін­сти­ту­ту 25 міль­йо­нів єв­ро.

Ці зна­чні фі­нан­со­ві вли­ва­н­ня до­зво­ли­ли Яку­ні­ну пе­ре­тво­ри­ти DOC- RI на по­ту­жну про­па­ган- дист­ську ма­ши­ну. На­віть в умо­вах сан­кцій ЄС про­ти Ро­сії та пер­со­наль­них сан­кцій Аме­ри­ки про­ти Яку­ні­на DOC-RI за­лу­чив чи­ма­ло вче­них із про­від­них аме­ри­кан­ських уні­вер­си­те­тів, вклю­чно з Ко­лум­бій­ським та Прін­стон­ським. У трав­ні 2018 ро­ку сайт ThinkProgress по­ві­до­мив, що ві­сім аме­ри­кан­ських уче­них бу­ли офіційно пов’яза­ні з яку­нін­ським ана­лі­ти­чним цен­тром. Про­те їхні ро­бо­то­дав­ці в США — аме­ри­кан­ські уні­вер­си­те­ти — не зна­ли про від­но­си­ни цих уче­них із DOC- RI, а та­кож не ма­ли яко­їсь окре­мої по­лі­ти­ки що­до спів­пра­ці сво­їх спів­ро­бі­тни­ків з осо­ба­ми, про­ти яких уряд США за­про­ва­див сан­кції. Ста­ном на ли­пень 2018 ро­ку DOC-RI мав 24 зов­ні­шніх екс­пер­ти та 15 чле­нів мі­жна­ро­дної до­слі­дни­цької гру­пи.

DOC-RI не при­хо­вує сво­їх від­но­син з Яку­ні­ним, тож йо­го між­на­ро­дні до­слі­дни­ки не мо­жуть по­си­ла­ти­ся на не­зна­н­ня то­го, хто фі­нан­сує їхні по­до­ро­жі на чи­слен­ні між­на­ро­дні за­хо­ди DOC-RI.

Не­зва­жа­ю­чи на сан­кції, ба­га­то єв­ро­пей­ських вче­них і по­лі­ти­ків все ще ба­жа­ють « діа­ло­гу » з Яку­ні­ним та го­то­ві до ньо­го. У Ро­до­сько­му фо­ру­мі-2018, який від­був­ся 5— 6 жов­тня 2018 р., взя­ли участь ко­ли­шній мі­ністр за­кор­дон­них справ та ві­це-кан­цлер Ні­меч­чи­ни ( 1998— 2005) Йо­шка Фі­шер. Ін­сти­тут та­кож актив­но за­лу­чає ко­ли­шніх по­са­дов­ців ЄС, у то­му чи­слі ко­ли­шньо­го єв­ро­пей­сько­го ко­мі­са­ра з пи­тань роз­ши­ре­н­ня ( 1999— 2004) Гюн­те­ра Фер­гой­ге­на.

Ін­сти­тут ор­га­ні­зо­вує куль­тур­ні за­хо­ди та ча­сто за­про­шує за­хі­дних ди­пло­ма­тів на ле­кції ди­ре­кто­ра мо­сков­сько­го Цен­тру Кар­не­гі Дми­тра Тре­ні­на або ди­ре­кто­ра ана­лі­ти­чно­го цен­тру «Російська ра­да з між­на­ро­дних справ» Ан­дрія Кор­ту­но­ва. По­бі­жний пе­ре­гляд твіт­тер-стрі­чки DOC-RI під­твер­джує йо­го від­да­ність прокрем­лів­ським на­ра­ти­вам. Пі­сля пре­зен­та­ції Ан­дрія Кор­ту­но­ва 12 кві­тня 2018 ро­ку DOC-RI у «Твіт­те­рі» бу­ло про­ци­то­ва­но йо­го клю­чо­ві те­зи про те, що «пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в Ро­сії не бу­ли зма­ні­пу­льо­ва­ні. Пу­тін є най­по­пу­ляр­ні­шим по­лі­ти­ком у Ро­сії, і це не змі­ни­ться най­ближ­чим ча­сом... Сан­кції та ізо­ля­ція від між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства не по­вин­ні бу­ти ме­тою Єв­ро­пи та США».

У Бер­лі­ні ді­яль­ність DOC- RI під­три­мує Ні­ме­цько- ро­сій­ський фо­рум, де Якунін є чле­ном опі­кун­ської ра­ди.

2018 ро­ку Якунін отри­мав ві­зу, яка дає йо­му мо­жли­вість про­жи­ва­н­ня та ро­бо­ти в Ні­меч­чи­ні. Як під­кре­слив пред­став­ник DOCRI, «отри­ма­н­ня ві­зи, що до­зво­ляє лю­ди­ні пра­цю­ва­ти в кра­ї­ні, де зна­хо­ди­ться штаб-квар­ти­ра її ор­га­ні­за­ції, є нор­маль­ною ро­бо­чою про­це­ду­рою».

● ІН­СТИ­ТУТ ДЕ­МО­КРА­ТІЇ ТА СПІВ­РО­БІ­ТНИ­ЦТВА В ПА­РИ­ЖІ

Ін­сти­тут де­мо­кра­тії та спів­ро­бі­тни­цтва бу­ло за­сно­ва­но 2008 ро­ку в Па­ри­жі та Нью-Йор­ку. За сло­ва­ми ко­ли­шньо­го го­ло­ви йо­го аме­ри­кан­сько­го офі­са Ан­дра­ні­ка Мі­гра­ня­на, зав­да­н­ням Ін­сти­ту­ту бу­ло « фор­му­ва­ти аль­тер­на­тив­ні по­гля­ди на по­лі­ти­чні про­це­си в Ро­сії», «сте­жи­ти за по­ру­ше­н­ня­ми прав лю­ди­ни на За­хо­ді» та «екс­пор­ту­ва­ти ро­сій­ське ро­зу­мі­н­ня де­мо­кра­тії до Єв­ро­пи та США».

Пу­тін по­обі­цяв роз­по­ча­ти від­сте­жу­ва­ти по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни в ЄС ще на са­мі­ті Ро­сія — ЄС, який від­був­ся 2007 ро­ку в Пор­ту­га­лії, а вже у 2011 ро­ці Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Ро­сії ви­да­ло пер­шу до­по­відь «Про си­ту­а­цію з пра­ва­ми лю­ди­ни у низ­ці дер­жав сві­ту » . Пу­тін за­зна­чив, що до­ку­мент за­без­пе­чив «ін­фор­ма­цій­но-про­па­ган­дист­ський су­про­від на­шої зов­ні­шньо­по­лі­ти­чної та ди­пло­ма­ти­чної ді­яль­но­сті».

За да­ни­ми ро­сій­ської пре­си, Кремль при­зна­чив ку­ра­то­ром Ін­сти­ту­ту Ана­то­лія Ку­че­ре­ну — до­ві­ре­ну осо­бу Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті- на на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах 2012 та 2018 ро­ків. Про­тя­гом 2013—2014 ро­ків Ку­че­ре­на пред­став­ляв ін­те­ре­си двох VIP-клі­єн­тів — ко­ли­шньо­го спів­ро­бі­тни­ка Агент­ства на­ціо­наль­ної без­пе­ки США Едвар­да Сно­у­де­на та укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та-вті­ка­ча Віктора Яну­ко­ви­ча. Ку­че­ре­на є го­ло­вою Гро­мад­ської ра­ди МЗС Ро­сії з 2013 ро­ку.

У Фран­ції ін­сти­тут очо­лює ко­ли­шня де­пу­та­тка Дер­жав­ної ду­ми та ко­ле­га Во­ло­ди­ми­ра Яку­ні­на На­та­лія На­ро­чни­цька. Між 1982 та 1989 ро­ка­ми На­ро­чни­цька пра­цю­ва­ла в Се­кре­та­рі­а­ті ООН у Нью-Йор­ку, де во­на, швид­ше за все, вста­но­ви­ла про­фе­сій­ні вза­є­ми­ни з Во­ло­ди­ми­ром Яну­кі­ним, який пра­цю­вав у Пред­став­ни­цтві СРСР при ООН з 1985 по 1991 ро­ки. На­ро­чни­цька є чле­ном опі­кун­ської ра­ди Фон­ду « Рус­ский мир » та ди­ре­кто­ром вла­сно­го Фон­ду істо­ри­чної пер­спе­кти­ви, яка зо­се­ре­джує ува­гу на та­ких го­стрих пи­та­н­нях ро­сій­ської по­лі­ти­ки, як « фаль­си­фі­ка­ція істо­рії, по­ма­ран­че­ві ре­во­лю­ції та змі­цне­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту Ро­сії».

Ін­сти­тут не роз­кри­ває сво­їх дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня та за­яв­ляє, що йо­го під­три­му­ють « при­ва­тні жер­тву­валь­ни­ки » . За­сту­пник На­ро­чни­цької, бри­тан­ський єв­ро­ске­птик Джон Ла­фленд, до­по­ма­гає по­ши­рю­ва­ти ана­лі­ти­ку ін­сти­ту­ту в Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві. Він є су­во­рим кри­ти­ком « ко­льо­ро­вих ре­во­лю­цій» і роз­гля­дає їх як за­хі­дну змо­ву про­ти Ро­сії.

За сло­ва­ми Мар­лен Ла­ру­ель із уні­вер­си­те­ту Джор­джа Ва­шинг­то­на, На­ро­чни­цька ві­до­ма сво­єю ан­ти­за­хі­дною по­зи­ці­єю й «си­сте­ма­ти­чно під­три­мує за­яви Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту та го­во­рить про існу­ва­н­ня осо­бли­вої пра­во­слав­ної ци­ві­лі­за­ції.»

Ін­те­ре­си Крем­ля в Па­ри­жі та­кож пред­став­ле­ні Асо­ці­а­ці­єю « Фран­ко- ро­сій­ський діа­лог » ( AFRD), ство­ре­ною у 2004 ро­ці під па­тро­на­том фран­цузь­ко­го та ро­сій­сько­го пре­зи­ден­тів Жа­ка Ши­ра­ка та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. З 2012 ро­ку асо­ці­а­цію спіль­но очо­лю­ють фран­цузь­кий пар­ла­мен­та­рій Тьєр­рі Ма­рі­а­ні та Во­ло­ди­мир Якунін.

За сло­ва­ми Се­сіль Ве­сьє, ав­тор­ки книж­ки «Крем­лів­ська ме­ре­жа у Фран­ції», асо­ці­а­ція актив­но за­йма­є­ться пи­та­н­ням ска­су­ва­н­ня сан­кцій ЄС про­ти Ро­сії. Во­на ре­гу­ляр­но ор­га­ні­зо­вує за­хо­ди для про­су­ва­н­ня ді­ло­вих ін­те­ре­сів сво­їх чле­нів, а са­ме — «Газ­про­му», бан­ку ВТБ, «Ре­но­ви» (що на­ле­жить Ві­кто­ру Ве­ксель­бер­гу) та «Мар­шал Ка­пі­тал Пар­тнерс» (на­ле­жить Ко­стян­ти­ну Ма­ло­фє­є­ву, який на­дає фі­нан­со­ву під­трим­ку не­за­кон­ним зброй­ним фор­му­ва­н­ням та на­йман­цям, які ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла Ро­сі­єя як гі­бри­дні вій­сько­ві си­ли для оку­па­ції Кри­му та втор­гне­н­ня в Дон­бас).

Хо­ча AFRD має обме­же­ний вплив на фран­цузь­ке су­спіль­ство,

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.