«Як і 2014 ро­ку: чі­тко, зро­зумі­ло»

Мі­ський го­ло­ва Дні­пра Бо­рис Фі­ла­тов під­пи­сав роз­по­ря­дже­н­ня про пер­шо­чер­го­ві за­хо­ди у зв’яз­ку із за­про­ва­дже­н­ням во­єн­но­го ста­ну на окре­мих те­ри­то­рі­ях Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Мі­ський го­ло­ва Дні­пра Бо­рис ФІ­ЛА­ТОВ опри­лю­днив на сво­їй сто­рін­ці в со­цме­ре­жі роз­по­ря­дже­н­ня про пер­шо­чер­го­ві за­хо­ди у зв’яз­ку із за­про­ва­дже­н­ням во­єн­но­го ста­ну в окре­мих обла­стях Укра­ї­ни. У до­ку­мен­ті ви­зна­че­но низ­ку зав­дань для ви­ко­нав­чих ор­га­нів і де­пар­та­мен­тів ме­рії, а та­кож для ра­йон­них у мі­сті рад. За­хо­ди до­по­мо­жуть за­без­пе­чи­ти го­тов­ність до ви­ни­кне­н­ня ускла­дне­них умов, нор­маль­ну ро­бо­ту ін­фра­стру­ктур­них об’єктів, га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку і пра­во­по­ря­док в осо­бли­вий пе­рі­од, іде­ться в по­ві­дом­лен­ні на сай­ті мі­ської ра­ди dniprorada.gov.ua.

«Ша­нов­ні во­лон­те­ри, атов­ці, пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті, про­сто не­бай­ду­жі гро­ма­дя­ни, будь ла­ска, при­єд­нуй­те­ся», — за­зна­чив очіль­ник Дні­пра.

Так, у роз­по­ря­джен­ні за­зна­че­но про­ве­де­н­ня ін­стру­кта­жів для жи­те­лів мі­ста рі­зно­го ві­ку. Та­кож пе­ред- ба­че­но від­пра­цю­ва­н­ня мар­шру­тів ева­ку­а­ції та укри­т­тя у ра­зі ли­ха. Про­во­ди­ти­муть і по­за­пла­но­ві спіль­ні об’єкто­ві тре­ну­ва­н­ня з пи­тань ци­віль­но­го за­хи­сту і за­про­ва­дже­н­ня во­єн­но­го ста­ну. Спе­ці­аль­ні ін­стру­кта­жі з на­да­н­ня пер­шо­чер­го­вої ме­ди­чної до­по­мо­ги ма­ють бу­ти ор­га­ні­зо­ва­ні для пра­ців­ни­ків ме­ди­чних за­кла­дів. За­кла­ди охо­ро­ни здо­ров’я та­кож бу­де за­без­пе­че­но до­ста­тньою кіль­кі­стю за­со­бів пер­шої ме­ди­чної до­по­мо­ги. Зі сво­го бо­ку, ра­йон­ні ра­ди по­вин­ні тер­мі­но­во ін­вен­та­ри­зу­ва­ти й об­сте­жи­ти на­яв­ні за­хи­сні спо­ру­ди й ін­ші мо­жли­ві укри­т­тя для на­се­ле­н­ня.

Крім цьо­го, в ме­рії Дні­пра звер­ну­ться до пра­во­охо­рон­ців для ор­га­ні­за­ції по­си­ле­них за­хо­дів без­пе­ки на ву­ли­цях, до­ро­гах та в’їздах у мі­сто. Для об’єктів кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри та жит­тє­за­без­пе­че­н­ня на­се­ле­н­ня має бу­ти ор­га­ні­зо­ва­но ці­ло­до­бо­ву охо­ро­ну. До­по­ма­га­ти пра­ців­ни­кам по­лі­ції мо­жуть гро­мад­ські фор­му- ва­н­ня з охо­ро­ни по­ряд­ку. Осо­бли­ву ува­гу при­ді­ле­но за­хи­сту те­ро­ри­сти­чно ура­зли­вих та осо­бли­во ва­жли­вих об’єктів. Про за­хо­ди, які про­во­ди­ти­ме мі­ська вла­да, дні­пров­ців ін­фор­му­ва­ти­муть че­рез мі­сце­ві ЗМІ.

Та­ке роз­по­ря­дже­н­ня одра­зу ви­кли­ка­ло хви­лю схва­ле­н­ня. «Пер­ший пра­кти­чний план дій в умо­вах во­єн­но­го ста­ну за­про­ва­ди­ли в мі­сті, де не­має во­єн­но­го ста­ну», — влу­чно під­мі­тив у «Фейс­бу­ці» жур­на­ліст Юрій БУТУСОВ. «Як і 2014 ро­ку: чі­тко, зро­зумі­ло. Тіль­ки за­раз трі­шки про­сті­ше — бо­дай біль­шість служб на мі­сці і зда­тні ви­ко­ну­ва­ти роз­по­ря­дже­н­ня. Зо­се­ре­джу­є­мось», — на­пи­сав дні­пров­ський став­ро­гра­фВі­ктор ВЕКЛЕНКО. На­га­да­є­мо, на по­ча­тку ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни, без жо­дно­го вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну, са­ме дні­пря­ни та жи­те­лі обла­сті ба­га­то в чо­му до­по­мо­гли зу­пи­ни­ти на­ва­лу «рус­ско­го ми­ра».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.