В Укра­ї­ні пра­цю­ва­ти­ме еле­ктрон­ний ре­єстр «лі­кар­ня­них»

Уже 2019 ро­ку во­ни ма­ють пов­ні­стю за­мі­ни­ти па­пе­ро­ві

Den (Ukrainian) - - День України -

Рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня Еле­ктрон­но­го ре­є­стру лис­тків не­пра­це­зда­тно­сті 28 ли­сто­па­да ухва­лив уряд. До 1 лю­то­го має бу­ти сфор­мо­ва­но по­ло­же­н­ня про цей ре­єстр. Пла­ну­є­ться, що вже 2019 ро­ку еле­ктрон­ні «лі­кар­ня­ні» пов­ні­стю за­мі­нять па­пе­ро­ві, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Па­ці­єнт бу­де так са­мо отри­му­ва­ти лі­кар­ня­ний у лі­ка­ря. Оформ­ле­н­ня та про­дов­же­н­ня лис­тків тим­ча­со­вої не­пра­це­зда­тно­сті має ста­ти зру­чним для лі­ка­ря і па­ці­єн­та. Пра­ви­ла кон­тро­лю ма­ють бу­ти осу­ча­сне­ні, а сам бланк — ста­ти еле­ктрон­ним. Лі­кар біль­ше не ви­тра­ча­ти­ме ча­су на зай­ву па­пе­ро­ву ро­бо­ту, а змо­же зо­се­ре­ди­тись на пи­та­н­нях здо­ров’я па­ці­єн­тів. А хво­рі не по­вин­ні бі­га­ти по ка­бі­не­тах і зби­ра­ти пе­ча­тки на «лі­кар­ня­но­му».

У МОЗ Укра­ї­ни ство­ре­но ро­бо­чу гру­пу, яка має по­го­ди­ти де­та­лі ро­бо­ти си­сте­ми. До гру­пи, зокре­ма, уві­йшли пред­став­ни­ки МОЗ Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, Фон­ду со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня, Пен­сій­но­го фон­ду, НСЗУ, ДП «Еле­ктрон­не здо­ров’я», пред­став­ни­ки Фе­де­ра­цій проф­спі­лок і ро­бо­то­дав­ців, пред­став­ни­ки уря­до­во-гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Ра­зом про­ти ко­ру­пції».

Еле­ктрон­ний ре­єстр лис­тків не­пра­це­зда­тно­сті ді­я­ти­ме на ба­зі Ре­є­стру за­стра­хо­ва­них осіб Дер­жав­но­го ре­є­стру за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня.

Що­ро­ку в Укра­ї­ні ви­да­є­ться до 5,5 млн лі­кар­ня­них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.