Ве­чір му­зи­чних по­да­рун­ків

У Па­ла­ці «Укра­ї­на» На­ціо­наль­ний сим­фо­ні­чний ор­кестр Укра­ї­ни від­зна­чив свій гранд-юві­лей — 100-річ­чя

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ни­ні цей ко­ле­ктив під ору­дою ма­е­стро Во­ло­ди­ми­ра Сі­рен­ка є най­кра­щим сим­фо­ні­чним ор­ке­стром на­шої кра­ї­ни! Трі­ум­фаль­ні ви­сту­пи май­же по всім кра­ї­нам сві­ту, опле­ски і кри­ки «бра­во» су­про­во­джу­ють всі кон­цер­ти му­зи­кан­тів, які з че­стю про­дов­жу­ють сла­ве­тні тра­ди­ції, які бу­ли за­по­ча­тко­ва­ні ще у да­ле­ко­му 1918 ро­ці.

До цьо­го юві­лею ви­да­тний ком­по­зи­тор Ми­ро­слав Ско­рик зро­бив ще­дрий да­ру­нок ор­ке­стран­там, а та­кож усім ша­ну­валь­ни­кам ви­со­ко­го ми­сте­цтва — на­пи­сав « Уро­чи­сту увер­тю­ру» (сві­то­ва прем’єра цьо­го тво­ру від­бу­ла­ся на го­лов­ній сце­ні на­шої дер­жа­ви — Па­ла­ці «Укра­ї­на»), яка й від­кри­ла гранд­кон­церт. Тре­ба за­зна­чи­ти, що ре­пер­ту­ар На­ціо­наль­но­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Укра­ї­ни ве­ли­че­зний — це і сві­то­ва, і укра­їн­ська кла­си­ка, і му­зи­ка су­ча­сних ком­по­зи­то­рів, а то­му ви­би­ра­ти, що ви­ко­ну­ва­ти бу­ло з чо­го.

Окра­сою про­гра­ми ста­ло вір­ту­о­зне ви­ко­на­н­ня ві­до­мої сим­фо­ні­чної по­е­ми «Ма­зе­па» Ф. Лі­ста, ко­ло­ри­тно­го тво­ру «Тро­їсті му­зи­ки» Л. Ко­ло­ду­ба, фра­гмент із ле­ген­дар­но­го ва­гне­рів­сько­го «Ло­ен­грі­на», по­тря­са­ю­че «Ку­па­ло Ки­їв­ської Ру­сі» з фольк-опе­ри «Ко­ли цві­те па­по­роть» Є. Стан­ко­ви­ча, по­пу­ляр­ні сим­фо­ні­чні тан­ці з мю­зи­клу «Вес­тсайд­ська істо­рія» Л. Берн­стай­на...

По­ра­ду­вав пу­блі­ку і по­че­сний гість — ві­до­мий опер­ний спів­ак Ана­то­лій Ко­чер­га (Ав­стрія), який про­де­мон­стру­вав си­лу і кра­су сво­го ши­кар­но­го го­ло­су, ви­ко­ну­ю­чи арії із опер, ду­же ду­шев­но зна­ме­ни­ту пі­сню «Чу­єш, бра­те мій». А ко­ли про­лу­на­ли ку­пле­ти Ме­фі­сто­фе­ля із «Фа­у­ста» Ш. Гу­но, то зал про­сто «ви­бу­хнув» від опле­сків. Фі­наль­ною кра­пкою ста­ло ви­ко­на­н­ня ор­ке­стром «Бо­ле­ро» М. Ра­ве­ля. Ве­чір ви­йшов стиль­ним, драй­во­вим і ду­же те­плим. Му­зи­кан­ти під ору­дою Во­ло­ди­ми­ра Сі­рен­ка про­де­мон­стру­ва­ли ви­со­ку ви­ко­нав­ську май­стер­ність, а слу­ха­ти їх хо­че­ться ві­чність, отри­му­ю­чи на­со­ло­ду від ко­жної но­ти!

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.