Шлях до на­шо­го Хра­му

За три ро­ки, що ми­ну­ли з ча­су ви­хо­ду кни­ги «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род», по­дії ба­га­то­ра­зо­во під­си­ли­ли її акту­аль­ність

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Будь-які істо­ри­чні ана­ло­гії ні­ко­ли не бу­ва­ють аб­со­лю­тно то­чни­ми. Бо — ін­ший кон­текст, ін­ші об­ста­ви­ни, ін­ша сві­до­мість лю­дей. І все ж па­ра­ле­лі з ми­ну­лим є не ли­ше по­вчаль­ни­ми, а й ча­сто кон­че по­трі­бни­ми, то­му що до­по­ма­га­ють за­зир­ну­ти за «го­ри­зонт» істо­рії.

Зв’язок, на­віть вко­рі­не­ність Кня­жої Ру­сі-Укра­ї­ни у ві­зан­тій­сько-цар­го­род­ській пра­во­слав­ній та куль­тур­ній тра­ди­ції — най­кра­ща ілю­стра­ція ці­єї дум­ки. На­ше хри­сти­ян­ство, за­са­ди на­шої ду­хов­но­сті — по су­ті, са­ме звід­ти (за­ли­ши­мо по­ки в сто­ро­ні «ві­зан­тій­ство» як по­лі­ти­чне яви­ще, успад­ко­ва­не Мо­ско­ві­єю). Кни­га «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род», ви­да­на 2015 ро­ку в се­рії «Бі­блі­о­те­ка га­зе­ти «День» — са­ме про це. І про те, що ко­ли на ки­їв­ських па­гор­бах у ХІ—ХІІ сто­лі­т­тях мі­цні­ла прав­ди­во хри­сти­ян­ська дер­жа­ва Во­ло­ди­ми­ра Свя­то­го, Яро­сла­ва Му­дро­го та Мо­но­ма­ха — Мо­сква бу­ла «сель­цом не­ве­ли­чким», ото­че­ним ха­ща­ми та бо­ло­та­ми. То звід­ки й від ко­го по­ши­рю­ва­ло­ся сві­тло хри­сти­ян­ської ві­ри? І хто має без­умов­не істо­ри­чне пра­во на То­мос? Остан­нім ча­сом не­без­пе­чним для гло­баль­ної по­лі­ти­ки (не ли­ше для На­ціо­наль­ної без­пе­ки Укра­ї­ни) ста­ло яв­не агре­сив­не пра­гне­н­ня Ро­сії при­вла­сни­ти, рей­дер­ськи за­хо­пи­ти не ли­ше чу­жу істо­рію, чу­жу те­ри­то­рію, а й у ціл­ком ім­пер­ський спо­сіб «розв’яза­ти» пи­та­н­ня пра­во­слав’я, ві­ри та кон­фе­сій­них від­но­син, роз­ши­рю­ю­чи про­стір «рус­ско­го ми­ра». А втім, чо­му ж остан­нім ча­сом? Якраз кни­га «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» ду­же пе­ре­кон­ли­во до­во­дить, що хто хо­тів і пра­гнув, той ще кіль­ка ро­ків то­му, до (або від­ра­зу пі­сля) по­ча­тку ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни, був за­сте­ре­же­ний що­до то­го, на що зда­тна пу­тін­ська Ро­сія. Ми по­пе­ре­ди­ли су­спіль­ство ці­єю кни­гою — а як бу­ло сприйня­то і вра­хо­ва­но це по­пе­ре­дже­н­ня, то вже ін­ша роз­мо­ва.

Го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Івшина у пе­ред­мо­ві до кни­ги під­кре­слює, що «впро­довж сто­літь — і за ча­сів ім­пер­ської Ро­сії, і в до­бу Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, і, ви­зна­є­мо це, уже в не­за­ле­жній Укра­ї­ні — здій­сню­ва­ла­ся не­га­тив­на се­ле­кція в на­шо­му су­спіль­стві... В ре­зуль­та­ті ми ма­є­мо спра­ву з пев­ним, не сьо­го­дні спо­тво­ре­ним фор­ма­том істо­ри­чно­го ми­сле­н­ня». Цін­ність «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» якраз в то­му й по­ля­гає, що ця кни­га «лі­кує» мо­вою фа­ктів, обра­зів, роз­по­від­ей про вра­жа­ю­чі по­дії на­шої істо­рії оцю спо­тво­ре­ність, не­змір­но роз­ши­рює цей про­він­цій­ний фор­мат і на­га­дує нам, спад­ко­єм­ця­ми якої дер­жа­ви, якої куль­ту­ри та ду­хов­но­сті ми є. Це і є той шлях до Хра­му...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.