РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ві­дгу­ки на но­ви­ну «Крим­ські та­та­ри під­три­му­ють укра­їн­ських по­ло­не­них мо­ря­ків у оку­по­ва­но­му Сім­фе­ро­по­лі» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

В умо­вах оку­па­ції це ду­же му­жній вчи­нок. Дя­ку­є­мо.

Facebook-ко­ри­сту­вач Olena VASHEKA

Дя­кую за му­жність!

Facebook-ко­ри­сту­вач Га­ли­на НЕМИРОВСЬКА

Мо­лод­ці! Це по­двиг!

Facebook-ко­ри­сту­вач Оле­на БЕЖАН

Ві­дгу­ки на но­ви­ну «В Укра­ї­ні ви­клю­чи­ли ло­ся з Чер­во­ної кни­ги та до­зво­ли­ли по­лю­ва­ти на ньо­го » ( сайт « Дня » day.kyiv.ua)

«У про­то­ко­лі за­сі­да­н­ня се­кції з пи­та­ньохо­ро­ни тва­рин­но­го сві­ту На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з пи­тань Чер­во­ної кни­ги за­зна­че­но, що пі­сля 2009 ро­ку до­слі­дже­н­ня по­пу­ля­ції ло­ся в Укра­ї­ні не про­во­ди­ли­ся». Ма­буть, то­му що зна­йти їх не змо­гли...

Facebook-ко­ри­сту­вач Ми­ко­ла ХОЛТОБІН

Су­д­дя ви­рі­шує, яку тва­ри­ну вклю­ча­ти в Чер­во­ну кни­гу, а яку ні? Во­ни на цьо­му зна­ю­ться кра­ще біо­ло­гів?

Facebook-ко­ри­сту­вач Natalia ROMANOVICH

Ві­дгук на до­пис «Рів­но 100 ро­ків то­му, са­ме в цей день бу­ло під­пи­са­но По­ста­но­ву Ди­ре­кто­рії УНР про вій­сько­вий стан, у зв’яз­ку з агре­сі­єю від Мо­ско­вії та Кри­во­різь­ко-Дон­ба­ської Ре­спу­блі­ки, яка існу­ва­ла в той час... (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Дай Бо­же, що­би на­слід­ком ни­ні­шньої бо­роть­би ста­ла віль­на, не­за­ле­жна, мир­на Укра­ї­на.

Facebook-ко­ри­сту­вач Оль­га ЗАЛЕЦЬКА

Ві­дгук на до­пис «Мас­шта­би «зо­ло­тої ли­хо­ман­ки» по-біль­шо­ви­цьки від­по­від­а­ли «гра­фі­кам» ге­но­ци­ду» (facebook­сто­рін­ка «Дня»)

Пам’ ята­є­мо й ви­ма­га­є­мо, за­ра­ди пам’ яті не­вин­но убі­єн­них го­ло­дом укра­їн­ців, яких ро­сій­сько- ко­му­ні­сти­чний оку­па­цій­ний ре­жим зни­щу­вав са­ме за етніч- ною озна­кою, при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті Ро­сій­ську Фе­де­ра­цію, як пра­во­на­сту­пни­цю СРСР, за всі зло­чи­ни, вчи­не­ні в оку­по­ва­ній Укра­ї­ні, адже ці зло­чи­ни — ге­но­цид- убив­ство го­ло­дом міль­йо­нів укра­їн­ців, не ма­ю­тьтер­мі­ну дав­но­сті!

Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

Ві­дгук на до­пис «Мо­же зда­ва­ти­ся див­ним, але і те­пер мо­жна по­чу­ти щось на кшталт «на­ві­що так ба­га­то про той го­ло­до­мор» (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Моя ма­ма роз­ка­зу­ва­ла, що в го­лод 1947 ро­ку пра­цю­ва­ла на хлі­бо­за­во­ді й кра­ла хліб для тих, хто че­кав її при­хо­ду з ро­бо­ти. А ба­тько по­вчав її роз­да­ва­ти по ма­лень­ко­му шма­то­чку, бо як з’ їдять­біль ше, то зра­зу вми­ра­ють. Я бу­ла ма­ла й з жа­хом слу­ха­ла ті роз­по­віді, але ні­як не пов’язу­ва­ла го­лод із ді­я­ми вла­ди, а по­тім, ко­ли по­до­ро­слі­ша­ла й усе зро­зумі­ла — о, то був жах!

Facebook-ко­ри­сту­вач Оле­на ЧИЖ-ЧЕРТОРИЖСЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.