Три «по­вер­хи» ін­те­ре­су до фі­ло­со­фії, або Як вдо­воль­ни­ти «за­пит на сенс»?

Про це дис­ку­ту­ва­ли в ре­да­кції «Дня» фі­ло­со­фи Сер­гій Пролеєв, Олег Хо­ма, Ан­дрій Баумейстер і Ла­ри­са Івшина

Den (Ukrainian) - - Nb! -

Ідея ці­єї ба­га­то­рів­не­вої дис­ку­сії ви­ни­кла на по­лях пер­шо­го кон­кур­су фі­ло­соф­ських стар­та­пів, який про­ве­ли в Ки­є­ві до Дня фі­ло­со­фа, 15 ли­сто­па­да. «Кон­курс фі­ло­соф­ських стар­та­пів для нас і на­ших чи­та­чів був пев­ною мі­рою ве­ли­кою не­спо­ді­ван­кою. Ко­ли роз­по­від­а­ла про ньо­го, пе­ре­ко- ну­ва­ла­ся, що всі лю­ди ра­до ре­а­гу­ють на те, що є па­ра­лель­ний ро­зум­ний світ, який не зав­жди від­дзер­ка­лю­є­ться в на­ших ме­діа і на те­ле­ба­чен­ні», — за­зна­чи­ла на по­ча­тку роз­мо­ви го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Івшина.

Уча­сни­ки зу­стрі­чі ма­ють бу­ти до­бре ві­до­мі тим, хто ці­ка­ви­ться на­шим «ро­зум­ним сві­том». Це Сер­гій Пролеєв, Олег Хо­ма і Ан­дрій Баумейстер — лю­ди з на­у­ко­ви­ми сту­пе­ня­ми, за сло­ва­ми Сер­гія Ві­кто­ро­ви­ча, «фі­ло­со­фо­ло­ги», але та­кож і ми­сли­те­лі. За­бі­га­ю­чи на­пе­ред, на цій зу­стрі­чі Ан­дрій Баумейстер за­зна­чив, що за­раз за­хі­дні ав­то­ри апе­лю­ють до дум­ки про те, що всі ми — фі­ло­со­фи, хо­ча ін­ко­ли цьо­го на­віть не пі­до­зрю­є­мо. «Бу­дья­ка су­ча­сна лю­ди­на по­вин­на вмі­ти оці­ню­ва­ти но­ви­ни, сло­ва по­лі­ти­ків, мо­раль­ний стан су­спіль­ства, йо­го ці­лі то­що. Все це — фі­ло­со­фія. Фі­ло­со­фія — це від­по­відь на за­пи­та­н­ня про те, як бу­ти гро­ма­дя­ни­ном», — пе­ре­ко­нує Ан­дрій Оле­го- вич. Як ви­ко­ри­ста­ти це вмі­н­ня (на­віть гли­бо­ко при­хо­ва­не) бу­ти фі­ло­со­фом? Чо­му нам не­об­хі­дні го­стрі дис­ку­сії про цін­но­сті? Чим за­гро­жує кри­за пу­блі­чних ін­те­ле­кту­а­лів? Зре­штою, як про­го­ло­су­ва­ти на ви­бо­рах ду­ма­ю­чій лю­ди­ні? Про та­кі гло­баль­ні й більш пра­кти­чні пи­та­н­ня йшло­ся під час роз­мо­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.