Во­ло­ди­мир ОМЕ­ЛЯН,

мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Економіка - (Facebook)

Ста­ном на ве­чір 28 ли­сто­па­да 2018 ро­ку укра­їн­ські пор­ти Азовського мо­ря — Ма­рі­у­поль та Бер­дянськ — фа­кти­чно за­бло­ко­ва­ні Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю для за­хо­ду та ви­хо­ду су­ден.

За опе­ра­тив­ною ін­фор­ма­ці­єю, в очі­ку­ван­ні на вхід у Азов­ське мо­ре зна­хо­дя­ться 18 су­ден: чо­ти­ри пря­му­ю­тьдо пор­ту Бер­дянськ, 14 — до пор­ту Ма­рі­у­поль.

На ви­хід із Азовського до Чор­но­го мо­рів та­кож сто­ї­тьчер­га: з пор­ту Бер­дян­ська не мо­жуть ви­йти три су­дна, з пор­ту Ма­рі­у­по­ля — шість. Ще ві­сім су­ден сто­ять­бі­ля при­ча­лів у пор­тах. За­га­лом за­бло­ко­ва­ни­ми сто­ять35 су­ден. Рух здій­сню­є­ться ли­ше в на­прям­ку ро­сій­ських портів на Азо­ві. Себ­то Ро­сія за­бло­ку­ва­ла укра­їн­ські пор­ти на Азов­сько­му мо­рі. Дії ро­сій­ської сто­ро­ни свід­чать про ці­ле­спря­мо­ва­ну еска­ла­цію си­ту­а­ції в Азов­сько­му мо­рі й де­ста­бі­лі­за­цію ре­гіо­ну.

Ме­та оче­ви­дна — бло­ку­ва­н­ня ро­бо­ти укра­їн­ських портів у аква­то­рії Азовського мо­ря та по­сту­по­ве ви­ті­сне­н­ня Укра­ї­ни з на­ших за­кон­них те­ри­то­рій, що за­крі­пле­ні нор­ма­ми між­на­ро­дно­го пра­ва

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.