До май­бу­тньо­го – го­то­ві!

Ку­ди по­да­ти­ся по­ці­но­ву­ва­чам на­у­кпо­пу та змі­стов­них роз­мов у гру­дні: до­бір­ка по­дій у Ки­є­ві, Льво­ві, Хар­ко­ві та Він­ни­ці

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

На­при­кін­ці гру­дня ви, на­пев­не, хо­ча б по­дум­ки пі­діб’єте які­сьпід­сум­ки ро­ку, мо­жли­во, скла­де­те спи­сок сво­їх пе­ре­мог і упу­щень, а та­кож по­мрі­є­те про май­бу­тнє чи на­ві­тьроз­пи­ше­те де­таль­ний план то­го, що тре­ба зро­би­ти 2019-го. В остан­ній мі­ся­цьро­ку у вас бу­де чи­ма­ло на­год по­мір­ку­ва­ти про май­бу­тнє більш гло­баль­но — з яки­ми ви­кли­ка­ми сти­кне­ться люд­ство, які про­фе­сії ста­ну­ть­акту­аль­ни­ми, як вза­га­лі впи­са­ти­ся в мін­ли­ве жи­т­тя. Ви­зна­чай­те­сьіз орі­єн­ти­ра­ми на зу­стрі­чах та дис­ку­сі­ях у Ки­є­ві, а про те, як не втра­ти­ти в цьо­му ша­ле­но­му тем­пі лю­дя­ність, мо­жна ді­зна­ти­ся на фе­сти­ва­лі у Він­ни­ці. Про стан укра­їн­сько­го со­ці­у­му на тлі но­вих ви­кли­ків мо­жна по­чу­ти на кон­фе­рен­ції в Хар­ко­ві, а от у Льво­ві про­сто ди­ву­ва­ти­муть, зоо­пар­ком під мі­кро­ско­пом чи «пла­не­та­рі­єм» у бі­бліо­те­ці. Зна­йом­те­сьіз на­шим тра­ди­цій­ним ка­лен­да­рем!

КИ­ЇВ ЯКИМ БУ­ДЕ СВІТ ЗА ДЕСЯТЬ РО­КІВ?

Уже 4 гру­дня в про­сто­рі Chasopys.UNIT від­бу­де­ться се­мі­нар Ва­ле­рія Пе­ка­ря «Світ у 2030: но­ве ми­сле­н­ня, но­ва еко­но­мі­ка, нові кор­до­ни» .

«Май­бу­тнє вже тут. Во­но про­сто не­рів­но­мір­но по­ши­ре­не», — ци­ту­ю­тьор­га­ні­за­то­ри по­дії пи­сьмен­ни­ка-фан­та­ста Ві­лья­ма Гіб­со­на, на­га­ду­ю­чи, що світ сто­ї­тьна по­ро­зі не­ймо­вір­но­го те­хно­ло­гі­чно­го стриб­ка, що гли­бо­ко змі­нює еко­но­мі­чні від­но­си­ни, по­лі­ти­чні си­сте­ми, ме­не­джмент, куль­ту­ру, ре­лі­гію, ми­сле­н­ня, сім’ю, мі­ста та дер­жа­ви.

На се­мі­на­рі шу­ка­ти­му­тьвід­по­віді на за­пи­та­н­ня, як те­хно­ло­гі­чний стри­бок впли­не на еко­но­мі­ку та по­лі­ти­ку, чи змі­ни­ться пси­хо­ло­гія лю­ди­ни, її став­ле­н­ня до їжі, гро­шей, по­до­ро­жей, ре­лі­гії, які змі­ни від­бу­ду­ться в при­ва­тно­му жит­ті, й вза­га­лі — що зро­би­ти за­раз, щоб ми й на­ші ді­ти бу­ли го­то­ві до май­бу­тньо­го?

За­хід від­бу­ва­ти­ме­ться в фор­ма­ті ле­кції та пра­кти­чно­го за­ня­т­тя з мо­де­лю­ва­н­ня пев­них аспе­ктів май­бу­тньо­го в гру­пах, що утво­рять за ін­те­ре­са­ми.

Ва­ле­рій Пе­кар є ви­кла­да­чем Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської бі­знес-шко­ли та Львів­ської бі­знес- шко­ли Укра­їн­сько­го ка­то­ли­цько­го уні­вер­си­те­ту, ав­то­ром двох кни­жок та по­над 250 ста­тей із ме­не­джмен­ту, мар­ке­тин­гу, фу­ту­ро­ло­гії, та­кож він вхо­ди­тьдо Ра­ди ди­ре­кто­рів Все­сві­тньої асо­ці­а­ції ви­став­ко­вої ін­ду­стрії UFI.

Оскіль­ки кіль­кість місць обме­же­на, ор­га­ні­за­то­ри ра­дя­ть­при­дба­ти кви­ток за­вча­сно, за по­си­ла­н­ням на фейс­бук- сто­рін­ці по­дії ( https:// www.facebook.com/events/136694579 3436573/).

УСЕ ПРО ЦЬОГОРІЧНУ НОБЕЛІВКУ

...Зокре­ма про пре­мію з лі­те­ра­ту­ри, яку 2018-го не при­су­джу­ва­ли, мо­жна ді­зна­ти­ся 8 гру­дня на се­рії ле­кцій про­е­кту Nobilitet. Ор­га­ні­за­то­ри на­зи­ва­ю­тьпо­дію «ки­їв­ською пре-па­ті» вру­че­н­ня Но­бе­лів­ської пре­мії в Сток­голь­мі, яке від­бу­де­ться 10 гру­дня.

Усе від­бу­ва­ти­ме­ться в про­сто­рі mOre, по­ча­ток об 11.30. Як анон­су­ю­тьор­га­ні­за­то­ри, про­тя­гом дня мо­ло­ді укра­їн­ські на­у­ков­ці, ін­те­ле­кту­а­ли та осві­тя­ни по­пу­ляр­но роз­по­від­а­ти­му­тьнай­ва­жли­ві­ше про Но­бе­ля-2018 у фор­ма­ті FAQ, да­ю­чи від­по­віді на по­ши­ре­ні за­пи­та­н­ня: ко­му, за що і «що­би що»?

Спі­ке­ри, які фа­хо­во ро­зу­мі­ю­ться на від­кри­т­тях і до­ся­гне­н­нях у га­лу­зі фі­зіо­ло­гії та ме­ди­ци­ни, хі­мії, еко­но­мі­ки, фі­зи­ки, за­хи­сту ми­ру та лі­те­ра­ту­ри го­ту­ю­тьдля слу­ха­чів ші­стьле­кцій. «У про­гра­мі: лі­ки від ра­ку, ла­зе­ри, му­тан­ти, дре­си­ро­ва­ні ві­ру­си, секс-на­си­л­ля, клі­ма­ти­чні змі­ни та ще трі­ше­чки про най­кра- щих пи­сьмен­ни­ків, що так і не отри­ма­ли Но­бе­ля», — роз­по­від­а­ю­тьна фейс­бук-сто­рін­ці по­дії.

Так, на­при­клад, Ан­дрій Длі­гач, CEO Advanter Group, еко­но­міст, мар­ке­тин­го­вий стра­тег і фу­ту­ро­лог по­ясни­тьнай­ва­жли­ві­ше про ін­те­гра­цію змін клі­ма­ту та те­хно­ло­гі­чних ін­но­ва­цій у дов­го­стро­ко­вий ма­кро­еко­но­мі­чний ана­ліз. А лі­те­ра­ту­ро­зна­ве­цьта кри­тик Бо­г­да­на Ро­ман­цо­ва в рік нев­ру­че­н­ня Но­бе­лів­ської пре­мії з лі­те­ра­ту­ри по­мір­кує про ви­да­тних пи­сьмен­ни­ків, які так і не до­че­ка­ли­ся сво­єї пре­мії. Мо­де­ру­ва­ти­му­тьза­хід На­дя Пе­ре­ві­зник та Ан­дрій Пе­лю­хов­ський.

За­ці­ка­ви­лись? За­мов­ляй­те кви­тки на сто­рін­ці по­дії в «Фейс­бук » ( https:// www. facebook. com/ events/2253623211541040/).

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ VS МИСТЕЦТВО

Від­кри­та ле­кція «AI vs ART. Хто пе­ре­мо­же?» від­бу­де­ться 10 гру­дня в HUB 4.0. Про­ект «IT-шко­ляр» ра­зом із ко­вор­кін­гом за­про­шу­ють­бать ків на від­кри­ту ле­кцію про ви­хо­ва­н­ня ді­тей у до­бу те­хно­ло­гі­чно­го про­гре­су.

Спі­ке­ра­ми бу­ду­тьМа­ксим По­че­бут і Окса­на Си­тни­ко­ва. «По­друж­жя ін­же­не­рів ви­хо­вує двох та­ла­но­ви­тих до­ньок, які, крім га­дже­тів та су­ча­сних те­хно­ло­гій, опа­ну­ва­ли (і вже ся­гну­ли сер­йо­зних ви­сот) кла­си­чну му­зи­ку. На ле­кції не бу­де на­ста­нов, ли­ше від­вер­та роз­мо­ва, мо­жли­ві­стьпо­чу­ти до­свід ін­ших та по­ді­ли­ти­ся вла­сним, обго­во­ри­ти най­го­лов­ні­ше пи­та­н­ня ба­тьків — як ви­хо­ва­ти успі­шну й ща­сли­ву лю­ди­ну, зда­тну зна­йти по­кли­ка­н­ня й вла­сне мі­сце в жит­ті», — за­зна­ча­ю­тьна фейс­бук-сто­рін­ці по­дії.

На зу­стрі­чі обго­во­рять, як зро­би­ти роз­ви­ток ди­ти­ни все­бі­чним, по­єд­ну­ю­чи ци­фро­ві на­ви­чки й твор­чість, що в май­бу­тньо­му ста­не в на­го­ді — вмі­н­ня кре­а­ти­ви­ти або ко­ди­ти, про ди­зайн-ми­сле­н­ня, на­ви­чки в сфе­рі ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­них те­хно­ло­гій, вла­сне про те, що пе­ре­мо­же: штучний інтелект чи мистецтво?

Ма­ксим По­че­бут є кан­ди­да­том те­хні­чних на­ук, ке­рує на­пря­мом осві­тніх про­грам компанії ЕРАМ Ukraine, Окса­на Си­тни­ко­ва — кан­ди­дат те­хні­чних на­ук, яка зро­би­ла кар’єру в га­лу­зі IT.

Уча­сть­без­пла­тна, але не­об­хі­дно за­ре­є­стру­ва­ти­сьза по­си­ла­н­ням на фейс­бук- сто­рін­ці по­дії ( https:// www.facebook.com/events/36012801 1462297/).

ЯК БО­РО­ТИ­СЯ З ПСЕВДОНАУКОЮ?

Ми зви­кли до фей­ків що­до вій­ни та по­лі­ти­ки за­га­лом, але не­прав­ди­ва й пе­ре­кру­че­на ін­фор­ма­ція з’яв­ля­є­ться та­кож у ма­те­рі­а­лах про на­у­ку й мо­же зав­да­ти не мен­шо­го ли­ха. А від­рі­зни­ти прав­ду від бре­хні на­ві­ть­скла­дні­ше, бо «ро­зум­ни­ми» сло­ва­ми мо­жна за­ши­фру­ва­ти яку зав­го­дно дур­ни­цю.

15 гру­дня в про­сто­рі HUB 4.0 від­бу­де­ться дис­ку­сія «Fake you. Як бо­ро­ти­ся з псевдонаукою?» . Ор­га­ні­за­то­ри за­про­си­ли на зу­стріч «лю­дей, які бо­рю­ться з псевдонаукою та фей­ка­ми в сво­їй про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті», а са­ме — Уля­ну Су­прун, в.о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни, Ан­то­на Се­нен­ка, по­пу­ля­ри­за­то­ра на­у­ки, стар­шо­го на­у­ко­во­го спів­ро­бі­тни­ка Ін­сти­ту­ту фі­зи­ки НАН Укра­ї­ни, Альо­ну Ро­ма­нюк, ре­да­ктор­ку про­е­кту «По той бік но­вин». Уча­сни­ки по­дії ви­зна­ча­ти­му­тьпо­ня­т­тя псев­до­на­у­ки та її основ­ні від­мін­но­сті від на­у­ки, шу­ка­ти­му­ть­при­кла­ди псев­до­на­ук, зокре­ма в кон­текс­ті го­мео­па­тії, ді­зна­ю­ться, в чо­му не­без­пе­ка по­ши­ре­н­ня псев­до­на­у­ки. А го­лов­не, уча­сни­кам за­хо­ду на­да­ду­тьін­стру­мен­ти за­хи­сту та бо­роть­би з псевдонаукою. Мо­де­ру­ва­ти­ме дис­ку­сію Ан­дрій Зін­чен­ко, спів­за­снов­ник про­е­кту greencubator.

Щоб отри­ма­ти «зброю» від на­у­ко­вих фей­ків, тре­ба при­дба­ти кви­тки на сто­рін­ці по­дії в «Фейс­бук» (https://www.facebook.com/events/ 1411342402334636/).

ЯК НАРОДЖУВАЛАСЯ СЕРЕДНЬОВІЧНА КНИЖ­КА

Ді­зна­ти­ся це про­по­нує Центр се­ре­дньо­ві­чних та ран­ньо­мо­дер­них сту­дій Symbolon на зу­стрі­чі в Му­зеї кни­ги і дру­кар­ства Укра­ї­ни 15 гру­дня. В про­гра­мі за­хо­ду «Як на­ро­джу­ва­лась середньовічна кни­га» — дві ле­кції про те­хно­ло­гії ство­ре­н­ня та оздо­бле­н­ня ма­ну­скри­птів від за­снов­ни­ць­про­е­кту Лю­дми­ли Ва­щук і Сте­фа­нії Дем­чук, май­стер-клас із се­ре­дньо­ві­чно­го пи­сьма для уча­сни­ків від се­ми ро­ків, а та­кож те­ма­ти­чні ігри.

«Се­ре­дньо­віч­чя — це час не ли­ше со­бо­рів, а й кни­ги. Її ство­ре­н­ня три­ва­ло де­ся­ти­лі­т­тя­ми та об’єд­ну­ва­ло ін­ко­ли до де­ся­тка лю­дей... Зро­зу­мі­ти та пі­зна­ти се­ре­дньо­ві­чну книж­ку — це зро­зу­мі­ти Се­ре­дньо­віч­чя», — на­го­ло­шу­ю­тьу анон­сі по­дії у «Фейс­бук» (https://www.facebook. com/events/257336708289162/).

Вхід віль­ний для ді­тей і до­ро­слих — але йде­ться су­то про цю по­дію, ба­жа­ю­чі огля­ну­ти екс­по­зи­цію му­зею ма­ю­тьку­пи­ти кви­ток. Для ді­тей обов’яз­ко­ва ре­є­стра­ція, бо кіль­кість уча­сни­ків май­стер-кла­су обме­же­на. Щоб за­ре­є­стру­ва­ти ди­ти­ну, не­об­хі­дно на­ді­сла­ти лист на одну з еле­ктрон­них адрес: [email protected] або [email protected] У ли­сті тре­ба вка­за­ти прі­зви­ще, ім’я та по ба­тько­ві, а та­кож но­мер те­ле­фо­на одно­го з ба­тьків, ім’я та вік ди­ти­ни.

ЛЬВIВ

«ЖІН­КА В НАУЦІ»

Не се­крет, що за­га­лом жі­нок у науці зна­чно мен­ше, ніж чо­ло­ві­ків. На­при­клад, се­ред дій­сних чле­нів На­у­ко­во­го то­ва­ри­ства іме­ні Шев­чен­ка кіль­кість жі­нок ста­но­вить ли­ше 15%. А за всю істо­рію НТШ в Укра­ї­ні (цьо­го ро­ку — 145 ро­ків) То­ва­ри­ство (по­ки що) не очо­лю­ва­ла жін­ка.

«Жін­ка в науці» — екс­клю­зив­ний ін­фор­ма­цій­но-екс­пе­ри­мен­таль­ний ми­сте­цький про­ект, при­свя­че­ний жін­кам, які роз­ви­ва­ю­тьна­шу су­ча­сну на­у­ку. В про­е­кті взя­ли уча­стьде­ся­тьжі­нок-уче­них, дій­сних чле­нів На­у­ко­во­го то­ва­ри­ства іме­ні Шев­чен­ка. Во­ни — су­ча­сні про­від­ні фа­хів­ці в сво­їй га­лу­зі на­у­ки та актив­ні гро­мад­ські ді­я­чки. Се­ред них є пред­став­ни­ці га­лу­зі хі­мії, фі­зи­ки, ме­ди­ци­ни, етно­гра­фії, фі­ло­ло­гії (мо­во­знав­ства, лі­те­ра­ту­ро­знав­ства, пе­ре­кла­до­знав­ства).

Пре­зен­та­ція про­е­кту «Жін­ка в науці» від­бу­де­ться 1 гру­дня о 12.30 у го­лов­но­му кор­пу­сі На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка».

«ЗООПАРК ПІД МІ­КРО­СКО­ПОМ»

Про­тя­гом гру­дня у Львів­ській обла­сній бі­бліо­те­ці для юна­цтва іме­ні Ро­ма­на Іва­ни­чу­ка ба­зу­ва­ти­ме­ться пе­ре­сув­на мі­ні-ла­бо­ра­то­рія «Зоопарк під мі­кро­ско­пом» , до якої за­про­шу­ю­тьу­сіх, хто ці­ка­ви­ться сві­том при­ро­ди.

Ви­став­ка має за ме­ту озна­йо­ми­ти від­ві­ду­ва­чів зі сві­том мі­кро­ор­га­ні­змів і по­пу­ля­ри­зу­ва­ти на­у­ку. Всі ба­жа­ю­чі змо­жу­тьо­гля­ну­ти в збіль­шен­ні гір­ські по­ро­ди зем­но­го та не­зем­но­го по­хо­дже­н­ня, мед, сіль, а та­кож жи­вий план­ктон та ще ба­га­то ці­ка­во­го. Тут ді­ти са­мо­стій­но змо­жу­тьпо­пра­цю­ва­ти з обла­дна­н­ням та за­ну­ри­ти­сьу світ мі­кро­ко­смо­су.

Вхід на ви­став­ку пла­тний, во­на ді­я­ти­ме до 31 гру­дня.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.