«Він ві­рив у гро­ма­дян­ський обов’язок»

ЗМІ — про «ві­зит ша­ни» Кейт і Ві­лья­ма до Ле­сте­ра

Den (Ukrainian) - - 25 - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Гер­цог і гер­цо­ги­ня Кем­бри­дж­ські цьо­го ти­жня здій­сни­ли ві­зит до бри­тан­сько­го Ле­сте­ра для вша­ну­ва­н­ня пам’яті за­ги­блих вна­слі­док тра­гі­чної по­дії, що ста­ла­ся в мі­сті 27 жов­тня. То­ді бі­ля ста­діо­ну фут­боль­но­го клу­бу «Ле­стер Сі­ті» одра­зу пі­сля зльо­ту роз­бив­ся лі­так, на бор­ту яко­го пе­ре­бу­ва­ли п’яте­ро лю­дей, се­ред них і вла­сник клу­бу бі­зне­смен Ві­шай Шрі­вад­да­на­праб­ха. Як по­ві­дом­ляє Кен­синг­тонсь- кий па­лац, Ві­льям і Кейт осо­би­сто зна­ли чо­ло­ві­ка та від­да­ли йо­му ша­ну, від­ві­дав­ши ме­мо­рі­ал бі­ля ста­діо­ну та зу­стрів­шись з йо­го дру­жи­ною, донь­кою і си­ном. «Ми зна­ли Ві­шая як лю­ди­ну, яка ду­же пі­клу­ва­ла­ся про свою сім’ю, а та­кож про спіль­но­ту. Зви­чай­но, він був за­мо­жною лю­ди­ною, але ба­гат­ство не від’єд­на­ло йо­го від лю­дей нав­ко­ло ньо­го. Він ві­рив у гро­ма­дян­ський обов’язок», — на­го­ло­сив Ві­льям. Як пи­ше Бі-Бі-Сі, чле­ни ко­ро­лів­ської ро­ди­ни зу­стрі­ли­ся з грав­ця­ми клу­бу та ді­зна­ли­ся біль­ше про бла- го­дій­ну ді­яль­ність бі­зне­сме­на, а по­тім за­ві­та­ли до Уні­вер­си­те­ту Ле­сте­ра, де їх озна­йо­ми­ли з осві­тні­ми про­гра­ма­ми, роз­ви­ток яких до­по­міг під­три­ма­ти клуб. В трав­ні Ві­шай по­жер­тву­вав міль­йон фун­тів стер­лін­гів на до­слі­дже­н­ня хво­роб, які за­гро­жу­ють жи­т­тю, і на про­гра­ми роз­ви­тку ді­тей. Як від­зна­чає Daily Mail, під час ві­зи­ту дру­жи­на за­ги­бло­го бі­зне­сме­на по­да­ру­ва­ла Ві­лья­му та Кейт три фут­бол­ки фут­боль­но­го клу­бу «Ле­стер Сі­ті» для їхніх ді­тей, а та­кож срі­бну ли­си­цю, яка є сим­во­лом клу­бу.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.