Де­ньна­ро­дже­н­ня SMS

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВРИЛЮК

3 гру­дня 1992 ро­ку від­бу­ло­ся те, що ста­ло ва­жли­вим ета­пом у роз­ви­тку те­хно­ло­гій — бу­ло від­прав­ле­но пер­ше SMS-по­ві­дом­ле­н­ня. Те­пер у ча­си ме­сен­дже­рів та со­цме­реж, по­дія мо­же зда­ва­ти­ся не над­то ве­ли­кою, але став­ся про­рив. Адже ідея ко­ро­тких пи­сьмо­вих по­ві­дом­лень на мо­біль­ний те­ле­фон з’яви­ла­ся ще 1984 ро­ку. Від­то­ді ін­же­не­ри пра­цю­ва­ли над ство­ре­н­ням «Сер­ві­су Ко­ро­тких По­ві­дом­лень», що ан­глій­ською зву­чить Short Message Service і у ско­ро­чен­ні утво­рює те­пер усім ві­до­му абре­ві­а­ту­ру.

Ці­ка­во, що пер­ше SMS від­прав­ле­но з комп’юте­ра на мо­біль­ний. Це зро­бив ін­же­нер Ніл Па­пу­орт, у по­ві­дом­лен­ні він на­пи­сав «Merry Christmas!», тоб­то Ща­сли­во­го Рі­здва. Тож отри­мав­ши SMS із та­ки­ми при­ві­та­н­ня­ми, те­пер мо­жна бу­де зга­да­ти, що во­но бу­ло най­пер­шим.

МАЛЮНОК АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.