Ще один го­лос із укра­їн­ських 20-х

Пред­став­ле­но книж­ку Сер­гія Пи­ли­пен­ка «Ти­ся­чі в оди­ни­цях»

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ма­рія ЧАДЮК

Єкниж­ки, які сво­єю по­явою спря­мо­ва­ні на­га­да­ти про ці­лий пласт укра­їн­ської істо­рії. Та­кою є «Ти­ся­чі в оди­ни­цях. Ви­бра­ні опо­віда­н­ня і бай­ки», пред­став­ле­н­ня якої не­що­дав­но від­бу­ла­ся в Ки­є­ві. Це книж­ка тво­рів Сер­гія Пи­ли­пен­ка, ко­трий брав участь у Пер­шій сві­то­вій вій­ні. Він слу­жив і ря­до­вим, і ка­пі­та­ном, а зго­дом ство­рив Спіл­ку се­лян­ських пи­сьмен­ни­ків «Плуг», під­три­му­ю­чи се­лян­ську мо­лодь. Тож йо­го біо­гра­фія аку­му­лю­ва­ла до­свід, який до­сі не є до­сить вер­ба­лі­зо­ва­ним. Тим цін­ні­ши­ми є опо­віда­н­ня Пи­ли­пен­ка, на­при­клад «В по­хо­ді», «Огне­ва па­ні­ка», «Льо­до­хід», у яких іде­ться про Пер­шу сві­то­ву вій­ну. Адже, як слу­шно за­зна­ча­ють ви­дав­ці: «Про за­хі­дний фронт на­пи­са­ні ти­ся­чі кни­жок, по­став­ле­ні п’єси і зня­ті філь­ми. А те, що від­бу­ва­ло­ся на фрон­ті схі­дно­му, до­сі за­ли­ша­є­ться не опи­са­ним».

Крім то­го, ві­до­мим є факт, що Сер­гій Пи­ли­пен­ко був опо­нен­том Миколи Хви­льо­во­го в лі­те­ра­тур­ній дис­ку­сії 1925— 1928 рр., про­те зна­чно мен­ше зна­ють, що де­які з опо­відань Миколи Хви­льо­во­го бу­ли ви­да­ні у ви­дав­ни­цтві «Шлях осві­ти» са­ме за ре­да­гу­ва­н­ням Сер­гія Пи­ли­пен­ка. За­га­лом, як за­зна­ча­ють ви­дав­ці, упро­довж 1920—1931 рр. він від­ре­да­гу­вав більш ніж 80 тво­рів.

Ще один по­гляд на істо­рію Пер­шої сві­то­вої вій­ни та ще один го­лос із укра- їн­ських 1920-х — ва­жли­вий крок, що­би сфор­му­ва­ти ці­лі­сне уяв­ле­н­ня про те, як жи­ло­ся укра­їн­цям у ХХ ст.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.